Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16

Peer review

Prof. dr. Forrai Judit

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

forraijud@gmail.com

kaleidoscope@kaleidoscopehistory.hu

Adatvédelem

Kedves Olvasónk!

2018. május 25-én életbe lép: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet- a továbbiakban GDPR) az alábbiakról rendelkezik:

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

A törvénynek való megfelelés érdekében szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy személyes adatait (email-címét, nevét) kizárólag elektronikus meghívók és a szervezetünket érintő hírek küldése céljából használjuk. Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és semmilyen harmadik féllel nem osztjuk meg!

A jövőben is szeretnénk Önt új folyóirat számaink megjelenéséről és egyéb eseményeinkről tájékoztatni. Ha továbbra is kíván ezekről információt kapni email / digitális hírlevél formájában, semmilyen további teendője nincs. Ha jelen levélre nem reagál, ezzel felhatalmazást ad számunkra, hogy a továbbiakban is tájékoztassuk elektronikus levélben híreinkről, eseményeinkről.

Amennyiben a jövőben nem szeretne a e-mailes információkat kapni Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat Szerkesztőségétől, kérjük, hogy írjon egy emailt a kaleidoscope@kaleidoscopehistory.hu email címre a „leiratkozás”-t a tárgyban megjelölve. Amennyiben így tesz, adatait végleg töröljük a levelezési listánkról.

Köszönjük együttműködését, és reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk érdeklődésére!
Szívélyes üdvözlettel:

Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat Szerkesztősége