Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Cím: Könyvészeti alapok a 19. századi magyarországi tudománytörténeti kutatásokhoz. 1800 és 1900 között kiadott hazai bibliográfiák, repertóriumok és nyomtatott könyvtári katalógusok I–III.

Title: Hungary’s 19th century bibliographical funds of history of sciences. Domestic bibliographies published between 1800 and 1900, library catalogues and printed repertories I-III.
[Letöltés]
Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet
Rovat: Bibliográfiai források
Kötet: 2016/13
DOI: 10.17107/KH.2016.13.552-563
Kulcsszavak:
tudománytörténet, a reáltudományok kurrens bibliográfiái (19. század), könyvtárak gyarapodási jegyzékei (19. század)
Keywords:
history of sciences, 19th century bibliography of natural sciences
Abstract:

Substantial research of the domestic history of sciences started in the 1800s and inspired a number of bibliographic studies. Our paper summarizes domestic bibliographies and repertories of the 19th century as a source of scientific research published in Hungary. They include also textbooks and magazines as well. Catalogues of special libraries are discussed in a separate unit.


I. A Magyar Nemzeti Bibliográfia 19. században megjelent kötetei

Az 1800-ig tartó időszakról készült retrospektív feldolgozások

Sándor István. Magyar könyvesház, avagy a magyar könyveknek kinyomtatások ideje szerént való emlitésök. Győrött, 1803. Streibig Jósef betűivel. 5 lev., 285 p.

RMK 1. köt. Szabó Károly: Az 1531–1711. megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Bp., 1879. Akadémia. 751 p.

RMK 2. köt. Szabó Károly: Az 1473-tól 1711-ig. megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Bp., 1885. Akadémia. 754 p.

RMK 3/1–2. köt. Szabó Károly és Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár. Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. Első rész. 1–2547. sz. (1480–1670.) Bp., 1896. Akadémia. XIII, 800 p.; Ua. Második rész. 2548–4830. sz. (1671–1711. + Pótlék + Névmutatók). Bp., 1898. Akadémia. 943 p.

Az RMK 1–3. pótlásai egyrészt a Magyar Könyvszemle hasábjain, másrészt az RMNY kötetekben, továbbá az OSZK gondozásában jelentek meg.

Kertbeny Károly: A magyar nemzeti és nemzetközi irodalom könyvészete. I. kötet. Magyarországra vonatkozó régi német nyomtatványok. 1454–1600. A vallás- és közokt. m. kir. miniszter engedélyével. – Bibliographie der Ungarischen nationalen und internationalen Literatur. I. Bd. Bp., 1881. Egyetemi nyomda kiad. 184, 760 p.

Apponyi Sándor: Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok. 1. köt. XV. és XVI. század. Bp., 1900. Franklin. V, 478 p. + 2. köt. XVII. és XVIII. század 1720-ig. Bp., 1902. Franklin. 423 p.

A további kötetek 20. századi kiadások.

Az 1712–1860 közötti időszakról készült retrospektív feldolgozások

1712–1860 – Magyarország bibliographiája 1712–1860. Könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak. Összeállította s tudományos szakmutatóval ellátta Petrik Géza. Bevezetéssel Szilágyi Sándortól. I–III. köt. Bp., 1888–1891. Dobrowsky. I. köt. A–G. Bp., 1888. 6, IV, 2, 954 p.; II. köt. Gy–O. Bp., 1890. 4, 957 p.; III. köt. Ö–Z. Bp., 1891. 4, 900 p.; IV. köt. Bp., 1892–97. 347 p.

Az 1849–1857-ig tartó időszakról készült retrospektív feldolgozás

Magyar Mihál: Az 1849–1857. évi magyar könyvészet. Tudományos szaksorozattal kiadja Demjén József. Pest, 1862. 224, 80 p.

Magyarországi német könyvészet 1801–1860

Kertbeny Károly – Petrik Géza: Magyarországi német könyvészet 1801–1860. A Magyarországban s külföldön hazánkra vonatkozólag megjelent német nyomtatványok jegyzéke. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. ministerium megbizásából megkezdte K. K. Folytatta s tudományos szakmutatóval ellátta P. G. 1–2. rész. Bp., 1886. Magyar kir. Egyetemi könyvny. IV, 4, CCXIX, 416 p.; 4, 657 p.

Az 1860–1875 közötti időszakról készült retrospektív feldolgozás

1860–1875– Magyar Könyvészet. Jegyzéke az 1860–1875. években megjelent magyar könyvek és folyóiratoknak. összeállitotta s tudományos szakmutatóval ellátta Petrik Géza. Bp., 1885. Magyar könyvkereskedők egylete. CXLVII, 467 p.

Az 1876–1885 közötti időszakról készült retrospektív feldolgozás

1876–1885– Magyar könyvészet. II. kötet. 1876–1885. Jegyzéke az 1876–1885. években megjelent, vagy ujolag kiadott magyar könyveknek és térképeknek. Függelékül: A magyar hirlapok és folyóiratok 1876–1885. A »Magyar könyvkereskedők egylete« megbízásából összeállította és tudományos szakmutatóval ellátta Kiszlingstein Sándor. Bp., 1890. Magyar könyvkereskedők egylete. CXLIII, 554 p.

Folytatása az 1886–1900. közötti időszakról 1908 és 1913 között jelent meg.

II. Magyar könyvtárak tudománytörténeti értékű nyomtatott katalógusai a 19. századból

(Megjelenésük időrendjében)

 Bibliothecae Samuelis com. Teleki de Szék partes IV de Szék partes I–IV. Viennae, 1796–1819.

Catalogus bibliothecae hungaricae Francisci com. Széchényi. Tomus I. Scriptores hungaricos et rerum hungaricarum typis editos complexus. 2 ptes. Sopronii, 1799. Typis Siessianis. XVI, 695 p., 1 lev.; 612 p., 1 lev.; Index alter libros bibliothecae hungaricae Francisci com. Széchényi duobus tomis comprehesos. in scientiarum ordines distributos exhibens. Pesthini, 1800. Typis Trattnerianis. 494 p.; Supplementum I. Posonii, 1803. Typis Belnayanis. XXXII, 646, 1 p.; Index alter libros bibliothecae hungaricae Széchényiano-regnicolaris supplemento I. comprehensos, in scientiarum ordines distributos exhibens. Posonii, 1803. Typis Belnayanis. 211, 5 p.; Supplementum II. Sopronii, 1807. Typis Siessianis. XVI, 615 p.; Index alter libros bibliothecae hung. Széhényiano-regnicolaris supplemento II. comprehensos in scientiarum ordines distributos exhibens. Posonii, 1803. Typis Belnayanis. 232 p., 3 lev. Szerk. Denis Mihály, gr. Széchényi Ferenc könyvtárosa.

Pákh Albert (összeáll.): Kalauz a Nemzeti Casino Könyvtárához. Pest, 1852. Trattner–Károlyi. VI, 314 p.

A m. k. Tudomány-Egyetem orvostanárkari könyvtár jegyzéke. [Összeáll.: Semmelweis Ignác]. 1–2. köt. Pest, 1864. Emich. 156, 176 p.

Balás Árpád: A keszthelyi m. k. gazd. fels. tanintézet könyvtárának jegyzéke. Pest, 1869. Athenaeum ny. 94 p.

Rodiczky Jenő: A m.-óvári m. k. gazdasági fels. tanintézeti könyvtárának jegyzéke 1871. végén. M.-Óvár, 1871. Ny. Czéh S. 137 p.

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet könyveinek czímjegyzéke. Bp., 1873. Khór–Wein Ny. 36 p.

A magy. kir. József műegyetem könyvtárának czím-jegyzéke. Bp., 1874. Athenaeum ny. V, 287 p.

Márki József: Könyvtári nefelejts, vagy a budapesti magy. kir. tudom-egyetem könyvtárának rövid ismertetése. [1778–1874.] Bp., 1874. Ny. a nemzeti könyvny. 36 p.

Matyasovszky J. – Stürzenbaum J.: A magy. kir. földtani intézet könyvtárának czímjegyzéke. Bp., 1875. Ny. Légrády testv. 108 p.

Szinnyei József: A budapesti királyi magyar tudományegyetem könyvtárának czím-jegyzéke. I. Kézi könyvtár. 9381 köt. Bp., 1876. Egyetemi ny. IV, 192 p.

Heller Ágost: A kir. magy. természettudományi társulat könyveinek czimjegyzéke. Bp., 1877. Term. tud. társulat. VIII, 330 p.

A budapesti M. Kir. Egyetemi Könyvtár codexeinek czímjegyzéke. Bp., 1881. M. Kir. Egyetem Ny. VIII, 155 p.

Az iglói ág. hitv. ev. főgymnasium könyvtárának czímjegyzéke. 1–2. köt. Készítette: Pákh Károly. Igló, 1883–1896. (A 2. köt. terjedelme: 302 p.)

A magy. kir. honvédségi Ludovika Akadémia könytárának czímjegyzéke kapcsolatban a természettani, fegyver- és utásztani mintagyűjtemények jegyzékével, nemkülönben a könyvtár használatára vonatkozó szabályokkal. Bp., 1883. Khór és Wein. XI, 352 p.

Farkass Róbert (szerk.): A Magy. Kir. Földtani Intézet könyv- és térképtárának czímjegyzéke. Bp., 1884. Légrády Ny. VIII, 192 p.

Kudora Károly  (összeáll.): A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem segédkönyvtárának czímjegyzéke. Bp., 1884. Franklin Ny. 29 p.

Hellebrant Árpád: A magyar tudományos Akadémia könyvtárában levő ősnyomtatványok jegyzéke. Kiadta a magyar tudományos Akadémia irodalomtörténeti bizottsága. Bp., 1886. Akadémia. XIII, 379 p.

A Beszterczebányai kir. kath. főgimnázium könyvtárának jegyzéke. Beszteczebánya, 1888. Singer Ny. 40, 2 p.

Jankó János – Thirring Gusztáv: A Magyar Földrajzi Társulat könyv- és térképtárának czímjegyzéke, 1873–1889. Bp., 1890. M. Földrajzi Társ. VIII p., 132 col.

Az Országos magyar gazdasági egyesület könyvtárának cimjegyzéke. I. 1892. [4388 mű 7034 kötet.] Bp., 1892. Orsz. Magy. Gazd. Egyesület. VIII, 168 p.; Ua. II. 1895. (1094 mű.) Bp., 1896. Uo. VIII, 49 p.

A m. kir. József-műegyetem könyvtárának cimjegyzéke. 2. kiad. Bp., 1893. Országgyülési Értesitő könyvny. r.-t. 7, 609, 1 p.

Az abaujtornamegyei Orvos-gyógyszerész-egyesület könyvtárának jegyzéke. Kassa, 1894. Werfer Károly könyvny. 15 p.

A kolozsvári Ferencz József tudomány-egyetem könyvtárának szakczimjegyzéke. Szerk.: Gyalui Farkas. I. köt. Bölcseleti szakkörbe tartozó művek. I–XV. szak. 6625 mű = 13249 kötet. 27 térkép = 428 darab. Kolozsvár, 1894. Ajtai K. Albert könyvny.; Ua. II. köt. Jogi szakkörbe tartozó művek. XVI–XXV. szak. 4408 mű = 9183 kötet. Kolozsvár, 1892. Uo.; Ua. III. köt. Orvosi és természettudományi szakkörbe tartozó művek. XXVII–XLV. szak és pótlék az I–XXVI. szakhoz. 6564 mű = 14153 kötet. 30 térkép = 30 darab. Kolozsvár, 1896. Uo.; Ua. IV. köt. 1896-ik évi gyarapodás. 1541 mű = 3582 kötet. 6 tájkép = 253 darab. Kolozsvár, 1898. Uo.

A délmagyarországi történelmi és régészeti Muzeum-Társulat könyv- és levéltárának jegyzéke. Összeállította a titkárság. Temesvár, 1894. Délmagyarországi tört. és rég. muzeum-társulat. 120 p.

A kassai állami főreáliskola tanári könyvtárának jegyzéke 1858–1894. [Kassa, 1894. Nyomatott Ries Lajos Könyvnyomó-Intézetében.] 48, [1], 6–47, [1] p.

A Budapesti királyi magyar Tudományegyetem Orvoskari Tanártestülete Könyvtárának jegyzéke. Összeáll.: Székely Ágoston. Bp., 1895. Nagy S. Ny. 270 p.

A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának ősnyomtatványai, 1465–1500. Leírta: Horváth Ignácz. Bp., 1895. MNM Könyvtára. VIII, 285, [3] p. (A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának czímjegyzéke)

A Magyar Mérnök és Építész-Egylet könyvtárának címjegyzéke. Bp., 1896. Pátria ny. 83 p.

A budapesti kir. Orvosegyesület könyvtárának betűrendes katalogusa. Összeáll.: Török Lajos, Temesváry Rezső. Bp., 1896. Lloyd. 270 p.

A soproni ág. hitv. ev. lyceum könyvtárának Jegyzéke. 1–2. köt. Sopron, 1896. Littfass Károly könyvny. 364, 234 p.

Pótkötete is megjelent 1907-ben.

A temesvári róm. kath. főgymnasium tanári könyvtárának jegyzéke. Összeáll.: Popini Albert. Temesvár, 1897. Csanád-Egyházm. Kvny. 75, [1] p.

A budapesti kir. Orvosegyesület könyvtárának szakkatalogusa. Összeáll.: Török Lajos, Temesváry Rezső. Bp., 1898. Lloyd. XXI, 302 p.

A Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal Nyilvános könyvtárának és térképgyűjteményének czímjegyzéke. Bp., 1898. KSH. XIV. p., 1198 col.

A Földművelésügyi Minisztérium könyvtárának czímjegyzéke. (Az 1898. évi július hó 31-iki állapot szerint.) Bp., 1898. FM. 232 p.

A Paedagogium könyvtárának ismertetése. Szerk.: Gyertyánffy István. Bp., 1898. Hornyánszky. 579 p.

Az Országos Magyar Királyi Mintarajziskola és Rajztanárképző Könyvtárának czímjegyzéke. Összeáll.: Várdai Szilárd. Bp., 1900. Franklin Ny. 364 p.

Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum és iskola könyvtárának czímjegyzéke. Szerk.: Czakó Elemér. Bp., 1900. Franklin Ny. XV, 246 p.

III. 19. századi szakbibliográfiák, repertóriumok, kiadványjegyzékek – mint a tudománytörténeti kutatások forrásai

(Megjelenésük időrendjében)

Benkő Ferenz, által esztendönként ki-adott, parnassusi időtöltés 1796. Hetedik darab. Enyedi ritkaságok. Egy kis tóldalékkal. A ritkaságokban, és a haza javaiban gyönyörködöknek számokra. I. rész. A kollegium történetei, professorai, fő és vice kurátorai. A kollegium külső és belső igazgatása. A tanitás és a tudományok rengye. A nagy bibliotheca. Az uj colleigumban a museum és annak leirása. A tisikum instrumentumok. A jóltevők és azoknak jótéteményei. Kolosváratt, 1800. Ny. Hochmeister Márton. 4 lev., 98 p.

[Lübeck, Karl]: Ueber die medicinische und naturhistorische Literatur von Ungern. = Zeitschrift von und für Ungern, 1802. III. Bd. 1. heft. pp. 9–29.; 3. heft. pp. 201–214.; 1803. IV. Bd. 1. heft. pp. 27–42.

Wallaszky, Paul: Conspectvs reipvblicae litterariae in Hvngaria ab initiis regni ad nostra vsqve tempora delineatvs. Editio altera avctior et emendatior. Budae, 1808.Typis reg. vniversitatis hvng. 4 lev., XX, 586 p., 20 lev.

Tudós Hazánkfijai a' Hesperus nevű folyóírásban múlt esztendő [1817] által e' darabokat közölték. [Összeáll.:] Y. [FEJÉR György.] = Tudományos Gyűjtemény, 1818. II. köt. pp. 111–113.

A' Hesperus nevű folyó írásban 1818-ik észt. kinyomtatott Értekezések V Tudósítások, mellyek vagy Hazánkfijaitól beküldettek, vagy Magyar Hazánkat érdeklik. Thaisz András által. = Tudományos Gyűjtemény, 1819. II. köt. pp. 92–150.

Az 1831–1848 közötti időszak tudományos kiadványait összegző kurrens bibliográfia

1831-ről. = Tudománytár. Második kötet (1834) pp. 197–213.

1832-ről. = Tudománytár. Harmadik kötet (1834) pp. 192–209.

1833-ról. = Tudománytár. Hatodik kötet (1835) pp. 228–249.

1834-ről. = Tudománytár. Hetedik kötet (1838) pp. 195–216.

1835-ről. = Tudománytár. Tizedik kötet (1838) pp. 207–214.

1836-ról. = Tudománytár. Literatura. Első kötet (1837) pp. 473.483.

1837-ről. = Tudománytár. Literatura. Második kötet (1838) pp. 392–412.

1838-ról. = Tudománytár. Literatura. Harmadik kötet (1839) pp. 443–470.

1839-ről. = Tudománytár. Literatura. Negyedik kötet (1840) pp. 477–502.

1840-ről. = Tudománytár. Literatura. Ötödik kötet (1841) pp. 489–526.

1840-ről. = Bibliographiai Értesítő, 1840. 80, VIII p.

1841-ről. = Tudománytár. Literatura. Hatodik kötet (1842) pp. 481–512.

1841-ről. = Bibliographiai Értesítő, 1841. 88, XX p.

1842-ről. = Tudománytár. Literatura. Hetedik kötet (1843) pp. 481–505.

1842-ről. = Bibliographiai Értesítő, 1842. 32 p.

1843-ról. = Tudománytár. Literatura. Nyolcadik kötet (1844) pp. 477–505.

1843-ról. = Honi irodalmi hirdető. I. év (1843) 56, [10] p.

1844-ről. = Honi irodalmi hirdető. II. év (1844) 56, [10] p.

1845-ről. = Honi irodalmi hirdető. III. év (1845) 50, [4] p.

1846-ról. = Honi irodalmi hirdető. IV. év (1846) 48, [4] p.

1847-ről. = Honi irodalmi hirdető. V. év (1847) 52, [6] p.

1848-ról. = Honi irodalmi hirdető. VI. év (1848) 47 p.

Egyes évekről több, különböző feldolgozás is készült, de egyik sem tekinthető teljesnek.

A ’Tudománytár’-ban megjelent közléseket Schedel Ferencz szerkesztette a magyar tudóstársaság tagjai közerműködésével, a ’Bibliographiai Értesítő’-t Heckenast Gusztáv cége, a ’Honi irodalmi hirdető’-t az ’Eggenberger József és Fia’ cég adta közre, utóbbit 1843–44-ben a Tudománytár mellékletének tekintik (mindkettő könyvkereskedői jegyzék, éves szakmutatóval).

Vállas Antal: Magyar legujabb mathematica literatura. = Tudománytár, 1836. 4. füz. pp. 143–172.  

A’ magyar tudós társaság’ költségein megjelent könyvek’ sorjegyzéke. Buda, 1838. Egy. ny. 19 p.

Az állattan története és irodalma Magyarországban. Irta Hanák János. KiadtaPólya József. (A szerző arczképével.) Pesten, 1849. Ny. Lukács és Tsa. XVII, 215, [1] p.

Ferenczy Jakab: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Pest, 1856. Szent-István-Társ. VIII, 641, X p. +  Kiegészítő kötet. Gyűjté: Danielik József. Pest, 1858. Szent-István-Társ. VI, 441 p.

A Társulat könyveinek jegyzéke. In: A Magyarhoni Földtani Társulat munkálatai. 2. köt. Szerk.: Szabó József. Pest, 1863. Emich. pp. 208–218.

A jegyzék később bővült.

Könyvészet. = A Magyar Mérnök-Egyesület Közlönye 3 (1869) No. 1. pp. 78–96. 

Ettől kezdve a periodika lényegében mindegyik száma hozza az új műszaki munkák jegyzékét.

Faller Gusztáv: A Selmeczi M[agyar] K[irályi] Bányász és Erdész- Akadémia évszázados fennállásának emlékkönyve 1770–1870. Selmecz, 1871. Joerges. IV, 351 p.

Szinnyei József, id.: Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertoriuma. I. oszt. Történelem és annak segédtudományai. I. köt. Hazai folyóiratok, évkönyvek, naptárak és iskolai értesítvények repertoriuma. Bp., 1874. Akadémia. XXVI, 1486 col.; II. köt. Hirlapok. 1731–1880. Bp., 1885. Akadémia. XV, 1648 col.; II. osztály: Természettudomány és mathematika. I. köt.: Hazai szaklapok. folyóiratok, évkönyvek, naptárak és iskolai évkönyvek repertoriuma 1778–1874. Bp., 1876. Akadémia. 1860 col.

Szinnyei József: Természettudományi és mathematikai irodalom. 1778-tól 1873-ig. Magyarországon és Erdélyben 1778-tól 1873-ig megjelent folyóiratokban és évkönyvekben létező értekezések és kisebb közlemények kimutatása. = Természettudományi Közlöny 6 (1874) No. 6. pp. 192–198.

Név- és tárgymutató a Magyar Tudományos Akadémia Értesítőjének 1–8. évfolyamához. (1867–1874). Bp., 1875. MTA. 158 p.; Név- és tárgymutató a Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 9–17. évfolyamaihoz. 1875–1883. Bp., 1884. MTA. 73 p.

Több folytatása is megjelent.

Kertbeny Károly: A magyar nemzeti és nemzetközi irodalom könyvészete. 1441–1876. 12 szakfüzetben. 1. füzet. A forditások magyarból más nyelvekre. Német jegyzetekkel. Bp., 1876. Tettey és tsa. VIII, 75 p.

Moenich Károly – Vutkovich Sándor: Magyar írók névtára. Életrajzi és könyvészeti adatok gyűjteménye. Bp., 1876. Aigner. XIV, 577, XXIX p. – 2. kiad.: 1881.

Számos bibliográfiai utalással.

Bellaach Aladár: A magyar hírlapirodalom története. Bp., 1877. Ny. n. 56 p.

Növénytani folyóiratok repertoriuma. = Magyar Növénytani Lapok, 1877. melléklet, pp. 1–31, 2 p.

Folytatása a későbbi lapszámokban.

Márki József dr. Szak- és betürendes kalauz az összes magyar irodalom története és könyvészetében. Bp., 1878. Lauffer. VIII, 268 p.

A magyar orvosi szakirodalom 1878-ban. = Orvos-Természettudományi Értesítő. Orvosi Szak. 4 (1879) No. 1. pp. 42–51.

Ettől kezdve évente közreadják az előző év hazai orvosi publikációinak jegyzékét.

A mennyiség-természettudományi hazai szakirodalom 1878-ban. = Orvos-Természettudományi Értesítő. Természettudományi Szak. 4 (1879) No. pp. 33–42. 

Ettől kezdve évente közreadják az előző év hazai matematikai és természettudományi publikációinak jegyzékét. 

A magyar népszerű természettudományi irodalom 1878-ban. = Orvos-Természettudományi Értesítő. Népszerű előadások. 4 (1879) No. 1. pp. 88–92.

Ettől kezdve évente közreadják az előző év hazai népszerű természettudományi publikációinak jegyzékét. 

Szinnyei József és dr. Szinnyei József Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete 1472–1875. – Bibliotheca hungarica naturalis et matheseos. Száz aranynyal jutalm. pályamű. Bp., 1879. K. M. Természettudományi Társulat. VIII p., 1008 col.

Aigner Lajos kiadásában és bizományában megjelent művek jegyzéke 1868–1880. Bp., 1880. Aigner. 48 p.

A Néhai Dr. Kátai Gábor hagyatékához tartozó könyvtár jegyzéke. = Magyar Könyvszemle 5 (1880) No. 1. pp. 95–96.

Sztoczek József: Mennyiségtan és természettudományok. In: Vázlatok az MTA félévszázados történetéből 1831–1881. Bp., 1881. Akadémia. pp. 86–94.

Az Egri Érseki Könyvnyomda kiadványainak és egyéb bizományi munkáknak jegyzéke. Eger, 1881. Érseki Lyceumi Ny. 16 p.

A jelesb orvostani-, sebészeti-, gyógyszerészeti és szülészeti munkák jegyzéke. Bp., 1882. Eggenberger. 42 p.

A m. kir. egyetemi nyomda termékeinek czímjegyzéke 1777–1877. A magyar országos könyvészeti kiállítás alkalmából összeállította Balogh István. Bp., 1882. Egyetemi nyomda.  VIII, 272 p.

Jakab Elek: Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. Bp., 1882. Akadémia. 86 p. (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből)

Tóth Antal: Természettani s vegytani találmányok és fölfödözéseknek betűrendes idő- és név-adatos repertóriuma. Szeged, 1882. Endrényi Ny. 47 p.

A Franklin-Társulat kiadványai. Bp., 1883. Franklin-Társulat. 32 p.

Később bővített változatai is megjelentek.

Lengyel István (összeáll.): Névjegyzék és tárgymutató a K[irályi] M[agyar] Természettudományi Társulat 1841-től 1883-ig megjelent folyóiratához. Bp., 1884. K. M. Természettudományi Társulat. 80 p.

Daday Jenő (szerk.): Névjegyzék és tárgymutató a Kolozsvári Orvos-Természettudományi Társulat 1876-tól 1883-ig megjelent kiadványaihoz. Kolozsvár, 1884. OTT. 34 p. (Melléklet az Orvos-Természettudományi Értesítő 1883-as évfolyamához.) + Koch Ferenc: Névjegyzék és tárgymutató az Erdélyi Múzeum Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályi Értesítő 1884–1893-ik évfolyamához. Kolozsvár, 1895. Erdélyi Múzeum. 69 p.

Szalády Antal: A magyar hírlap-irodalom statisztikája 1780–1880-ig. Bev.: Ferenczy József. Bp., 1884. Lampel. XIX, [1], 248, [6] p.

Radvánszky Béla: Bod Péter könyvtárának jegyzéke. = Magyar Könyvszemle 9 (1884) No. 1–6. pp. 58–86.

Hanusz István: A magyarországi Kárpát-egyesület és könyveinek ismertetése. = Földrajzi Közlemények 13 (1885) No. 7. pp. 350–353.

Maizner János: A magyar orvosi irodalom. 16-század közepétől 1770-ig. Kolozsvár, 1885. Magyar Polgár ny. 32 p.

Panyák Ede: A magyarországi középiskolákban 1850-töl 1885-ig megjelent összes programm-értekezéseknek repertoriuma. Bp., 1887. Franklin. XIII, 183 p.

Folytatása évente a Magyar Könyvszemlében, később pedagógiai periodikákban.

Vezeték a Természetrajzi Füzetek első tíz évi folyamának foglalatjához. 1877–1886. Összeáll.: Schmidt Sándor. Bp., 1887. Kilián Frigyes biz. 419 p.

Ferenczy József: A magyar hírlapirodalom története 1780-tól 1867-ig. Bp., 1887. Lauffer. VIII, 510 p.

Koczányi Béla: A magyar gazdasági szakirodalom könyvészete 1860–1888. Kassa, 1888. Koczányi és Vitéz. 32 p.; Ua. 1860–1899. Bp., 1889. Uo. 64 p. + Milhoffer Sándor: Adatok gazdasági irodalmunk könyvészetéhez. Kúnszentmiklós, 1902. Schwarcz Lipót kvny. 11 p.

További pótlásai is megjelentek.

Chernel István, Chernelházi: Bibliographia ornithologica hungarica. Bp., 1889. Hornyánszky. 46 p. (Klny a Magyar Könyvszemléből)

A délmagyarországi természettudományi társulat könyvtári jegyzéke. = Természettudományi Füzetek. A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 13 (1889) No. 1–4. pp. 145–165.

Chyzer Kornél: A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek története 1840-től 1890-ig. Sátoraljaújhely, 1890. MOTV. 176, CI p.; Schächter Miksa – Lakits Ferenc – Prochnow József – Kerekes Pál: A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek története 1890–1910-ig. Bp., 1910. Franklin. VI, 167 p.

Bibliográfiával.

Traxler László: A magyarhoni gyógyszerszabványok bibliográfiája. = Gyógyszerészi Közlöny 6 (1890) No. 20. pp. 315–317.; No. 21. pp. 340–341.; No. 22. pp. 356–357.

Daday Jenő, Deési: A budapesti könyvtárakban található természetrajzi folyóiratok jegyzéke. Bp., 1890. Hornyánszky. 57 p.

A Magyar Tud. akadémia kiadásában megjelent munkák és folyóiratokbetűrendes czím- és tartalomjegyzéke (1830–1889). Bp., 1890. Akadémia. 502 p.

Folytatása is megjelent.

Petrik Géza: Repertorium a Századok 1867–1890. folyamaihoz. Bp., 1890. Dobrowsky. 144 p.

Folytatása is megjelent.

Pesti Alfréd (szerk.): Magyarország orvosainak évkönyve 1890–. Gutenberg.

1894-től bibliográfiai fejezettel.

Daday Jenő: A magyar állattani irodalom ismertetése 1870-től 1880-ig bezárólag. Eredeti források alapján. Bp., 1882. Kir. M. Természettudományi Társulat. VII, 185 p. + Daday Jenő: A magyar állattani irodalom ismertetése 1881-től 1890-ig bezárólag, tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is. Bp., 1891. Kir. M. Természettudományi Társulat. VII, 308 p. + Szilády Zoltán: A magyar állattani irodalom ismertetése 1891–1900 végéig. Bp., 1903. Kir. M. Természettudományi Társulat. VIII, 506 p.

Folytatása évente az Állattani Közleményekben.

[Daday Jenő]: A m. tud. akadémia zoologiai kiadványai 1832-től 1890-ig. = Akadémiai Értesítő 2 (1891) No. 9. pp. 513–530.

Récsei Viktor: A kassai Püspökségi Könyvtár codexeinek és incunabulumainak jegyzéke. Bp., 1891. Hornyánszky. 108, [4] p.

Magyar könyvkereskedők egyletének évkönyve. I. évfolyam. I. Magyar könyvészet 1890.  Bp., 1891. Magyar könyvkereskedők egylete. LXXV, 200 p.

Ezt követően évente egy kötet.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1–14. köt. Bp., 1891–1914. Hornyánszky.

Nagyszámú bibliográfiai utalással.

Magyar földrajzi könyvtár. A magyar birodalomról bármely nyelven, valamint magyar szerzőktől bármely földrajzi tárgyról és bármely nyelven megjelent irodalmi művek könyvészete. Idevágó irodalomtörténeti bevezetéssel. A magyar tud. Akadémia 1888 május 7-én tartott ülésén bemutatta Havas Rezső. Bp., 1893. Szerzői kiad. XXVII, 532 p.

Kereszty Viktor: A „Magyar Sion” repertóriuma 1863–1893. Esztergom, 1893. = Magyar Sion 7 (1893) No. 12. pp. 1–114. 

A Néptanítók Lapja 1868–1892. évi folyamainak repertóriuma. Összeáll.: Petrik Géza. Bp., 1893. Dobrowsky. IV, 274 p.

Petrik Géza: Kalauz az újabb magyar irodalomban. Bp., 1894. Magyar Könyvkereskedők Egylete. 288 p.

A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent munkák és folyóiratok czímjegyzéke. 1831-től – 1895 végéig. Összeáll.: id. Szily Kálmán. Bp., 1896. Akadémia. VIII, 39 p.

A budapesti kir. m. tud. egyetemi bölcsészeti karának irodalmi munkássága 1780–1895. Ezredévi emlékkönyvül a kar megbizásából egybeirta Horváth Ignác. Bp., 1896. Kilián. IV, 455 p.

A magyarországi iskolákból kitiltott könyvek és térképek jegyzéke. 1868–1895. Kiadta a vallás- és közokt. m. kir. minister 1896. évi 1863. sz. a. kelt rendeletével. Bp., 1896. Egyetemi ny. 20 p.

A pozsonyi orvos-természettudományi egyesület könyvtárának jegyzéke. = Verhandlungen des Vereins für Natur- und Heilkunde zu Pressburg – A Pozsonyi Természettudományi és Orvosi Egylet Közleményei 9 (1896) pp. 1–97.

Hőgyes Endre: Emlékkönyv a budapesti királyi magyar Tudomány-Egyetem orvosi karának multjáról és jelenéről. Magyarország ezredéves fennállásának ünneplése alkalmával. 122 képpel és két szines táblával. Bp., 1896. Eggenberger. XXXVI, 1003 p.

Könyvészeti részletekkel.

Az exakt tudományok repertóriuma. = Magyar Könyvszemle 21 (1897) No. 4. pp. 411–412.

Edvi Illés István (szerk.): A Magy. Kir. Szabadalmi Hivatalban közzétett találmányok kivonatos leírásai. Bp., 1898–1899. Pesti Könyvny. Rt.

Győry Tibor: Magyarország orvosi bibliographiája 1472–1899. A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása. A Magyar Tudományos Akadémia hozzájárulásával kiadta tagjai számára a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. Latin címlappal is. Bp., 1900. Az Athenaeum r.-t. könyvny. IX p., 1 lev, 253 p.