Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16

Tisztelt Szerzőink!

A Kaleidoszkóp - folyóirat a tudomány, a kultúra és az orvostudomány történetéhez kétnyelvű (angol és magyar) akadémiai online folyóirat, amely az említett tudományok teljes skálájából származó eredeti dokumentumokat publikál.

A Kaleidoszkóp üdvözli a világ minden részéről származó kéziratokat, feltéve, hogy azok tartalmát korábban nem tették közzé más folyóiratban.

Peer Review Policy: a kezdeti szerkesztői szűrés alapján minden, a folyóirat jellegét betöltő cikket szigorú szakértői ellenőrzésnek vet alá két független bíráló.

Szerzői jog, engedélyek és közzétételi jogok
A folyóirat lehetővé teszi a szerző (k) számára, hogy korlátozás nélkül tartsák fenn a szerzői és közzétételi jogokat.

Szerzői felelősség
A szerző felelőssége: az adatok valódiak és eredetiek legyenek, nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről. Csak valós adatokat, eredeti írást nyújtson be. Kerülje el a kutatási adatok manipulálását, hamisítását.

Plágiumpolitika
A plágium bármilyen formában elfogadhatatlan, és a szakmai magatartás súlyos megsértését jelenti, amely súlyos etikai és jogi következményekkel járhat.

A folyóirat lehetővé teszi az olvasók számára, hogy olvassák, töltsék le, másolják, terjesszenek, nyomtassanak, keressenek, vagy linkeljenek a cikkek teljes szövegeihez, és lehetővé tegyék az olvasók számára, hogy más jogszerű célokra használják őket.

Beadvány: az összes kéziratot elektronikus formában kell elküldeni a Szerkesztőség címére: kalidoscope@kaleidoscopehistory.hu

A szerző (k) számára a külső támogatást, finanszírozást egyértelműen fel kell tüntetni.

Kéziratok: Word for Windows fájlformátumok (.doc, .docx), nincsenek speciális követelmények a betűtípusra, a távolságokra és a margókra, de minden oldalt számozni kell. Javasolt formátum: Times New Roman, 12p, sortávolság: 1.5. A karakterek javasolt határa 40 000.

Beadott írás:

Tartalmazza a szerző (k) címét (felirat), a név (első teljes, középső kezdeti, utolsó teljes) és minden szerző számára (név, intézmény, levelezési cím, beleértve az e-mailt).

A cikk címe, legalább öt szóval, vagy legalább három kulcsszóval 200 szóra korlátozott absztrakt magyar és angol nyelven

Lapunk egyre szélesedő külföldi ismertsége és olvasottsága érdekében szerzőinknek és olvasóinknak is újabb lehetőséget kínálunk a közleményekhez csatolt Summary /hosszabb összegzés bevezetésével. Nem magyar nyelvű olvasóink az angol nyelvű absztraktokból tájékozódnak, amelyek rövidségük (200 szó) miatt gyakran nem elegendő ismeretanyagot közvetítenek, és így az idézhetőségnek is korlátját jelentik. Ezért kínáljuk Szerzőinknek a lehetőséget, ha ezzel élni kívánnak, hogy az absztrakt mellett, magyar nyelvű közleményeikből 1200 szó terjedelmű angol nyelvű Summary-t készítsenek, a közlemény fejezeteinek megfelelő tagolásban. Ezek beküldése kapcsán nemzetközileg jól érthető, szabályos és hibátlan szövegekre számítunk, ezért kérjük, hogy alkalmazzák a számítógépes írásszerkesztő programokban rendelkezésre álló nyelvtani, mondattani és stílus ellenőrző modulok alkalmazását.A kézirat végén kérjük megadni az alábbiak szerint magyarul és angolul a Szerző(k) 10 soros önéletrajzát folyószövegként egyes szám 3. személyben (Születési év, hely. Végzettségek. Munkahely. A témába vágó aktivitások. Kiemelt témák. Esetleges díjak, kitüntetések.)

A tanulmány nyelve: magyar, de angolul és németül is írható, könnyen érthető, világos, rövidítések és minden zavaró jel nélkül fogadjuk be a cikkeket, ha nyelvileg korrekt és lektorált, amelyről a szerző gondoskodik. A nyelvi korrektség a szerző felelőssége.

Az esetleges köszönetnyilvánításokat kérjük külön oldalon feltüntetni..

A szövegtörzshöz csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a főszöveghez fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket stb. Az irodalmi hivatkozások a főszövegben szerepeljenek a következő formában:

– ha a hivatkozott mű szerzője szerepel a szövegben, a név után zárójelben legyen a hivatkozott mű megjelenésének éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), például: Shryock(1947: 75);

– egyéb esetekben (idézet stb.) zárójelben szerepeljen a szerző(k) neve (háromnál több szerző esetében az első szerző és mtsa.-i, a megjelenés éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), például: (Rosenberg 1962: 35)..

A szövegben szereplő táblázatokat arab sorszámozással, címmel ellátva kérjük. A táblázatok címe, az oszlopok és sorok megnevezése, a magyarázatok a cikk nyelvén íródjanak. Nem tudjuk elfogadni tehát az adatelemző, adatfeldolgozó programokból kikerült nyers, szerkesztetlen, a szövegbe pusztán beillesztett táblázatokat. Amennyiben a szerző ábrát kíván közölni, ezt külön arab sorszámozással, legalább 200 dpi. felbontással, megszerkesztve kérjük leadni. A szöveget illusztráló képek jogi tisztaságát nincs módunkban ellenőrizni, így azért a szerző a felelős.

Az irodalomjegyzék alapelve megegyezik az Irodalomtörténeti Közlemények címleírási és jegyzetelési alapelveivel  http://itk.iti.mta.hu/

A szövegtörzs után, külön kérjük az irodalomjegyzéket, Irodalom címmel. Az irodalomjegyzék a szerzők családi neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza a szövegtörzsben és lábjegyzetben hivatkozott teljes irodalmat olyan módon, hogy a szövegbeli  hivatkozásokat az irodalomjegyzékben azonosítani lehessen. Az utóneveket nagybetűs rövidítéssel kérjük jelölni. Az irodalomjegyzék ne tartalmazzon a szövegben nem hivatkozott művet. Az irodalmi hivatkozások három alapformája folyóiratunkban a következő:

  • Könyv:Szerző(k):  A mű címe. A kiadás helye, a kiadó neve, kiadás éve, Oldalszám.

Példa: SIGERIST, H. E.: Civilisation and Disease. Oxford, Oxford University Press, 1943, 15-17.

Monográfiák: BITSKEY,I.: Humanista erudíció és barokk világkép - Pázmány Péter prédikációi, Bp., Akadémiai Kiadó, 1979 (Humanizmus és Reformáció, 8), 22–29.

Többszerzős tanulmánykötetek: Janus Pannonius: Tanulmányok, szerk. KARDOSTibor, V. KOVÁCSSándor, Bp., Akadémiai, 1975 (Memoria Saeculorum Hungariae, 2).

Szövegkiadások: SZEPESI, CS. M.: Összes művei, kiad. KOVÁCSSándor Iván, KULCSÁRPéter, bev. KOVÁCSSándor Iván, Bp., Akadémiai, 1968 (Régi Magyar Prózai Emlékek, 1), 7–104.

Többkötetes művek: FALUDI, F.: Prózai művei, kiad. VÖRÖSImre, URAYPiroska, Bp., Akadémiai, 1991 (Régi Magyar Prózai Emlékek, 8), I–II.

Magyar költők 17. század – A kuruc kor költészete, vál., kiad., jegyz. KOMLOVSZKITibor, Bp., Szépirodalmi, 1990 (Magyar Remekírók), I, 455–461.

Tanulmánykötetben megjelent tanulmányok: KLANICZAI, T.: Egyetem és politika a magyar középkorban = K. T., Pallas magyar ivadékai, Bp., Szépirodalmi, 1985, 67–76.

PIRNÁT, A.: A kelet-közép-európai antitrinitarizmus fejlődésének vázlata az 1570-es évek elejéig = Irodalom és ideológia a 16–17. században, szerk. VARJAS, B. Bp., Akadémiai, 1987 (Memoria Saeculorum Hungariae, 5), 9–59.

Gyűjteményes kötetben szereplő tanulmány: A szerző(k) neve (a megjelenés éve): A cikk címe. In: A gyűjteményes kötet szerkesztője(i)nek neve: A kötet címe. A kiadás helye: a kiadó neve, a hivatkozott írásmű kezdő és utolsó oldalszáma.

Példa: CAMPBELL, M. M: Dentistry then and now. In J. Woodforde: The strange story of false teeth. 34-35. London: Routledge & Keegan Paul, 1968.

Periodikában közölt tanulmányok:

KLANICZAY, T.: Nicasius Ellebodius és poétikája, ItK, 1971, 24–34.

HORVÁTH, K.: Az ember tragédiája szereplőinek és motívumainak bibliai és világirodalmi előzményeiről, ItK, 97(1993), 301–336.

  • Folyóiratcikk: Szerző(k): A cikk címe. A folyóirat neve, az évfolyam sorszáma (szám sorszáma): (a megjelenés éve): a cikk kezdő és befejező oldalszáma; Példa: PORTER, R.: Bethlem-Bedlam: methods of madness. History Today 47, no. 10. (Oct 1997): 41-47. 
  • Levéltári forrás

-Budapesti Fővárosi Levéltár BFL VI.1.b. 2. doboz. 26.730/1878. 3–8. p.

-Semmelweis University Archives (SE Lt.) 3/a. University Council Meetings Minutes 6th volume 1956/57.p.59. /4/

  • Internetes hivatkozás

MCKILLOP, T: “Can Europe compete in biomedical research?” Summary of the second Annual Forum (Lecture given by Sir Tom McKillop, FMedSei, Chief Executive of AstraZeneca), on 31 March 2004. (ez az az időpont amikor az idézetet letölti) URL http://www.acmedsci.ac.uk/download.php?file=/images/publication/20040331.pdf

szerzői team által:
Health in 2015 from MDGs Millennium development goals to SDGs sustainable development goal. WHO. 2017.09.26. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/200009/1/9789241565110_eng.pdf?ua=1Kaleidoscope - Művelődés- Tudomány- és Orvostörténeti Lap

Szerkesztőbizottsága