Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat
2016/12           ISSN: 2062-2597

Virginia Berridge , Kelly Loughlin : Medicine, the Market and the Mass Media, Routledge, London, 2005, 320p.
ISBN: 978-0415304320
Recenzió: Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
Kötet: 2014/8

This collection opens up the post war history of public health to sustained research-based historical scrutiny. Medicine, the Market and the Mass Media examines the development of a new view of 'the health of the public' and the influences which shaped it in the post war years.

Taking a broad perspective the book examines developments in Western Europe, and the relationships between Europe and the US. The essays looks at the dual legacy of social medicine through health services and health promotion, and analyse the role of mass media along with the connections between public health and industry. 

This international collection will appeal to public health professionals, students of the history of medicince and of heath policy


PÉTER H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatko-zásai I-II., Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2013, 886p.
ISBN: 9786068178837
Recenzió: Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Kötet: 2014/8

Napjainkban vehettük kézbe Péter H. Mária Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai c. könyvének 2. javított és bővített közreadását, két kötetben, 886 oldal terjedelemben, amely Kolozsvárott, az EME kiadásában, 2013-as impresszummal jelent meg.  

Az első kötet három fejezetre tagolódik

 Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása c. fejezet a kezdetektől (tábori, udvari, egyházi,
városi, egyetemi) 1949-ig, a gyógyszertárak államosításáig 722 gyógyszertárat sorol fel alapításuk
kronológiai sorrendjében. Különös figyelmet szentel Marosvásárhely, Nagyvárad és Temesvár, továbbá Szilágy megye gyógyszertárainak és gyógyszerészeinek bemutatására. Részletesen megismerhetjük több gyógyszertári ellenőrzés eredményét, közlésre került néhány gyógyszerészi eskü szövege is.

 A gyógyszerészképzés c. fejezetben az egyetemi oktatást megelőző képzés, a külföldön végzett, valamint a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen (1872-1919), majd a Trianon utáni kolozsvári, bukaresti román egyetemeken, és párhuzamosan a szegedi és budapesti egyetemen oklevelet szerzett erdélyi származású gyógyszerészek bemutatására kerül sor. Összesen 888 gyógyszerész adatait gyűjtötte össze a szerző. Ezt követik az 1945 utáni, marosvásárhelyi oktatás adatai (előbb a karközi, majd 1948- tóI az önálló Gyógyszerészeti Kar megalakulásával kapcsolatos adatok). Az oktatást megalapozó tanárok, az egyes diszciplínákban kimagasló tudású oktatók bemutatásán kívül az itt végzett több mint 1500 gyógyszerész névsora is megtalálható, a 2000-es évvel bezárólag. A továbbiakban 198 erdélyi, magyar nemzetiségű, doktori fokozatot is elnyert gyógyszerész neve kerül felsorolásra (1863-tól a 2000-es évek elejéig), akik a hazai és különböző európai egyetemeken szerezték meg doktori fokozatukat, további adatként értekezésük címét is közli az összeállítás.

A gyógyszerészek egyesületi tevékenysége és magyar nyelvű írásbelisége című fejezetben az erdélyi magyar gyógyszerészek szakmai egyesületeinek megalapítására, működésére vonatkozó adalékokat közli a szerző, kiegészítve a társaságok, egyesületek folyóirat- és szakkönyvkiadási tevékenységének adataival, továbbá a tagok publikációinak bibliográfiájával. Külön fejezet foglalkozik a gyógyszerésznőkkel, valamint az 1848-49 –es szabadságharcban részt vett gyógyszerészekkel.

  A II. kötet 261 erdélyi származású, vagy Erdélyben tevékenykedő magyar gyógyszerész életútját tartalmazza alapos részletességgel feldolgozva, hiteles, eredeti dokumentumok közreadásával. További melléklete 1063 gyógyszerész életrajzi adatait tartalmazza rövidebb címszavak formában (születés, oklevél megszerzésének helye, ideje, munkahelye, esetenként elhalálozás időpontja).

Mindkét kötetben az egyes fejezetekhez és alfejezetekhez irodalom-jegyzék csatlakozik. A feldolgozott adatokat 71 táblázat teszi áttekinthetőbbé. Az adatgyűjtés levéltárakban (Magyar Országos Levéltár, szegedi és budapesti egyetemi levéltárak, Kolozsvári és Marosvásárhelyi Nemzeti Levéltár), könyvtárakban (OSZK, Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár), valamint a leszármazottak által megőrzött irattárak anyagának áttekintésével történt. A nem magyar nyelvű olvasók tájékozódását szolgálják a román-, angol- és németnyelvű összefoglalók és tartalomjegyzékek. Mindkét kötetben külön névmutató található, összesen mintegy 2458 személy vonatkozásában. A második kötet befejezéseképpen a szerző röviden ismerteti saját szakmai tevékenységét és gyógyszerésztörténeti írásainak jegyzékét.

A könyv megjelenését magyarországi szakmai társaságok, intézmények és magántulajdonú gyógyszertárak, erdélyi származású gyógyszerészek leszármazottjai, továbbá erdélyi gyógyszergyárak és magán gyógyszertárak tulajdonosai támogatták anyagilag.  

    A rendkívül gondossággal összeállított mű igazi segédlet az erdélyi gyógyszerészet múltja iránt érdeklődő kutatóknak.

                                                       


Lutz Sauerteig, Roger Davidson: Shaping Sexual Knowledge, Routledge, London, 2012, 264p.
ISBN: 978-0-415-54218-0
Recenzió: Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
Kötet: 2014/8

The history of sex education enables us to gain valuable insights into the cultural constructions of what different societies have defined as 'normal' sexuality and sexual health. Yet, the history of sex education has only recently attracted the full attention of historians of modern sexuality.

Shaping Sexual Knowledge: A Cultural History of Sex Education in Twentieth Century Europe makes a considerable contribution not only to the cultural history of sexual enlightenment and identity in modern Europe, but also to the history of childhood and adolescence. The essays collected in this volume treat sex education in the broadest sense, incorporating all aspects of the formal and informal shaping of sexual knowledge and awareness of the young. The volume, therefore, not only addresses officially-sanctioned and regulated sex education delivered within the school system and regulated by the State and in some cases the Church, but also the content, iconography and experience of sexual enlightenment within the private sphere of the family and as portrayed through the media.


Waltraud Ernst: Histories of the Normal and the Abnormal, Routledge, London, 2012, 304p.
ISBN: 978-0-415-64832-5
Recenzió: Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
Kötet: 2014/8

This fascinating volume tackles the history of the terms 'normal' and 'abnormal'. Originally meaning 'as occurring in nature', normality has taken on significant cultural gravitas and this book recognizes and explores that fact.

The essays engage with the concepts of the normal and the abnormal from the perspectives of a variety of academic disciplines – ranging from art history to social history of medicine, literature, and science studies to sociology and cultural anthropology. The contributors use as their conceptual anchors the works of moral and political philosophers such as Canguilhem, Foucault and Hacking, as well as the ideas put forward by sociologists including Durkheim and Illich.