Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21

Schultheisz Emil: Leibniz és a medicina, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013, 112p.
ISBN: ISBN: 978963331297
Recenzió: Magyar László András Dr. - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Kötet: 2013/6

Az orvostudomány és a természetfilozófia együtt, egy időben született meg Hellászban, valamikor a Krisztus előtti 6.-5. században. A bölcsészet és a tudományos medicina tehát a szellem és a kultúra azonos tövéről sarjadt. A gyógyító gyakorlat és a rendszeres, rendszeralkotó orvosi gondolkodás közt azonban még nagyon sokáig mély szakadék tátongott.  Ennek a szakadéknak a betemetése volt az ókor óta – Hippokratésztől, Galénosztól, Oreibasziosztól kezdve, Mesuén, Avicennán folytatva a sort egészen Stahlig és Hoffmannig – az orvostudomány legnagyobb alakjainak fő törekvése.  Ezek az emberek tisztában voltak avval, hogy ha az orvoslásból, e sokáig lenézett mesterségből, tekhnéből tudományt, episztémét kívánnak formálni, a medicinát valamiképpen össze kell kapcsolniuk bölcsészettel, és a gyógyítást filozófiai alapokra kell helyezniük. E törekvés jegyében születtek az idők során a nagy, filozófiai-teológiai alapozású élettani, kórtani és terápiás rendszerek, és jöttek létre a 13. századtól az első egyetemi orvosi fakultások is.

Miközben azonban az orvosok megpróbálták mesterségüket filozófiai alapokra helyezni, nem csupán a filozófia hatott az ő tananyagukra, kutatásaikra és elméleteikre, hanem maguk is megtermékenyítették a filozófiát. A középkortól fogva, s leginkább a 16. és a 19. század közt eltelt időben számos alkalommal megfigyelhető, hogy az orvosi gondolkodás, az orvostudomány eredményei közvetetten, sőt gyakran közvetlenül is hatottak a filozófiára, amit az is elősegített, hogy az orvosok, hivatásuk nélkülözhetetlenégének és szakszerűségének köszönhetően szabadabban alkothattak véleményt s fogalmazhatták meg kételyeiket, mint a filozófusok.  Az orvostudomány filozófiára gyakorolt hatása talán éppen a 17. században, Bacon, Descartes, Regius, Hobbes esetében a legszembetűnőbb. Schultheisz Emil azonban tudtommal az első, aki ezt a jelenséget Leibniznél is vizsgálta és sikerrel bizonyította is.

A kötet a kor történelmi és tudományos hátterének felvázolásával indul, majd azokat az impulzusokat mutatja be előbb kronológikus, majd tematikus sorrendben, amelyek Leibniz-t a medicina felől érték. Ezután Leibniz orvoslással kapcsolatos gondolataival ismerkedhetünk meg, végül pedig azokkal a hatásokkal, amelyet maga Leibniz gyakorolt az orvostudomány és a közegészségügy szervezésére. A kötet egy, Leibniz magyarországi utóéletét taglaló rövid fejezettel zárul.

Mint láthatjuk, olyan könyv ez, amelynek gerincét egyetlen gondolatmenet alkotja, és e gondolatmenet lényege annak a dialektikának a bemutatása, amely egy par excellence filozófus és a medicina érintkezésekor jön létre. Ez a dialektika azonban – szerintem – nem csak Leibniz esetében, hanem a kor összes jelentős gondolkodója esetében működött, így a Schultheisz professzor által nyújtott analízis modellértékűnek is tekinthető.

Schultheisz professzor könyve évtizedek előmunkálatainak gyümölcse, szinte kvintesszenciája mindannak, amit életműve – orvostörténeti életműve, hiszen többféle életművet is említhetünk - megalkotása során megtudott és végiggondolt. Munkája egyik legnagyobb erénye az az átfogó szemlélet, amelynek segítségével mindig összefüggéseiben és bonyolult kapcsolatrendszerében tudja vizsgálni tárgyát. Leibniz  saját kora, sőt talán az egész történelem egyik legnagyobb szellemi kapacitású embere volt, így minden részletében teljes képet adni gondolkodásáról és művéről lehetetlen vállalkozásnak látszik. Ezért is különösen értékes, ha e gondolkodás olyan aspektusait próbáljuk megismerni, amelyek ennek az átfogó elmének szinte minden érdeklődési területéhez valamiképpen kapcsolódnak. Leibniz medicinával kapcsolatos gondolatai ugyanis – legyen szó egyes orvosságok, pl. az ipekakuána hatásmechanizmusáról, közegészségügyi rendszer létrehozásáról, orvosi etikáról, vagy élettani elméletekről – mindig filozófiai alapozásúak. Ugyanakkor ezek a gondolatok mindig vissza is hatnak filozófiai gondolkodására. Ezt a különös kölcsönhatást tudta Schultheisz professzor úr e könyvében kiválóan bemutatni, s evvel nem csak a 17. század orvostörténetéhez, hanem mentalitástörténetéhez is fontos adalékokkal járult hozzá.

Végül engedjenek meg néhány személyes megjegyzést: A magam részéről igen hálás vagyok a sorsnak s nem mellesleg Schultheisz professzor Úrnak is, hogy megtisztelő módon, szerkesztőként részt vehettem ennek a kötetnek a létrehozásában. Visszatérve a filozófia és a medicina kapcsolatához: a történelem egyik első igazi filozófusa, Szókratész, a Theaitétoszban a filozófus, a bölcsész munkáját olyan bábáéhoz hasonlítja, aki mások gondolatait segíti napvilágra. Az pedig igazán ritkán adatik meg az embernek, hogy olyan gondolatok, ha nem is megszületésénél, hanem legalább testet öltésénél bábáskodhat, amelyek őt magát is gazdagítják, és őt magát is a szellemi szülés gyönyörűségével töltik el, miközben, hál’ Istennek, még szenvednie és jajgatnia sem kell.


Magyar László András : A jó életnek módja, a görög diététika, Medicina Kiadó, Budapest, 2012, 230p.
ISBN: 978 963 226 382 3
Recenzió:
Kötet: 2013/6

A görög-római, az arab és a középkori orvostudomány az úgynevezett nedvkórtanon alapult. Ennek a 19. századig Európában egyeduralkodó medicinának gyógyító gyakorlata nagyrészt diététikus terápiából állt. A könyv a nedvkórtan alapelveinek ismertetése után ezt az ősi, és sok helyütt máig eleven gyógymódot mutatja be, valamint kapcsolatait az asztrológiával, fiziognómiával és egyéb furcsa elméletekkel. A szöveget áttekinthető élelmiszer-táblázatok, diagramok, ábrák és szórakoztatóan informatív művelődéstörténeti betétek színesítik. A könyvet tájékoztató bibliográfia is kiegészíti.


Szilágyi Vilmos: Nemiségünk: sorsunk „alapköve” és kitöltendő kerete, Magánéleti Kultúra Alapítvány, Budapest, 2013, 288p.
ISBN: 9789639615519
Recenzió: A Kiadó
Kötet: 2013/6

Köztudott, hogy hazánkban a szexuális funkciózavarok már a népbetegség jellegét öltik. A gyógykezelés és a prevenció szempontjából alapvető jelentőségű a nemiséggel kapcsolatos tudományos ismeretek elsajátítása. A hazai szakemberek között dr. Szilágyi Vilmos pszichológus foglalkozik legrégebben a „szexológia”, vagyis a nemiség-tudomány művelésével (a szexuálterápiát is beleértve). A nemrég megjelent, harmincadik könyvének első része a nemi szerepek társadalmi változásaival, a második rész a pszichoszexuális fejlődéssel és neveléssel, a harmadik rész pedig a nemiséggel is foglalkozó, fontosabb pszichológiai irányzatok kritikai elemzését tartalmazza.


Waltraud Ernst: Histories of the Normal and the Abnormal, Routledge, London, 2012, 304p.
ISBN: 978-0-415-64832-5
Recenzió: Forrai Judit Prof. dr. DSc, habil. - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
Kötet: 2013/6

This fascinating volume tackles the history of the terms 'normal' and 'abnormal'. Originally meaning 'as occurring in nature', normality has taken on significant cultural gravitas and this book recognizes and explores that fact.

The essays engage with the concepts of the normal and the abnormal from the perspectives of a variety of academic disciplines – ranging from art history to social history of medicine, literature, and science studies to sociology and cultural anthropology. The contributors use as their conceptual anchors the works of moral and political philosophers such as Canguilhem, Foucault and Hacking, as well as the ideas put forward by sociologists including Durkheim and Illich.


Kiss Endre: Marx lábnyomai, Gondolat, Budapest, 2013, 343p.
ISBN: 978 963 693 366 1
Recenzió:
Kötet: 2013/6

Kiss Endre könyve igen provokatív: Marx árnyéka vagy kísértete helyett valóban sikerül neki Marx és a marxizmus lábnyomait felfedezni. Ugyanakkor arról is beszélhetünk, hogy a marxi filozófiák a kölcsönös értelmezhetőség viszonyában állnak a jelen globalizációjának nagy elméleti kérdéseivel.  Kiss Endre” nem csupán” filozófia- és eszmetörténész, hanem a jelen filozófusa is.

Elemzéseiben egyszerre érvényesíti azt a nézőpontot, hogy a marxi filozófiák, a marxizmus és a Marx utáni marxizmus a modern világtörténelem valódi középpontjában helyezkedtek el, de figyelembe veszi azt is, hogy eredeti formájukban már leléptek a történelem színpadáról. 

Kiss Endre friss szemlélettel fordul Marx és Engels, illetve a Marx-utáni marxizmus társadalomelemzésének számos perspektívája felé is. Engels „A munkásosztály helyzete Angliában” című művét nemcsak a szociálpolitikai irodalom, de a szociológiai és egészségpolitikai leírások klasszikus ősének tekinti.

A mű a II. Internacionálé szociáldemokráciáját is képes kiemelni az elfelejtettség homályából, bemutatja az 1915 előtti európai szociáldemokrácia civilizációs-kulturális szerepét, amikor óriási tömegekre terjesztette ki a szociálpolitikai modernizációt.