Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Cím: Tudománytörténészektől és tudománytörténészekről. A Magyar Tudománytörténeti Intézet nyomtatásban és elektronikus formában közreadott kutatási anyagai 1985–2015

Title: By the science historians and about the historians of science to. Published research materials by printing and electronic form of the Hungarian Institute of the History of Science 1985–2015
[Letöltés]
Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet
Rovat: Bibliográfiai források
Kötet: 2015/10
DOI: 10.17107/KH.2015.10.305-340
Kulcsszavak:
tudománytörténet, fizikatörténet, matematikatörténet, kémiatörténet, csillagászattörténet, orvostörténet, bibliográfiák
Keywords:
history of science, history of physics, history of mathematics, history of chemistry, history of astronomy, history of medicine, bibliography
Abstract:

The independent Hungarian Institute for the History of Science was founded 20 years ago with the main goal of exploring the main chapters of the history of science in Hungary with the help of contemporary historians of science.  Furthermore, to process and publish the manuscript of former Hungarian historians of science. This bibliographical work has been carried out at the Institute and it published a summary of current scientific research in order of disciplines.


A közlemény felépítése:

Kézikönyvek, lexikonok, bibliográfiák

Matematikatörténet

Fizikatörténet

Kémiatörténet

Csillagászattörténet

Földtudományok története

Biológiatörténet

Orvostörténet

Gyógyszerészettörténet

Állatorvos-tudomány története

Sajtótörténet

Kapcsolattörténet

Intézménytörténet

Alkalmazott tudományok történetéből

Művelődéstörténeti kitekintések

Főiskolai és egyetemi tankönyvek, segédkönyvek

 

Ha egy-egy munka több szakterülethez is tartozik, akkor több szakterületnél is feltüntettük.

Kézikönyvek, bibliográfiák, kronológiák

Kézikönyvek

Pannon Enciklopédia. A magyarság kézikönyve. 1. kiad. Bp., 1994. Pannon. 632 p., 2. kiad. 2005.

A tudománytörténeti és technikatörténeti fejezetek a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készültek. Összeállította: Gazda István.

Megjelent DVD változatban is.

Magyar géniusz. Főszerkesztő: Rácz Árpád. A tudománytörténeti fejezeteket összeállította: Gazda István. A tudománytörténeti fejezetek írói: Filep László, Füstöss László, Kapronczay Károly, Móra László, Sipka László, Szabadváry Ferenc, Szállási Árpád, Vargha Domokos, Vargha Domokosné. Bp., 2001. Rubicon. 352 p.

Álmok álmodói, világraszóló magyarok. Millenáris Park 2001–2002. 1–2. köt. Bp., 2003. Millenáris Kht. 280, 284 p. + DVD

A kiadvány összeállításában vezető szakértőként közreműködött: Gazda István (tudománytörténet, művelődéstörténet) és Sipka László (technikatörténet, ipartörténet).

A felkért további szakértők:

Ács Tibor, Almár Iván, Bejczy Antal, Bencze Géza, Both Előd, Birtalan Győző, Buzinkay Géza, Deák Antal András, Endrei Walter, Faller Gusztáv, Fejér László, Filep László, Frisnyák Zsuzsa, Gajdos Gusztáv, Greguss Ferenc, Hála József, Holl András, Jeszenszky Sándor, Kádár Zoltán, Kapronczay Károly, Karasszon Dénes, Kiss Elemér, Király Árpád, Kócziánné Szentpéteri Erzsébet, Kovács Gergelyné, Lénárt István, Mojzes Imre, Muszka Dániel, Papp Gábor, Pavlics Ferenc, Priszter Szaniszló, Próder István, Radnai Gyula, Schultheisz Emil, Sótonyi Péter, Szabadváry Ferenc, Szabó T. Attila, A. Szála Erzsébet, Szállási Árpád, Szögi László, Tahin Emma, Terplán Zénó, V. Molnár László, Vámos Éva, Vargha Domokosné, Zsámboki László.

Világhíres magyarok. Bp., 2004. Kossuth. 167 p. Szerkesztette: Gazda István és Gervai András. A tudománytörténeti fejezetek szerzői: Filep László, Füstöss László, Sipka László, Szállási Árpád, Estók János.

Francia, angol és német kiadásban is.

Pannóniai Féniksz. Első nyomtatott tudományos könyveink (16–19. század). Szerkesztette: Gazda István és Stemler Ágnes. Bp., 2005. OSzK – MTA. 319 p. [Kétnyelvű kiadás]. A tudománytörténeti és technikatörténeti fejezetek szerzői: Balog Stemler Ilona, Danku György, Gazda István, Grabarits István, Karasszon Dénes, Keszthelyi Sándor, Sragner Márta, Stemler Ágnes, Szabó Péter Gábor, Szabó T. Attila, Szállási Árpád, Végh Ferenc, Wirth Lajos.

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

A kötet tudománytörténeti és technikatörténeti részének digitalizált változata: http://real.mtak.hu/17805/

Bibliográfiák[1]

Szakmatörténeti bibliográfiák

Gazda István: A Magyar Tudományos Akadémia reformkori kiadványai 1831–1848. Piliscsaba – Bp., 1999. MATI. 170, 22 p.

Digitalizált változata:http://reformkor.tudomanytortenet.hu/

A mű online hivatkozásokkal kiegészített bibliográfiai fejezete:http://real.mtak.hu/19180/

Dörnyei Sándor: A magyar orvostörténeti irodalom 1715–1944. Az előszót írta: Vizi E. Szilveszter. Bp. – Piliscsaba, 2002. MOT – MATI. 455 p.

Tájékoztató irodalom a magyarországi kémia és vegyipar történetének tanulmányozásához. Bp., 2004. MATI.

Csak digitális kiadásban készült:http://mek.oszk.hu/05400/05444/

Dörnyei Sándor: A magyar gyógyszerészettörténeti irodalom 1944-ig. Bp. – Piliscsaba, 2005. MGyT – MATI – SOMKL Ernyey József Könyvtára. 316 p.

Digitalizált változata:

http://gyogyszeresztortenet.hu/letolt/Magyar_gyogyszerttorteneti_irodalom.pdf

Gazda István: Bevezetés a reáltudományok történetének magyarországi könyvészetébe. Bibliográfiák, biográfiák és a magyar tudományosság 1945 előtti időszakáról megjelent tudománytörténeti szakmunkák. Bp., 2009. Hatágú Síp Alapítvány. 252 p. (A könyves szakképzés füzetei 16.)

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Szakmatörténeti bibliográfiák

Gazda István: A Magyar Tudományos Akadémia reformkori kiadványai 1831–1848. Piliscsaba – Bp., 1999. MATI. 170, 22 p.

Digitalizált változata:http://reformkor.tudomanytortenet.hu/

A mű online hivatkozásokkal kiegészített bibliográfiai fejezete:http://real.mtak.hu/19180/

Dörnyei Sándor: A magyar orvostörténeti irodalom 1715–1944. Az előszót írta: Vizi E. Szilveszter. Bp. – Piliscsaba, 2002. MOT – MATI. 455 p.

Tájékoztató irodalom a magyarországi kémia és vegyipar történetének tanulmányozásához. Bp., 2004. MATI.

Csak digitális kiadásban készült:http://mek.oszk.hu/05400/05444/

Dörnyei Sándor: A magyar gyógyszerészettörténeti irodalom 1944-ig. Bp. – Piliscsaba, 2005. MGyT – MATI – SOMKL Ernyey József Könyvtára. 316 p.

Digitalizált változata:

http://gyogyszeresztortenet.hu/letolt/Magyar_gyogyszerttorteneti_irodalom.pdf

Gazda István: Bevezetés a reáltudományok történetének magyarországi könyvészetébe. Bibliográfiák, biográfiák és a magyar tudományosság 1945 előtti időszakáról megjelent tudománytörténeti szakmunkák. Bp., 2009. Hatágú Síp Alapítvány. 252 p. (A könyves szakképzés füzetei 16.)

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Gazda István: Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon. Orvostörténet, matematikatörténet, biológiatörténet, kémiatörténet, csillagászattörténet.In: Az olvasás pártfogója. Írások Nemes Erzsébet tiszteletére. Bp., 2012. Magyar Könyvtárosok Egyesülete. pp. 37–47.

A tanulmány digitális változata:http://real.mtak.hu/18299/

Gazda István: A magyar tudománytörténet-írás 19. századi forrásai.Bp., 2014. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 44.)

Elérhetősége: http://real.mtak.hu/19232/

Előzménye: http://real.mtak.hu/19216/

A matematika egyetemes történetének magyarországi irodalma. Összeáll.: Gazda István.

Csak digitális kiadásban készült:

http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=136

A fizika egyetemes történetének magyar nyelvű irodalma. Összeáll.: Gazda István.

Csak digitális kiadásban készült:

http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=153

Gimnáziumi fizikatankönyvek Magyarországon a Bach-korszak idején (1850–1860). Összeáll.: Gazda István.

Csak digitális kiadásban készült:

http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=200

A magyar nyelvű kémiai irodalom korai korszakai. [Bibliográfia]. Összeáll.: Gazda István.

Csak digitális kiadásban készült:

http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=81

Gazda István: Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához. A főiskolai segédkönyv bibliográfiai fejezete. Bp., 2001. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 46.) http://real.mtak.hu/19529/

A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája.

Csak digitális kiadásban készült, a Magyar Tudománytörténeti Intézet közreműködésével. http://mek.oszk.hu/06400/06440/

Tudománytörténészek életmű-bibliográfiái

Gazda István – Bodorné Sipos Ágnes: Szabó Árpád (1913–2001) klasszikus filológus, ókortudós, matematikatörténész, csillagászattörténész, műfordító, akadémikus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája.Bp., 2014. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 4.)

Elérhetősége:http://real.mtak.hu/13887/

A klasszika-filológiára vonatkozó intézeti kutatások előzménye:

Horváth J., József: Az ókori görög és latin irodalom Magyarországon. Az 1536 és 1984 között magyarra lefordított önálló művek bibliográfiája. Sajtó alá rend.: Gazda István. In: Ókori lexikon 4. köt. Bp., 1985. (Tudománytár)

Digitalizálva 2001-ben: http://real.mtak.hu/19912/

Gazda István: Szathmáry László (1880–1944) vegyészmérnök, kémiatörténész, a kémia története első hazai egyetemi doktora, a Budapesti Kereskedelmi Akadémia tanára, a Magyar Kémikusok Egyesülete könyvtárosa, a Kis Akadémia vezetője rövid életrajza és kémiatörténeti írásainak bibliográfiája.Bp., 2014. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 13.)

Elérhetősége:http://real.mtak.hu/17480/

Gazda István – Gyarmati Béla: Jelitai Woyciechowsky József (1889–1944) matematikatörténész, csillagászattörténész, egyetemi magántanár rövid életrajza és tudománytörténeti publikációinak bibliográfiája. Bp., 2015. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 49.)

Csak digitális kiadásban készült:http://real.mtak.hu/19913/

Perjámosi Sándor – Gazda István – Bodorné Sipos Ágnes: Pataki Jenő (1857–1944) orvos, Erdély orvostörténésze rövid életrajza és életmű-bibliográfiája.Bp., 2014. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 12.)

Elérhetősége:http://real.mtak.hu/16648/

Gazda István – Hegedűs Lajos – Perjámosi Sándor: Ernyey József (1869–1945) gyógyszerésztörténész, botanikatörténész, orvostörténész, numizmatikus, néprajzi kutató, a szlavisztika tudósa, a Magyar Természettudományi Múzeum első főigazgatója, a történelem segédtudományai elismert művelőjének rövid életrajza és életmű-bibliográfiája. In: Ernyey József életműve. Gyógyszerészettörténet – művelődéstörténet. Főszerk.: V. Molnár László. Bp., 2008. Magyar Tudománytörténeti Intézet – Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár – Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság. pp. 1–46. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 11.) (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 24.)

Elérhetősége:http://real.mtak.hu/16088/

Gazda István – Bodorné Sipos Ágnes: M. Zemplén Jolán (1911–1974) fizikus, fizikatörténész, akadémiai doktor, az első magyarországi női fizikaprofesszor rövid életrajza és életmű-bibliográfiája. Bp., 2014. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 9.)

Csak digitális kiadásban készült:http://real.mtak.hu/15459/   

Gazda István – Tardy János – Bodorné Sipos Ágnes: Tardy Lajos (1914–1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája. Készült születésének 100. évfordulója tiszteletére.Bp., 2014. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 2.)

Elérhetősége:http://real.mtak.hu/13435/

Gazda István – Bodorné Sipos Ágnes: Schultheisz Emil (1923-2014) orvos, orvostörténész, professor emeritus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája.Bp., 2014. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 1.)

Elérhetősége:http://real.mtak.hu/12918/

Gazda István – Bodorné Sipos Ágnes: Vargha Domokosné (1931–2010) csillagászattörténész, könyvtáros rövid életrajza és tudománytörténeti írásainak bibliográfiája.Bp., 2014. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 39.)

Csak digitális kiadásban készült:http://real.mtak.hu/18410/

Gazda István – Kapronczay Katalin – Bodorné Sipos Ágnes: Antall József (1932–1993) történész, művelődéstörténész, muzeológus, pedagógiatörténész, orvostörténész, tudományszervező, miniszterelnök tudományos és ismeretterjesztő írásainak bibliográfiája.Bp., 2014. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 5.)

Elérhetősége:http://real.mtak.hu/13892/

Gazda István – Perjámosi Sándor: Magyary-Kossa Gyula(1865–1944) életmű-bibliográfiája. Bevezető tanulmányokkal. Bp., 2015. Magyar Tudománytörténeti Intézet – Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 104).

A kötet digitalizált változata:http://real.mtak.hu/21862/

Lakits Ferenc (1850–1920) csillagász, csillagászat-történész, természettudós műveinek és szakcikkeinek bibliográfiája. Összeállította: Sragner Márta, lektorálta: Gazda István.

Elérhetősége: http://mek.oszk.hu/05300/05363

Bendefy László(1904–1977) történész, geodéta, kartográfus, természettudós, tudománytörténész önálló műveinek és szakcikkeinek bibliográfiája. Összeállította: Sragner Márta, lektorálta: Gazda István.

Elérhetősége:http://mek.oszk.hu/05100/05115

Gorka Sándor(1878–1945) biológus, biológiatörténész, természettudós önálló műveinek és szakcikkeinek bibliográfiája. Összeállította: Sragner Márta, lektorálta: Gazda István.

Elérhetősége:http://mek.oszk.hu/05200/05213

Más tudósokhoz kötődő bibliográfiák

Jedlik-bibliográfia. Bp., 1995. Jedlik Ányos Társaság. 28 p.

A Magyar Elektrotechnikai Múzeum gyűjtését kiegészítette és a művet sajtó alá rendezte: Gazda István.

id. Szinnyei József(1830–1913) könyvtártudós akadémikus életműve. Az előszót írta: Fehér Csaba. A bevezetőt írta: A. Szála Erzsébet. Az anyaggyűjtést végezte: Perjámosi Sándor. A bibliográfiai gyűjtést kiegészítette és a munkát sajtó alá rendezte: Gazda István. Sopron – Piliscsaba – Bp. – Révkomárom, 2006. [2007]. NyME – MATI – OSZK – Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma. 216 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

V. Molnár László – Gazda István: Apáczai Csere Jánosműveinek kiadásai és a róla szóló irodalom válogatott bibliográfiája 2002-ig. Online hivatkozásokkal. Bp., 2014. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 27.)

Digitalizált dokumentum:http://real.mtak.hu/18089/

Beck Mihály – Gazda István – Perjámosi Sándor – Bodorné Sipos Ágnes: Than Károly (1834–1908) kémikus, gyógyszervegyész, egyetemi tanár, akadémikus életmű-bibliográfiája.Bp., 2014. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 8.)

Elérhetősége:http://real.mtak.hu/14466/

Oláh-Gál Róbert – Gazda István – Bodorné Sipos Ágnes: Réthy Mór (1846–1925) fizikus, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus önéletrajza és életmű-bibliográfiája. Bp., 2014. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 10.)

Elérhetősége:http://real.mtak.hu/15476

Chernel István(1865–1922) a madártan kutatója, a sísport magyarországi meghonosítója műveinek és szakcikkeinek bibliográfiája. Összeállította: Sragner Márta, lektorálta: Gazda István.

Elérhetősége: http://mek.oszk.hu/05100/05144

Fejér Lipót(1880–1959) matematikus, Kossuth-díjas akadémikus műveinek és szakcikkeinek bibliográfiája. Összeállította: Sragner Márta, lektorálta: Gazda István.

Elérhetősége: http://mek.oszk.hu/05200/05207

Fejtő Ferenc magyar nyelven megjelent írásainak válogatott bibliográfiája.Összeállította: Sragner Márta, lektorálta: Gazda István.

Elérhetősége: http://mek.oszk.hu/05200/05208

Gothard Jenő(1857–1909) csillagász, akadémikus, a Royal Astronomical Society tagja műveinek és szakcikkeinek bibliográfiája. Összeállította: Sragner Márta, lektorálta: Gazda István.

Elérhetősége:http://mek.oszk.hu/05200/05217

Gothard Sándor(1859–1939) mezőgazdász, agrártudományi szakíró, természettudós önálló műveinek és cikkeinek bibliográfiája. Összeállította: Sragner Márta, lektorálta: Gazda István.

Elérhetősége: http://mek.oszk.hu/05200/05219

Jakucs László (1926–2001) karsztkutató, barlangkutató, geológus, egyetemi tanár irodalmi munkássága. Összeállította: Sragner Márta, lektorálta: Gazda István.

Elérhetősége: http://mek.oszk.hu/05200/05221

Kulin György(1905–1989) csillagász köteteinek és jelentősebb írásainak jegyzéke. Összeállította: Sragner Márta, lektorálta: Gazda István.

Elérhetősége: http://mek.oszk.hu/05300/05334

Lambrecht Kálmán (1889–1936) az őslénytan, a madártan és a néprajz tudósa, tudománytörténész önálló köteteinek és szakcikkeinek bibliográfiája.Összeállította: Sragner Márta, lektorálta: Gazda István.

Elérhetősége: http://mek.oszk.hu/05300/05365

Lambrecht Kálmánról (1889–1936) az őslénytan, a madártan és a néprajz tudósáról, tudománytörténészrőlszóló irodalom. Összeállította: Sragner Márta, lektorálta: Gazda István.

Elérhetősége:http://mek.oszk.hu/05300/05364

Prinz Gyula(1882–1973) földrajztudós, akadémikus, egyetemi tanár, Belső-Ázsia kutatója, a Tisia-elmélet kidolgozója műveinek és szakcikkeinek bibliográfiája.Összeállította: Sragner Márta, lektorálta: Gazda István.

Elérhetősége: http://mek.oszk.hu/05400/05418

Jánosi Béla(1857–1921) esztétikatörténész és pedagógus irodalmi munkássága és a róla szóló szakirodalom. Összeállította: Perjámosi Sándor.

Elérhetősége:http://mati.tudomanytortenet.hu/kutatasok/janosi.pdf

Kronológiák

Móra László – Próder István: A magyar kémia és vegyipar kronológiája. Kiegészítette és sajtó alá rendezte: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 1997. MATI – TKME. 128 p. (A Magyar Vegyészeti Múzeummal közös kiadás)

Digitalizált változata:http://mek.oszk.hu/04900/04955/  

A mű újabb kutatásokkal kiegészített digitalizált változata (ez a változat csak digitális kiadásban készült):http://real.mtak.hu/20628/

Id. Szily Kálmán emlékezete. Tudományos munkásságának kronológiája. Összeállította: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 2002. MATI – Akadémiai Kiadó. 207 p.

Fizikus, nyelvtörténész, a Műegyetem rektora, az MTA alelnöke

OTKA kutatás keretében készült munka

Ehhez kapcsolódik:

A magyar mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti és vadászati szaknyelv kialakulása. Tudománytörténeti konferencia a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban Apáczai Csere János Enciklopédiája elkészültének 350. évfordulója tiszteletére. Szerkesztette: W. Nagy Ágota. Bp., 2003. MMM. 144 p.

Benne: Apáczai, Szily és a tudományos szaknyelv az Encyclopaedia megírása 350. évfordulóján.

A. Szála Erzsébet (szerk.): id. Szily Kálmán, a tudománytörténész. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Bp. – Piliscsaba, 2008. Szily Kálmán Alapítvány – MATI. 239 p.

A szerző magánkönyvtárának rekonstruált jegyzékével.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Gazda István: Fizikatörténeti irodalmunk a 19. században. = Fizikai Szemle 58 (2008) No. 5. pp. 184–188.http://real.mtak.hu/19150/

Gazda István: A tudománytörténész id. Szily Kálmán. = Fizikai Szemle 62 (2012) No. 7–8. pp. 221–226.http://real.mtak.hu/19217/

Gazda István: Értékőrző tudomány. Jeles kiadványok a Magyar Természettudományi Társulat első száz évében.= Valóság 44 (2001) No. 5. pp. 42–55. http://real.mtak.hu/19177/

Gazda István: A magyar tudománytörténet-írás 19. századi forrásai.

Csak digitális kiadásban készült:

http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=48

Gazda István (szerk.): Magyar ipar- és technikatörténeti kronológia 1735–1945. In: Fehér Katalin (főszerk.): Magyar ipar- és technikatörténet. 2. bőv. kiad. Bp., 2009. Urbis Könyvkiadó. pp. 357–384. (Pannon enciklopédia)

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Egy egyetemes tudománytörténeti kronológia vázlata. A Magyar Tudománytörténeti Intézet gyűjtése.

Csak digitális kiadásban készült:http://kronologia.tudomanytortenet.hu/kronosz

Einstein elméletének magyarországi interpretátorai 1907–1945. Az új világkép hazai percepciója.  [Kronológia]. Összeáll.: Gazda István.

Elérhetősége:http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=172

Előzménye:http://real.mtak.hu/19206/

Nemzeti évfordulóink (2004 óta).

A Balassi Intézet kiadványában a tudománytörténeti fejezeteket a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai szerkesztetik.

Az ezt megelőző években az „Évfordulóink a műszaki és természettudományokban” c. MTESZ évkönyvek szerkesztésében vettek részt az Intézet munkatársai.

Matematikatörténet

Szabó Árpád: A görög matematika. Válogatta és sajtó alá rendezte: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 1997. MATI. 195 p.

Emlékkötet Szabó Árpád születésének 100. évfordulójára.Bp., 2013. MATI. 302 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 100).

Készült az MTA támogatásával.

Digitalizált változata:http://real.mtak.hu/21005/

Életmű-bibliográfiája:http://real.mtak.hu/13887/

Vekerdi László: Az újkori matematika és fizika megszületése. Sajtó alá rendezte: Scharnitzky Viktor. Szaklektor: Szabó Péter Gábor. Piliscsaba – Bp., 2010. MATI. 247 p.

Digitalizált változatai: http://vekerdi.tudomanytortenet.hu http://real.mtak.hu/14463/

Vekerdi Lászlómatematikatörténeti írásaiból. Válogatta és bevezette: Szabó Péter Gábor. Az online változatot készítette és a szerző kéziratban maradt jegyzeteit szerkesztette: Gazda István. Bp., 2015. Magyar Tudománytörténeti Intézet.

Csak digitális kiadásban készült:http://vekerdilaszlo.tudomanytortenet.hu/

A magyar matematika történetéből. Tanulmánygyűjtemény. Piliscsaba – Bp., 2000. MATI. 319 p.

Digitalizált változata: http://mek.oszk.hu/05400/05407/

Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas. Összeállította: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 2002. MATI – Akadémiai Kiadó. 766 p.

A kötet összeállításában közreműködött: Oláh Anna.

Az MTA által nívódíjjal jutalmazott munka.

Egy fejezet a kötetből:

Bolyai Farkas (1775–1856) életében megjelent szépirodalmi és tudományos könyvei, dolgozatai, emlékbeszédei és más nyomtatott anyagai. Szerk.: Gazda István.

http://mek.oszk.hu/05200/05212

Ács Tibor: Bolyai János új arca – a hadi mérnök. Piliscsaba – Bp., 2004. MATI – Akadémiai Kiadó. 631 p., [4] t.

OTKA kutatás keretében készült munka.

A munka digitalizált változata:http://real.mtak.hu/18396/

Kiss Elemér – Oláh-Gál Róbert: Újabb fejezetek Bolyai János életművéből. A kötetet szakmailag ellenőrizte: Ács Tibor, Szabó Péter Gábor. Piliscsaba – Bp. – Veszprém, 2011. MATI – JÁT – Pannon Egyetem. 248 p.

Több, első alkalommal itt közölt kézirattal.

A matematikus Riesz testvérek. Válogatás Riesz Frigyes és Riesz Marcel levelezéséből. Filep László gyűjtésének felhasználásával összeállította, az előszót és a bevezető tanulmányokat írta, valamint jegyzetekkel ellátta: Szabó Péter Gábor. Piliscsaba – Bp., 2010. MATI. 391, [5] p.

A részben Lundban, részben Szegeden fellelhető levelezés első nyomtatott változata.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Szabó Péter Gábor: Kiváló tisztelettel. Fejér Lipót és a Riesz testvérek levelezése magyar matematikusokkal. Piliscsaba – Bp., 2011. MATI. 193 p.

Kéziratos levelek első nyomtatott változata.

OTKA kutatás keretében készült munka

Oláh-Gál Róbert: Az értől az óceánig. Réthy Mór (1846–1925) akadémikus élete és munkássága. Bp., 2013. MATI. 222 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 102.)

MTA pályázat keretében készült munka, első közlésű kéziratokkal.

A kötetben megjelent életmű-bibliográfia bővített változata:http://real.mtak.hu/15476/

Gazda István – Gyarmati Béla: Jelitai Woyciechowsky József (1889–1944) matematikatörténész, csillagászattörténész, egyetemi magántanár rövid életrajza és tudománytörténeti publikációinak bibliográfiája. Bp., 2015. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 49.)

Elérhetősége:http://real.mtak.hu/19913/

A matematika egyetemes történetének magyarországi irodalma. Összeáll.: Gazda István.

Csak digitális kiadásban készült:

http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=136

Fizikatörténet

Jedlik-bibliográfia. Bp., 1995. Jedlik Ányos Társaság. 28 p.

A Magyar Elektrotechnikai Múzeum gyűjtését kiegészítette és a művet sajtó alá rendezte: Gazda István.

Ehhez kapcsolódik:

Jedliknek a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésein elhangzott előadásait lásd online formában a Magyar Tudománytörténeti Intézet szerkesztésében:

http://jedliktarsasag.hu/

Verebélÿ, László: Ányos Jedlik a Hungarian pioneer of electricity. A sajtó alá rendezésben közreműködött: Prof. Nagy Elemér. Bp., 1998. Jedlik Ányos Társaság. 28 p.

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Jedlik Ányosemlékezete. Főszerk.: Király Árpád. Bp., 2000. Jedlik Ányos Társaság. 233 p.

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Jedlik Ányos tisztelete. Főszerkesztő: Király Árpád. Bp., 2002. Jedlik Ányos Társaság. 225 p.

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Mayer Farkas OSB: Epizódok Jedlik Ányos életéből. Sajtó alá rendezte: Székács István, Gazda István. Bp., 2009. Jedlik Ányos Társaság. 194 p.

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Jedlik Ányos kéziratai.

Közreadja a Jedlik Ányos Társaság

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készül.

Folyamatosan bővülő internetes adatbázis:http://keziratok.jedliktarsasag.hu/  

M. Zemplén Jolán: A felvidéki fizika története 1850-ig. A szerző kéziratos hagyatékából összeállította, a jegyzeteket szerkesztette és a művet sajtó alá rendezte: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 1998. MATI. 392 p.

Digitalizált változata: http://mek.oszk.hu/05400/05460/

Gazda István: M. Zemplén Jolán fizikatörténeti kutatásairól. = Magyar Tudomány 170 2009) No. 10. pp. 1223–1226.http://real.mtak.hu/19214/

Életmű-bibliográfiája: http://real.mtak.hu/15459/   

Wirth Lajos: Makó Pál élete és életműve. Jászberény, 1997. Tanítóképző Főiskola. 39 p.

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Batta István: A magyar fizikai szaknyelv fejlődése. A szerző kéziratos hagyatékából összeállította és sajtó alá rendezte: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 1999. MATI. 115 p.

Batta kézirata itt jelent meg első alkalommal nyomtatásban

Digitalizált változata: http://mek.oszk.hu/05100/05114/  

Digitalizált részlet a kötetből:http://real.mtak.hu/18283/

A magyarországi fizika klasszikus századai. Tanulmánygyűjtemény. Piliscsaba – Bp., 2000. MATI. 259 p.

Digitalizált változata: http://mek.oszk.hu/05300/05392/

Einsteinés a magyarok. Szakírók, bölcselők, publicisták a relativitáselmélet bűvöletében, 1905–1945. Összeállította: Gazda István. Szaklektor: Illy József. Bp., 2004. MATI – Akadémiai Kiadó. 733 p. – Utánnyomás: Bp., 2005.

Digitalizált részlet a kötetből:

Albert Einstein1905-ös speciális relativitáselméletének korai visszhangja a magyarországi fizikusok, fizikatanárok, bölcselők írásaiban (1907–1914).

Elérhetősége:http://real.mtak.hu/19226/

A kötethez kapcsolódó digitalizált kronológia:

Einsteinelméletének magyarországi interpretátorai 1907–1945. Az új világkép hazai percepciója. Összeáll.: Gazda István.

http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=172  

Abonyi Iván: Kiemelkedő fejezetek a XVII–XIX. század fizikájából. Piliscsaba – Bp., 2008. MATI. 146 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Füstöss László: A maxwelli elektromágnesség és magyarországi fogadtatása. Egy korszakos felismerés a XIX. század fizikájából. Piliscsaba – Bp., 2008. MATI. 135 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

A mű részlete:

Maxwellelmélete Magyarországon.http://real.mtak.hu/18300/

Abonyi Iván: Kiemelkedő fejezetek a XX. század fizikájából. Piliscsaba – Bp., 2009. MATI. 173 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Füstöss László: Fizika Magyarországon a két világháború között (1915–1945). Piliscsaba – Bp., 2010. MATI. 169 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Bolyai Farkas fizikája és csillagászata. Másfél évszázada lappangó kéziratok. Szerkesztette és magyarázatokkal ellátta: Gündischné Gajzágó Mária és Szenkovits Ferenc. A szerkesztésben közreműködött: Gündisch György. Bevezette: Szabó Péter Gábor. Csillagászati szaklektor: Csaba György Gábor. Piliscsaba – Bp. – Marosvásárhely, 2013. MATI – Teleki–Bolyai Könyvtár. 280 p. + DVD melléklet

MTA pályázat keretében készült munka.

A fizika egyetemes történetének magyar nyelvű irodalma. Összeáll.: Gazda István.

Csak digitális kiadásban készült:

http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=153

Gimnáziumi fizikatankönyvek Magyarországon a Bach-korszak idején (1850–1860), Összeáll.: Gazda István.

Csak digitális kiadásban készült:

http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=200

Oláh-Gál Róbert: Az értől az óceánig. Réthy Mór (1846–1925) akadémikus élete és munkássága. Bp., 2013. MATI. 222 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 102.)

MTA pályázat keretében készült munka.

A kötetben megjelent életmű-bibliográfia bővített változata:http://real.mtak.hu/15476/

Kémiatörténet

Móra László – Próder István: A magyar kémia és vegyipar kronológiája. Kiegészítette és sajtó alá rendezte: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 1997. MATI – TKME. 128 p. (A Magyar Vegyészeti Múzeummal közös kiadás)

Digitalizált változata: http://mek.oszk.hu/04900/04955/

A mű újabb kutatásokkal kiegészített digitalizált változata:http://real.mtak.hu/20628/

A témakörhöz kapcsolódó bibliográfiai összeállításunk elérhetősége:

Tájékoztató irodalom a magyarországi kémia és vegyipar történetének tanulmányozásához. Bp., 2004.http://mek.oszk.hu/05400/05444/

Szathmáry László: Régi magyar vegytudorok. A szerző kéziratos hagyatékából és nyomtatásban megjelent publikációiból összeállította és sajtó alá rendezte: Gazda István. Az anyaggyűjtésben közerműködött Móra László, Próder István és Perjámosi Sándor. A sajtó alá rendezésben közreműködött: Csízi Katalin. Előszó: A. Szála Erzsébet. Piliscsaba – Bp.– Sopron – Várpalota, 2003. MATI – NyME – MVM. 343 p.

A szerző magánkönyvtárának rekonstruált jegyzékével. A jegyzéket lektorálta: Schultheisz Emil.

Digitalizált változata: http://mek.oszk.hu/05400/05440/

OTKA kutatás keretében készült munka. A kiadást az MTA támogatta.

A szerző életmű bibliográfiája: http://real.mtak.hu/17480/

Magyarország és Erdély gyógyvíztörténelméből. Az első magyar nyelvű kémiai monográfia és előtörténete. Tudománytörténeti áttekintés a 250 éve született Nyulas Ferencről és gyógyvízelemző elődeiről. Összeállította és bevezette: Paczolay Gyula. A bibliográfiai fejezetet készítette: Dörnyei Sándor. A könyvészeti kutatásban közreműködött: Perjámosi Sándor. Piliscsaba – Bp., 2007. MATI. 187 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

A magyar nyelvű kémiai irodalom korai korszakai. [Bibliográfia]. Összeáll.: Gazda István.

Csak digitális kiadásban készült:

http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=81

A magyar kémiai szaknyelv történetéből. A vegyészeti kifejezések történeti szótárával. A művet összeállította és bevezette: Paczolay Gyula. A bibliográfia összeállításában közreműködött: Perjámosi Sándor. A történeti szótár Batta István (1882–1926) 1921-ben íródott kéziratának felhasználásával készült. Piliscsaba – Bp., 2006. [2007]. MATI. 292 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Ehhez kapcsolódik:

Gazda István: A kémiai elemek magyar neveinek változásai a periódusos rendszer megalkotásáig, 1745–1869. 1. rész. = Fizikai Szemle 64 (2014) No. 11. pp. 379–382.

http://real.mtak.hu/19077/

Gazda István: A kémiai elemek magyar neveinek változásai a periódusos rendszer megalkotásáig, 1745–1869. 2. rész. = Fizikai Szemle 64 (2014) No. 12. pp. 408–411.

http://real.mtak.hu/19081/

Beck Mihály: Than Károly élete és munkássága. Sajtó alá rendezte és a bibliográfiai függeléket szerkesztette: Gazda István. A bibliográfia összeállításában közreműködött: Perjámosi Sándor. Piliscsaba – Bp., 2008. MATI. 206 p.

Az óbecsei Than Múzeum képanyagával.

MTA pályázat keretében készült munka.

Interneten elérhető feldolgozás:http://than.tudomanytortenet.hu,

http://real.mtak.hu/14464/

Than Károly életmű-bibliográfiája:http://real.mtak.hu/14466/

Fejezetek a kémiatörténetből. Szőkefalvi-Nagy Zoltánra emlékezve. A kémiatörténeti fejezeteket szerkesztette: Gazda István. A biográfiai fejezetet összeállította: Szecskó Károly. A könyvészeti fejezeteket összeállította: Antal Ildikó. Piliscsaba – Bp. – Várpalota, 2011. MATI – MMKM Vegyészeti Múzeuma. 194 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Csillagászattörténet

A magyar csillagászat történetéből. Tanulmánygyűjtemény. Az összeállításban közreműködött: Vargha Domokosné, a bibliográfiai függeléket Sragner Márta állította össze. Piliscsaba – Bp., 2002. MATI. 287 p.

Digitalizált változata:http://mek.oszk.hu/05300/05391

Lásd ehhez kapcsolódóan a MATI közreműködésével készült internetes csillagászattörténeti bibliográfiát: http://csimabi.csillagaszat.hu/cs-onlin.htm

Vargha Domokosné: Zách János Ferenc csillagász (1754–1832). „...bennem még mindig ’igaz magyar’ szív dobog”. Piliscsaba – Bp., 2003. 288 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 42.)

Az MTA első csillagász tagjáról készült első monográfia.

Digitalizált változatai:http://mek.oszk.hu/05400/05454/

http://real.mtak.hu/18416/Angol fordításban is.

Vargha Domokosnééletmű-bibliográfiája: http://real.mtak.hu/18410/

Bolyai Farkasfizikája és csillagászata. Másfél évszázada lappangó kéziratok. Szerkesztette és magyarázatokkal ellátta: Gündischné Gajzágó Mária és Szenkovits Ferenc. A szerkesztésben közreműködött: Gündisch György. Bevezette: Szabó Péter Gábor. Csillagászati szaklektor: Csaba György Gábor. Piliscsaba – Bp. – Marosvásárhely, 2013. MATI – Teleki–Bolyai Könyvtár. 280 p. + DVD melléklet

MTA pályázat keretében készült munka.

Földtudományok története

Csíky Gábor: A földtudományok honi történetéből, különös tekintettel az erdélyi tudományosságra. Piliscsaba – Bp., 1997. MATI. 113 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Digitalizált változata: http://mek.oszk.hu/05100/05181/

Id. Lóczy Lajosemlékezete. Összeállította és bevezette: Nemerkényi Antal. Piliscsaba – Bp., 2000. MATI – MFT – MTA. 163 p.

Digitalizált változata: http://mek.oszk.hu/05300/05389

Kis Domokos: Eötvös Loránd, a tudós fotográfus. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 2000. MATI – ELGI. 204 p. (A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézettel és a Magyar Fotográfiai Múzeummal közös kiadás)

A kötetben közölt képek – Eötvös eredeti felvételei – most első alkalommal jelentek meg nyomtatásban.

Gazda István: Bendefy László tudománytörténeti munkássága. In: A 100 éve született Bendefy László élete és művei. Szerkesztette: Sragner Márta. Marosvásárhely, 2004. Mentor. pp. 92–95.

Biológiatörténet

Petényi Salamon János(1799–1855) emlékezete. Herman Ottó bevezető tanulmányával. Összeállította és bevezette: Mészáros Ferenc. Bp. – Piliscsaba, 2000. MATI. 179 p. (A Magyar Természettudományi Múzeummal közös kiadás)

Digitalizált változatai: http://mek.oszk.hu/05400/05416/

http://mek.oszk.hu/05200/05220/  (Herman Ottó bevezető tanulmánya)

http://real.mtak.hu/20677/

Feichtinger Sándor doktor önéletírása. Élményei és működése az orvosi, a tudományos füvészeti, a nevelészeti, valamint társadalmi és politikai téren. Papírra vetette 1884-ben. A sajtó alá rendezés szakmai irányítója: Szállási Árpád. A szöveggondozás Gazda István munkája. Piliscsaba – Bp., 2005. MATI. 177 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

A kézirat első nyomtatott változata.

Digitalizált változata:

http://library.hungaricana.hu/hu/view/EsztergomKonyvek_033/?pg=0&zoom=h&layout=s

Orvostörténet

Az orvosBatthyány-Strattmann László. Boldoggá avatásának tiszteletére. Összeállította: Kapronczay Károly és Szállási Árpád. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Bp., 2003. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. 137, [3] p.

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Egykorú megemlékezések Batthyány-Strattmann Lászlóról.

Digitalizált változata:http://mek.oszk.hu/05200/05206/

Kapronczay Károly: Orvostörténeti közéletünk és az Országos Orvostörténeti Könyvtár, 1837-től napjainkig.

Digitalizált változata:

http://www.tudomanytortenet.hu/tankonyvek/orvostorteneti_konyvtar/

Orvostörténeti olvasmánytár. Tanulmányok az orvostudomány egyetemes és magyarországi történetéből.

Kiadó: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Kar (Kenézy Orvostörténeti Gyűjtőhely).

Készült a Magyar Tudománytörténeti Intézet gondozásában.

Folyamatosan bővülő internetes adatbázis:http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

Szállási Árpádorvostörténeti tanulmányai.

Kiadó: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Kar (Kenézy Orvostörténeti Gyűjtőhely)

Készült a Magyar Tudománytörténeti Intézet gondozásában.

Csak digitális változatban készült.http://szallasi.orvostortenet.hu/

Kapronczay Katalin, – Bodorné Sipos Ágnes – Láng Veronika: Régi orvosdoktori disszertációk (1729–1849). A disszertációk teljes szövegével.

Az anyag megjelenítését a Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézete tette lehetővé.

Csak digitális változatban, az OTKA keretében készült.

http://www.orvostortenet.hu/disszertaciok

Schultheisz Emil: Az orvoslás kultúrtörténetéből. Piliscsaba – Bp., 1997. MATI. 316 p.

A műből válogatás az interneten is elérhető:http://mek.oszk.hu/05400/05425

Schultheisz Emil: Fejezetek az orvosi művelődés történetéből. Az előszót írta: Sótonyi Péter. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Piliscsaba, 2006. MATI. 416 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 62.)

A fenti mű átdolgozott és bővített változata.

Digitalizált változata a http://mot.tudomanytortenet.hu/anyagában olvasható.

Egy fejezet a kötetből:

Schultheisz Emil – Gazda István: Művészek és orvosok. In: Fejezetek az orvosi művelődés történetéből. Piliscsaba, 2006. Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 341–380. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 62.) http://real.mtak.hu/17802/

Schultheisz Emil életmű-bibliográfiája: http://real.mtak.hu/12918/

Szállási Árpád: Magyar írók orvosai. Gazda István bibliográfiai függelékével. Piliscsaba – Bp., 1998. MATI. 248 p.

Digitalizált változata:http://mek.oszk.hu/05400/05439/

A fenti mű második, átdolgozott és bővített kiadása:

Szállási Árpád: Magyar írók orvosairól és a magyar orvosírókról. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 2010. MATI. 375 p.

Digitalizált részlet a kötetből:

Szállási Árpád – Gazda István: Ady, Babits, Kosztolányi betegsége, orvosai. Bp., 2014. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 15.) http://real.mtak.hu/17671/

Lásd még ehhez kapcsolódóan a Szállási Árpád elektronikus könyvtár anyagát: http://szallasi.orvostortenet.hu/

Az 1848/49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. Összeállította: Ács Tibor, Gazda István, Kapronczay Károly, Szállási Árpád. Piliscsaba – Bp., 2000. MATI. 523 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

A kötet főbb fejezetei az interneten is elérhetők:http://mek.oszk.hu/05100/05112/

Weszprémi István (1723–1799) emlékezete. Összeállította: Szállási Árpád, a jegyzetek szerk.: Gazda István, a latin szövegrészeket ford.: Magyar László András. Piliscsaba – Bp. –  Debrecen, 2000. MATI – Debreceni Egyetem. 293 p.

Készült Weszprémi István halála 200. évfordulója tiszteletére az MTA támogatásával.

Digitalizált változata: http://mek.oszk.hu/05400/05459/

A múlt magyar orvostörténészei. A bevezető tanulmányt írta: Schultheisz Emil. Az összeállításban közreműködött: Szállási Árpád és Kapronczay Károly. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 2002. MATI – SOMKL. 387 p.

Digitalizált változata: http://mek.oszk.hu/05400/05412/

Lásd még a MATI által összeállított online orvostörténeti adatbázist:

http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

Semmelweis Ignác emlékezete. I–II. köt. Piliscsaba – Bp., 2001. MATI – SOMKL. 556, 11 p.

Digitalizált változata:

http://mek.oszk.hu/05400/05427/index.phtml

A kötetben közreadott Semmelweis bibliográfia átdolgozott változata:

http://mek.oszk.hu/05400/05426/index.phtml

Semmelweis Ignácmagyar nyelvű szaktanulmányai az Orvosi Hetilap 1858–1865-ös évfolyamaiban. Bevezető: Győry Tibor. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp., 2013. Magyar Orvostörténelmi Társaság. [163] p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 99.)

A fenti mű bővített változata az interneten:

Semmelweis Ignác magyar nyelvű szaktanulmányai az Orvosi Hetilap 1858–1865-ös évfolyamaiban + A Semmelweis Ignácra vonatkozó irodalom:

http://semmelweis.orvostortenet.hu/

Dörnyei Sándor: A magyar orvostörténeti irodalom 1715–1944. Az előszót írta: Vizi E. Szilveszter. Bp. – Piliscsaba, 2002. MOT – MATI. 455 p.

Daday András: Kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből. Piliscsaba – Bp., 2002. MATI – Akadémiai Kiadó. 596 p.

Daday András: Újabb kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből. Gyógyvizekről, patikákról, járványokról, orvosdoktorokról, kirurgusokról, bábákról az 1740 és 1790 közötti feljegyzésekben. Piliscsaba – Bp., 2005. MATI – Akadémiai Kiadó. 546 p.

Birtalan Győző: Klasszikusok az orvoslásról. Piliscsaba – Bp., 2002. 139 p.

Digitalizált változata: http://mek.oszk.hu/05100/05117/

Ditor ut ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 80. születésnapjára. Az előszót írta: Sótonyi Péter. A kötet szerkesztő bizottsága: Forrai Judit, Gazda István, Kapronczay Károly, Magyar László András, Varga Benedek, Vizi E. Szilveszter. Bp. – Piliscsaba, 2003. SOMKL – MATI – Semmelweis Egyetem. 421 p.

A 2003-as kötet bővített kiadása:

Ditor ut ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 85. születésnapjára. Az előszót írta: Vizi E. Szilveszter. A kötet szerkesztő bizottsága: Forrai Judit, Gazda István, Kapronczay Károly, Magyar László András, Varga Benedek. Piliscsaba – Bp., 2008. MOT – SOMKL – Semmelweis Egyetem – MATI. 458 p.

Digitalizált változata: http://mot.tudomanytortenet.hu/?page=15

A 2008-ban megjelent kötet bibliográfiai fejezetének bővített kiadása:

http://real.mtak.hu/12918/

Egy fejezet a kötetből:

Gazda István: Az akadémikus melegre vágyik. A főtitkár rímmentes napjai. Arany Jánosról. In: Ditor ut ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 85. születésnapjára. Bp., 2008. Magyar Orvostörténelmi Társaság – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – Semmelweis Egyetem – Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 207–232. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 75.)

http://real.mtak.hu/17801/

Pataki Jenő: Az erdélyi orvoslás kultúrtörténetéből. A szerző publikált írásaiból és kéziratos hagyatékából összeállította: Perjámosi Sándor. A bevezető tanulmányt írta: Prof. Izsák Sámuel. A latin szövegrészeket fordította: Magyar László András. A nyomtatott írásokat és a kéziratokat sajtó alá rendezte és a jegyzeteket szerkesztette: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 2004. MATI. 411 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Digitalizált változata:http://mek.oszk.hu/05400/05413

A mű második, átdolgozott kiadása:

Pataki Jenő: Az erdélyi orvoslás történetéből. Az utószót írta és a bibliográfiai függeléket összeállította: Perjámosi Sándor. A latin szövegrészeket fordította: Magyar László András. A művet sajtó alá rendezte és a jegyzeteket szerkesztette: Gazda István. Bp. – Piliscsaba, 2011. SOMKL – Johan Béla Alapítvány – MATI. 368 p.

Ehhez kapcsolódik:Pataki Jenő életmű-bibliográfiája.

http://real.mtak.hu/16648/

Perjámosi Sándor: Orvostörténeti kutatások és a tudományos munka a kolozsvári Orvostörténeti Intézetben (1940–1944). In: Jubileumi emlékkönyv. Három orvostörténész köszöntése. Bp., 2010. Johan Béla Alapítvány – Magyar Orvostörténelmi Társaság – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 169–187. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 86.)

http://real.mtak.hu/19915/

Perjámosi Sándor: Az első magyar orvostörténeti intézet megalakulása és működése Kolozsváron. = Erdélyi Múzeum 72 (2010) No. 3–4. pp. 145–162.

http://real.mtak.hu/19925/

Schultheisz Emil: Az európai orvosi oktatás történetéből. Stúdiumok a középkorban és koraújkorban. Piliscsaba – Bp., 2003. MATI – SOMKL. 204 p.

A mű második, átdolgozott kiadása:

Schultheisz Emil: Az európai orvosi oktatás történetéből. Stúdiumok a középkorban és koraújkorban. 2. bőv. és átd. kiad. Bp. – Piliscsaba, 2010. Semmelweis Kiadó – MATI. 231 p.

Takáts László: A Rákóczi-szabadságharc egészségügye. A bevezető tanulmányt írta: R. Várkonyi Ágnes. Takáts László kézirata kiegészítve Takáts Endre tanulmányával. Piliscsaba – Bp., 2003. MATI – SOMKL. 163 p.

Digitalizált változata:

http://mek.oszk.hu/05400/05419/

Feichtinger Sándor doktor önéletírása. Élményei és működése az orvosi, a tudományos füvészeti, a nevelészeti, valamint társadalmi és politikai téren. Papírra vetette 1884-ben. A sajtó alá rendezés szakmai irányítója: Szállási Árpád. A szöveggondozás Gazda István munkája. Piliscsaba – Bp., 2005. MATI. 177 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

A kézirat első nyomtatott változata.

Digitalizált változata:

http://library.hungaricana.hu/hu/view/EsztergomKonyvek_033/?pg=0&zoom=h&layout=s

Balázs Péter: Szervezett egészségügyünk 1770-es alaprendelete. Piliscsaba – Bp., 2004. MATI. 301 p.

Balázs Péter: Mária Terézia 1770-es egészségügyi alaprendelete. Az előszót írta: Kapronczay Károly. A fordítást a latin eredetivel egybevetette: Magyar László András. A zárófejezetet írta: Kapronczay Katalin. 1–2. köt. Piliscsaba – Bp., 2007. MATI – SOMKL. 435 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

A 2004-es kiadás bőv. és átd. változata.

85 éves a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája. Szerkesztő: Romics Imre, az ajánlást írta: Vizi E. Szilveszter, a bevezető tanulmányt írta: Szállási Árpád. Bp. – Piliscsaba, 2005. MATI – Semmelweis Egyetem. 239 p. (A Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája és az Illyés Géza Alapítvány közreműködésével)

Emlékkönyv az Orvosi Hetilap alapításának 150. évfordulójára. Főszerkesztő: Fehér János. Szerkesztette: Szállási Árpád, Gazda István. Bp. – Piliscsaba, 2007. Markusovszky Lajos Alapítvány – MATI – Akadémiai Kiadó. 160 p.

Az MTA által nívódíjjal jutalmazott munka.

Schultheisz Emil – Magyar László András: Orvosképzés a nagyszombati egyetemen 1769–1777. Az ajánlást írta: Vizi E. Szilveszter. Piliscsaba – Bp., 2005. MATI. 403 p.

A műből készült válogatás digitalizált változata az interneten:

Schultheisz Emil – Magyar László András – Gazda István: Tanszékek és professzorok a nagyszombati egyetem orvosi karán 1769–1777.In: Orvosképzés a nagyszombati egyetemen 1769–1777. Piliscsaba, 2005. Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 150–230. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 55.)

http://real.mtak.hu/17803/

Birtalan Győző – Forrai Judit – Gazda István – Kapronczay Katalin – Kapronczay Károly – Schultheisz Emil: Fejezetek az egyetemes és a magyar közegészségügy történetéből. Felsőoktatási segédanyag.

A MATI, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár; valamint a Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézete közös feldolgozása.

Internetes feldolgozás:

http://www.tudomanytortenet.hu/tankonyvek/a_kozegeszsegugy_tortenete/

Kapronczay Károly: A magyarországi közegészségügy története 1770–1944. Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom. Piliscsaba – Bp., 2008. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet – SOMKL – MATI. 463 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

A mű internetes feldolgozása:http://kozeu.tudomanytortenet.hu/

Kapronczay Károly: A magyarországi közegészségügy szakterületeinek történetéből 1876–1944. A magyar orvostársadalom, településegészségügy, járványügy, nemibetegségek, kórházügy, ápolásügy, mentésügy, ipar- és munkaegészségügy, alkoholizmus, dohányzás, anya- és csecsemővédelem, iskolaegészségügy, sportegészségügy, biztosításügy. A kutatásban közreműködött: Kapronczay Katalin. Piliscsaba – Bp., 2010. MATI – SOMKL. 261 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

A mű internetes feldolgozása:

http://kozeu.tudomanytortenet.hu/

A fenti művek alapján készült digitális válogatás:http://kozeu.tudomanytortenet.hu/

100 éves a Magyar Sebész Társaság. 1906–2006. Összeállította: Lukács Géza és Szállási Árpád. Az előszót írta: Horváth Örs Péter. Piliscsaba – Bp., 2006. MST – MATI. 302 p.

Részlet a fenti munkából:

Szállási Árpád – Gazda István: A Magyar Sebész Társaság I–XXVII. Nagygyűlésének programbeszédéből 1907–1942. In: Lukács Géza – Szállási Árpád – Gazda István (összeáll.): 100 éves a Magyar Sebész Társaság 1906–2006. Bp., 2006. Magyar Sebész Társaság – Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 59–157. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 63.)

http://real.mtak.hu/18126

Kapronczay Károly – Debrődi Gábor – Molnár László – Varga Benedek: A szabadság vére. A főváros egészségügye az ’56-os forradalom és a megtorlások idején. Bp., 2006. MATI – SOMKL – MTA – Kresz Géza Mentőmúzeum – Semmelweis Egyetem. 90 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 65.)

Digitalizálva: http://real.mtak.hu/17957/

Emil Schultheisz: Kunst und Heilkunst. Medizinhistorische Fragmente. Piliscsaba – Bp., 2007. MATI. 280 p.

Kiss László: Az orvostudomány felvidéki történetéből. Szakmailag ellenőrizte és az ajánlást írta: Szállási Árpád. Piliscsaba – Bp., 2010. MATI. 392 p.

Tardy Lajos orvostörténeti vizsgálódásai. Kapcsolattörténeti kutatások. Összeállította: Tardy János. Utószó: Schultheisz Emil. Az orosz szövegrészeket fordította: V. Molnár László. A bibliográfiai összeállítás Demény-Dittel Lajos és Perjámosi Sándor kutatásainak, valamint Tardy Lajos jegyzeteinek felhasználásával készült. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Piliscsaba –  Bp., 2009. MATI – SOMKL. 258 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Digitalizált változata:http://tardy.orvostortenet.hu/

Részlet a kötetből:

Schultheisz Emil: Tardy Lajos (1914–1990) orvostörténeti kutatásairól. http://real.mtak.hu/13454/

Tardy Lajos életmű-bibliográfiája:http://real.mtak.hu/13435/

Vekerdi László: Magyarországi és erdélyi pestisjárványok a XVIII. században. Járványtörténeti bibliográfiai függelékkel. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Lektorálta: Schultheisz Emil. Bp. – Piliscsaba, 2009. MOT – MATI. 94 p.

Jubileumi emlékkönyv. Három orvostörténész köszöntése. Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére. Szerk.: Kapronczay Károly, Magyar László András, Schultheisz Emil, Sótonyi Péter, Varga Benedek. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Bp. – Piliscsaba, 2010. Johan Béla Alapítvány – MOT – SOMKL – MATI. 241 p.

Digitalizált változata:http://real.mtak.hu/18215/

Magyar orvosi történettan. Fekete Lajos doktor 1872-es kéziratának szerkesztett, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátott változata. Összeállította: Kapronczay Katalin. Piliscsaba – Bp., 2011. MATI – SOMKL. 330 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Csajkás Bódog: Szeged egészségügyének története a XVIII. században. Szerkesztette: Perjámosi Sándor. Előszó: Pataki Jenő. Piliscsaba – Bp., 2011. MATI. 322 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból. Születése 80. évfordulója tiszteletére. Összeállította és az életrajzi bevezetőt írta: Kapronczay Károly. Az előszót írta: Varga Benedek. Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Gazda István. A bibliográfiai függelék összeállításában közreműködött: Kapronczay Katalin. Bp. – Piliscsaba, 2012. MOT – SOMKL – MATI. 500 p.

Antall József tudománytörténészi életmű-bibliográfiája itt is olvasható:

http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=120

http://real.mtak.hu/13892/

 A kötet főbb fejezetei az interneten is:

http://antall.orvostortenet.hu/

Kapronczay Károly: A magyar–lengyel és lengyel–magyar orvosi–közegészségügyi kapcsolatok múltjából (1945-ig). Bp., 2013. MATI. 272 p. + képmelléklet

OTKA kutatás keretében készült munka.

Digitalizált változata:http://real.mtak.hu/21864/

Az orvostudomány története Magyarországon 1467–1867. Kovách Imre orvosdoktor adattári jellegű orvos- és művelődéstörténeti feldolgozása. Egy 1881-es pályamű szerkesztett, tömörített és jegyzetekkel ellátott változata. Összeállította és a jegyzeteket szerkesztette: Kapronczay Katalin. A kronológiai fejezeteket szerkesztette: Gazda István és Bodorné Sipos Ágnes. Piliscsaba – Bp., 2013. MATI – SOMKL. 347 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

A műhöz tartozó internetes adatbázis:

http://www.orvostortenet.hu/disszertaciok/

Hankiss János: Barangolás emlékek sűrűjében. Randevú elmúlt önmagunkkal... és a sorssal mint Tettes, mint Áldozat és mint Szemtanú. Egy orvos útja Debrecentől Debrecenig. Bp., 2014. MATI. 316 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 103.) [Sajtó alá rendezte: Gazda István]

NKA által támogatott kiadvány.

Simontornyai-Scheiber Mária – Gazda István: A budai Városmajor utcai Bíró Dániel Kórház története. = Communicationes de Historia Artis Medicinae – Orvostörténeti Közlemények. Vol. 226–229. (2014) pp. 159–182.

Elérhetősége:http://real.mtak.hu/21184/

Gyógyszerészettörténet

V. Molnár László: Ernyey József életműve. Gyógyszerészettörténet – művelődéstörténet. Az előszót írta: Grabarits István. A latin szövegrészeket fordította: Magyar László András. A bibliográfia összeállításában közreműködött: Perjámosi Sándor. Gyógyszerészettörténeti szaklektor: Péter H. Mária. Piliscsaba – Bp., 2008. MATI – SOMKL Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár – MGyT. 367 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Ehhez kapcsolódik:

Ernyey József életmű-bibliográfiája. http://real.mtak.hu/16088/

Egykori méltatások Ernyey műveiről. http://real.mtak.hu/18216/

Kapronczay Károly: Az orvostörténet és gyógyszerészettörténet – két önállóvá lett szaktudomány.

Társkiadó: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

Internetes feldolgozás:

http://www.tudomanytortenet.hu/tankonyvek/az_orvostortenet_es_gyogyszereszettortenet/

Kapronczay Károly: Fejezetek a magyar gyógyszerészet történetéből.

Társkiadó: Semmelweis Egyetem, Magyar Gyógyszerésztörténelmi Társaság

Internetes feldolgozás:http://gyogyszereszet.orvostortenet.hu/

Dörnyei Sándor: A magyar gyógyszerészettörténeti irodalom 1944-ig. Bp. – Piliscsaba, 2005. MGyT – MATI – SOMKL Ernyey József Könyvtára. 316 p.

Digitalizált változata:http://gyogyszeresztortenet.hu/letolt/Magyar_gyogyszerttorteneti_irodalom.pdf

Gazda István – Perjámosi Sándor: Magyary-Kossa Gyula(1865–1944) életmű-bibliográfiája. Bevezető tanulmányokkal. Bp., 2015. Magyar Tudománytörténeti Intézet – Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 104).

A kötet digitalizált változata:http://real.mtak.hu/21862/

Állatorvos-tudomány története

Karasszon Dénes: A magyar állatorvoslás kultúrtörténete I. Történeti áttekintés. Piliscsaba – Bp., 2005. MATI. 231 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Egy fejezet a kötetből az interneten:

Karasszon Dénes – Gazda István: Az 1944 előtt munkálkodó állatorvos-történészeinkről. http://real.mtak.hu/18048/

Karasszon Dénes: A magyar állatorvoslás kultúrtörténete II. Az állatorvostörténet-írás szakirodalma 1944-ig. A bibliográfia összeállításában közreműködött: Perjámosi Sándor és Bodorné Sipos Ágnes. Piliscsaba – Bp., 2005. [2006]. MATI. 456 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

A kötet bibliográfiai fejezetének internetes változata:http://real.mtak.hu/17958/

Gazda István – Perjámosi Sándor: Magyary-Kossa Gyula(1865–1944) életmű-bibliográfiája. Bevezető tanulmányokkal. Bp., 2015. Magyar Tudománytörténeti Intézet – Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 104).

A kötet digitalizált változata:http://real.mtak.hu/21862/

Sajtótörténet

Komáromi Értesítő. 1849. jan.–jún. + Komáromi Lapok. 1849. júl.–okt. Reprint. A sajtó alá rendezésben közreműködtek a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai. Az előszót írta: Nagy Zoltán és Gazda István. Készült az Országos Széchényi Könyvtár példányai alapján. I–II. köt. Révkomárom, 2000–2001. KT Kiadó – OSZK – Kernstok Károly Művészeti Alapítvány. 496, 270 p.

Id. Szinnyei Józsefemlékezete. Művelődéstörténeti és sajtótörténeti írásai. A bevezető tanulmányt írta: Kozocsa Sándor. Az eredeti írásokat Szinnyei saját kutatási anyagaival kiegészítette és sajtó alá rendezte: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 2002. MATI. 323 p.

Készült a Nemzeti Könyvtár alapítása 200. évfordulója tiszteletére.

Digitalizált változata:http://mek.oszk.hu/05400/05443/

Id. Szinnyei József(1830–1913) könyvtártudós akadémikus életműve. Az előszót írta: Fehér Csaba. A bevezetőt írta: A. Szála Erzsébet. Az anyaggyűjtést végezte: Perjámosi Sándor. A bibliográfiai gyűjtést kiegészítette és a munkát sajtó alá rendezte: Gazda István. Sopron – Piliscsaba – Bp. – Révkomárom, 2006. [2007]. NyME – MATI – OSZK – Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma. 216 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Gazda István: Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében. Íródott halálának centenáriumán.In: Szinnyei és követői. Id. Szinnyei József halálának 100. évfordulójáról megemlékező centenáriumi emlékkönyv. Szerk.: Szőnyi Éva. Bp., 2014. OSZK – Gondolat Kiadó – MKE. pp. 15–30. (Nemzeti TÉKA 30.)

Elérhetősége:http://real.mtak.hu/19180/

Emlékkönyv az Orvosi Hetilap alapításának 150. évfordulójára. Főszerkesztő: Fehér János. Összeállította: Szállási Árpád, Gazda István. A sajtótörténeti részeket írta: Szállási Árpád. Bp. – Piliscsaba, 2007. Markusovszky Lajos Alapítvány – MATI – Akadémiai Kiadó. 160 p.

Az MTA által nívódíjjal jutalmazott munka.

Gazda István: A Fizikai Szemle történetéből. I. A Mathematikai és Physikai Lapok előtörténete. + II. A Mathematikai és Physikai Lapok szerzőinek fizikatörténeti munkásságáról. = Fizikai Szemle 29 (1979) No. 11. pp. 427–431.

Elérhetősége:http://real.mtak.hu/19566/

Kapcsolattörténet

V. Molnár László: Magyar–orosz kulturális kapcsolatok 1750–1815. Piliscsaba – Bp., 2000. MATI. 235 p. – Új kiadása: V. Molnár László: Kelet és Nyugat vonzásában. Utazók, orvosok, tanárok a felvilágosodás korában. Piliscsaba – Bp., 2003. MATI. 236 p.

Digitalizált változatai:

http://mek.oszk.hu/05400/05411/  http://real.mtak.hu/19507/

Fejezetek a magyar–lengyel tudományos kapcsolatok történetéből (15–19. század). Szerkesztette: V. Molnár László. Piliscsaba – Bp., 2003. 199 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Digitalizált változata:http://mek.oszk.hu/05400/05406/

V. Molnár László: Életutak találkozása, 1703–1848. Érdekes fejezetek a tudományos kapcsolatok történetéből, kapcsolattörténeti könyvészeti függelékkel. A bibliográfiai függelék összeállításában közreműködött: Gazda István és Bodorné Sipos Ágnes. Piliscsaba – Bp., 2004. MATI. 236 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

A kötet bibliográfiai fejezete digitalizálva: http://real.mtak.hu/17977/

V. Molnár László: Ács Tivadar (1901–1974) művelődéstörténeti munkássága. Útleírók, misszionáriusok, térképészek, műszaki alkotók, szerkesztők, tudománybéli gondolkodók, szabadságharcosok. Az anyaggyűjtésben közreműködött: Engloner Erika és Perjámosi Sándor. Piliscsaba – Bp., 2008. MATI. 240 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Válogatott tanulmányainak digitalizált változata: http://real.mtak.hu/18133/

Rövid életrajza és művelődéstörténeti írásainak bibliográfiája: http://real.mtak.hu/18195/

Szállási Árpád: II. Rákóczi Ferenc és Ecsed. Piliscsaba – Bp. – Nagyecsed, 2008. MATI – Nagyecsed Város Önkormányzata. 169 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 74.)

Digitalizált változata:http://real.mtak.hu/18212/

Intézménytörténet

MTA története

Vekerdi László: A Tudománynak háza vagyon. Reáliák a régi Akadémia terveiben és mű­ködésében. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 1996. MATI – TKME. 227 p.

Digitalizált változata: http://mek.oszk.hu/05400/05455/

A. Szála Erzsébet: Régi akadémikusok (1830–1890). Az 1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések. Összeállítás a Régi Akadémiai Levéltár anyagai alapján.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Internetes összeállítás:

http://akademikusok.tudomanytortenet.hu/

Gazda István: A Magyar Tudományos Akadémia reformkori kiadványai 1831–1848. Piliscsaba – Bp., 1999. MATI. 170, 22 p.

Digitalizált változata az interneten is elérhető:http://reformkor.tudomanytortenet.hu/

A mű online hivatkozásokkal kiegészített bibliográfiai fejezete:

Gazda István: A Magyar Tudományos Akadémia 1831 és 1848 között megjelent kiadványainak nyomtatástörténeti megjegyzésekkel és teljes szövegű online hozzáférést lehetővé tevő linkekkel ellátott bibliográfiája.Bp., 2014. (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei 14.)

http://real.mtak.hu/19180/

Gazda István: Fejezetek a 175 éves akadémiai könyvkiadás történetéből. Bp., 2003. Akadémiai Kiadó. 43 p.[2]

Kolozsvári Egyetem

Százhuszonöt éve nyílt meg a kolozsvári tudományegyetem. I–II. Összeállította: Gazda István. Bp., 1997. MATI. 447 p.

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Perjámosi Sándor: Orvostörténeti kutatások és a tudományos munka a kolozsvári Orvostörténeti Intézetben (1940–1944). In: Jubileumi emlékkönyv. Három orvostörténész köszöntése. Bp., 2010. Johan Béla Alapítvány – Magyar Orvostörténelmi Társaság – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 169–187. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 86.)

Elérhetősége:http://real.mtak.hu/19915/

Perjámosi Sándor: Az első magyar orvostörténeti intézet megalakulása és működése Kolozsváron. = Erdélyi Múzeum 72 (2010) No. 3–4. pp. 145–162.

Elérhetősége:http://real.mtak.hu/19925/

Semmelweis Egyetem

Schultheisz Emil – Magyar László András: Orvosképzés a nagyszombati egyetemen 1769–1777. Az ajánlást írta: Vizi E. Szilveszter. Piliscsaba – Bp., 2005. MATI. 403 p.

A mű részlete digitalizált formában az interneten:

Schultheisz Emil – Magyar László András – Gazda István: Tanszékek és professzorok a nagyszombati egyetem orvosi karán 1769–1777.In: Orvosképzés a nagyszombati egyetemen 1769–1777. Piliscsaba, 2005. Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 150–230. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 55.) http://real.mtak.hu/17803/

85 éves a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája. Szerkesztő: Romics Imre, az ajánlást írta: Vizi E. Szilveszter, a bevezető tanulmányt írta: Szállási Árpád. Bp. – Piliscsaba, 2005. MATI – Semmelweis Egyetem. 239 p. (A Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája és az Illyés Géza Alapítvány közreműködésével)

Tudományos társaságok történetéből

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. 170 év a társulati elnökök munkásságának tükrében. Összeállította: Gazda István. Az ajánlást írta: Piróth Eszter. Piliscsaba – Bp., 2011. MATI – TIT. 116 p.

100 éves a Magyar Sebész Társaság. 1906–2006. Összeállította: Lukács Géza és Szállási Árpád. Az előszót írta: Horváth Örs Péter. Sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 2006. MST – MATI. 302 p.

A mű részlete digitalizált formában az interneten:

Szállási Árpád – Gazda István: A Magyar Sebész Társaság I–XXVII. Nagygyűlésének programbeszédéből 1907–1942. In: Lukács Géza – Szállási Árpád – Gazda István (összeáll.): 100 éves a Magyar Sebész Társaság 1906–2006. Bp., 2006. Magyar Sebész Társaság – Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 59–157. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 63.)

http://real.mtak.hu/18126

Az alkalmazott tudományok történetéből

A technika magyarországi történetéből. Bp., 1997. Akadémiai Kiadó. 198 p. [Válogatta és sajtó alá rendezte: Gazda István]

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Makkai László: A technika századai. Bp., 1997. Akadémiai Kiadó. 203 p. [Válogatta és sajtó alá rendezte: Gazda István, technikatörténeti szakértő: Endrei Walter]

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Lukács József: TPA történet. Lyukszalagtól az informatikáig. Bp. – Piliscsaba, 2003. KFKI Számítástechnikai Rt. – MATI. 159 p.

A hazai informatika történetének egyik fontos darabja.

Edison in Hungary. A függeléket írta: Gazda István és Nagy Zoltán. Bp., 2005. OSzK. 76 p.

Hungarians in ICT History.

Készült a „Budapest Conference on Cyberspace 2012” alkalmából.

Társkiadó: Magyarország Külügyminisztériuma.

Összeállította: Láng Veronika, Dömölki Bálint, Sipka László.

Internetes feldolgozás:

http://www.cyberbudapest2012.hu/hungarians-in-ict-history

Fejezetek a magyar szabadalomtörténetből. Régi magyar ipari szabadalmak Kempelen Farkas korától a reformkor végéig. 1782–1848. Összeállította: A. Szála Erzsébet. Piliscsaba – Bp., 2002. MATI – MSZH. 128 p.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Digitalizált változata:http://mek.oszk.hu/05300/05393/

Szála Erzsébet: Sopron tudomány- és technikatörténetéből. Sopron, 1997. Soproni Egyetem. 111 p.

A fenti mű bővített és átdolgozott változata:

A. Szála Erzsébet: Nyugat-Magyarország művelődés- és ipartörténetéből. Piliscsaba – Bp. –  Sopron, 2004. NyME. 167 p.

Részletek: http://mek.oszk.hu/02000/02058/

Antal Ildikó: A magyar villamosenergia-ipar kialakulása 1878–1895. Piliscsaba – Bp., 2013. MATI – MMKM Elektrotechnikai Múzeuma. 227 p., 36 t. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 94.)

OTKA kutatás keretében készült munka.

A műhöz tartozó internetes adatbázis: http://elektro.tudomanytortenet.hu/

Antal Ildikó: A magyar villamosenergia-ipar kialakulása 1896–1914. Bp., 2014. MATI. 219 p., 16 t. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 101.) [Sajtó alá rendezte: Gazda István]

OTKA kutatás keretében készült munka.

Bláthy Ottókülföldi szabadalmai. Összeállította: Antal Ildikó.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Kutatási anyagban ezek az adatsorok most első alkalommal szerepelnek.

http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=137

A magyar villamosságtan–elektrotechnika 1945 előtti történetéhez kapcsolódó magyar műszaki alkotók által külföldön bejelentett és elfogadott főbb szabadalmak teljes szövege (tételek száma: 547). Témavezető: Antal Ildikó. Az informatikai feldolgozást végezte: Láng Veronika. Szaklektor: Gazda István

OTKA kutatás keretében készült munka.

Folyamatosan bővülő internetes feldolgozás:http://szabadalmak.tudomanytortenet.hu

Az 1896 és 1914 között Magyarországon működő villamosenergia-ipari vállalatok és főbb tisztségviselőik. Témavezető: Antal Ildikó. Az informatikai feldolgozást végezte: Láng Veronika.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Folyamatosan bővülő internetes feldolgozás:

http://villamosipar.tudomanytortenet.hu/hu/

Elektrotechnika-történeti cikkek adatbázisa 1954–2009.

A MATI és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Elektrotechnikai Múzeumának közös feldolgozása.

OTKA kutatás keretében készült munka.

Internetes feldolgozás:http://emuzeum.tudomanytortenet.hu/

A magyar villamosságtan–elektrotechnika 1945 előtti történetének adatbázisa. Kiadványok, szakcikkeik, szabadalmak, neves alkotókról szóló visszaemlékezések, szaklexikonok adatsorai (tételek száma: 1542). Témavezető: Antal Ildikó. Az 1915 és 1945 közötti időszak anyagát Láng Veronika állította össze. Szaklektor: Gazda István.

Az 1878 és 1914 közötti korszak anyaga OTKA kutatás keretében készült munka.

Folyamatosan bővülő internetes feldolgozás:http://elektro.tudomanytortenet.hu/

Művelődéstörténeti munkák

Hidvégi Violetta, Gazda István, Virág Jenő (szerk.): Takáts Sándor: Fejezetek Komárom művelődés- és gazdaságtörténetéből. Tatabánya, 1996. Önkormányzat. 272 p. (Castrum könyvek)

Takáts Sándor akadémikus helytörténeti írásaiból.

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Hidvégi Violetta – Gazda István – Virág Jenő (szerk.): Id. Szinnyei József komáromi históriái. Tatabánya, 1997. Önkormányzat. 239 p. (Castrum könyvek)

Id. Szinnyei József akadémikus helytörténeti írásaiból.

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

http://real.mtak.hu/19532/

Hidvégi Violetta – Gazda István – Virág Jenő (szerk.): Baranyay József: Kalandozások Komárom vármegyében. Tatabánya, 1998. Önkormányzat. 200 p. (Castrum könyvek)

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Hidvégi Violetta – Gazda István – Virág Jenő (szerk.): Alapi Gyula: Komárom vármegye kultúrtörténetéből. Tatabánya, 2000. Önkormányzat. 252 p. (Castrum könyvek)

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Hidvégi Violetta (szerk.): A tudós, könyvtáralapító, kultúraközvetítő Kultsár István. Tatabánya, 2001. Önkormányzat. 272 p. (Castrum könyvek) [A nyomdai szerkesztésben közreműködött: Gazda István és Virág Jenő.]

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Digitalizálva:

http://mek.oszk.hu/05300/05362/index.phtml

Brassai Sámuel emlékezete. (Halálának centenáriumára). Összeállította és sajtó alá rendezte: Gazda István. Bp., 1997. TKME. 187 p.

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

http://mek.oszk.hu/05100/05142(Tájékoztató jellegű bibliográfia írásairól)

http://mek.oszk.hu/05100/05143(Tanulmányok Brassairól)

Id. Gazda István: Magyarországi lengyel katonai táborok postája 1939–1944. (44 db képmelléklettel). Piliscsaba, 2000. MATI. 40 p. + 44 mell.

Angol és lengyel nyelvű összefoglalóval.

Gazda István: Tudás és tudomány a millenniumi Magyarországon. Bp., 2002. Mundus. 211 p. (A magyar műveltség 1100 éve)

Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve. A szerző Chronologia c. munkájának és Oklevéltani naptárának javított és bővített változata. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Közreműködött: Érszegi Géza, Raj Tamás, Szögi László. Elektronikus dokumentum.

Digitalizálva:http://mek.oszk.hu/05400/05442/

Kápolnai Iván: Móricz Miklós. Egy statisztikus, irodalomtudós, szerkesztő, nyomdász, gazdaság- és társadalomkutató életműve. Sajtó alá rendezte és az előszót írta: Gazda István. Bp., 2008. KSH. 167 p. (Történeti statisztikai tanulmányok 11. Sorozatszerk.: Nemes Erzsébet)

A szakszerkesztés a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Ács Tibor: A reformkor hadikultúrájáról. A magyar hadügy és tudomány kérdéseiről.Piliscsaba – Bp., 2005. MATI. 331 p. ( A Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 48).

Digitalizálva:http://real.mtak.hu/18414/

Az ismeretlen Benedek Elek. Kötetben eddig nem közölt, 1881 és 1892 között írt publicisztikáiból. Az írásokat összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Perjámosi Sándor. Az előszót írta: A. Szála Erzsébet. Sopron – Piliscsaba – Bp., 2006. NyME – MATI. 192 p.

Az ismeretlen Benedek Elek. Második gyűjtés. Kötetben eddig nem közölt, 1892 és 1910 között írt publicisztikáiból. Az írásokat összegyűjtötte és jegyzetekkel kiegészítette: Perjámosi Sándor. Az előszót írta: A. Szála Erzsébet. Sopron – Piliscsaba – Bp., 2007. NyME – MATI. 212 p.

Az ismeretlen Benedek Elek. Harmadik gyűjtés. Kötetben eddig nem közölt 1911 és 1929 között írt publicisztikáiból. Az írásokat összegyűjtötte és az előszót írta: Perjámosi Sándor. Szerkesztette és az ajánlást írta: A. Szála Erzsébet. Sopron – Piliscsaba – Bp., 2009. NyME – MATI. 179 p.

Fehér Katalin: Népfelvilágosító törekvések Magyarországon 1777–1849. Lektorálta: V. Molnár László. Piliscsaba – Bp., 2009. MATI. 253 p.

Digitalizálva:

http://www.drfeherkatalin.hu/upld/Nepfelvilagosito%20torekvesek.pdf

Kereszty Orsolya: „A Nő és a Társadalom” a nők művelődéséért (1907–1913). Piliscsaba – Bp., 2011. MATI. 246 p.

Vekerdi László: Magyar világ – tudós világ. Tudománytörténészek és művelődéstörténészek gyűrűjében. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 2011. MATI. 418 p.

Főiskolai és egyetemi tankönyvek, segédkönyvek[3]

Gazda István: Reáltudományaink történetéből. Felsőoktatási tankönyv. 1. kiadás. Bp., 1995. MATI. 199 p.

Gazda István (összeáll.): A kultúra történetéből. Tanulmánygyűjtemény. (Felsőoktatási segédkönyv.) Piliscsaba, 1996. MATI. 192 p.

Gazda István (összeáll.): Fejezetek a magyar művelődéstörténet forrásaiból. Felsőoktatási segédkönyv. Bp., 1996. PSzM. 463 p.

Gazda István (összeáll.): Magyar kultúratörténet. Felsőoktatási tankönyv. Piliscsaba, 2001. MATI. 199 p.; 2. kiad. Bp., 2003.

A kötet digitalizált bibliográfiai fejezete:http://real.mtak.hu/19529/

Gazda István (összeáll.): Diákok a tudományos kutatás kapujában. A 2004-es országos tudomány- és technikatörténeti pályázat tanulmányaiból. Piliscsaba, 2004. MATI. 252 p.

Digitalizálva:

http://real.mtak.hu/18329/

Egyetemes tudománytörténeti kronológia. Csillagászat, matematika, fizika, kémia, földtudományok, biológia, élettudományok – technikatörténeti kitekintéssel. Néhány magyar vonatkozású eseménysorral. Oktatási segédanyag. Szakszerkesztő: Scharnitzky Viktor. Az anyaggyűjtésben közreműködött: Visontay György. Nyelvi lektor: Paczolay Gyula. Az élettudományok szaklektora: Schultheisz Emil

Interneten elérhető feldolgozás:

http://kronologia.tudomanytortenet.hu/kronosz

Gazda István: Magyar tudománytörténet. Felsőoktatási tankönyv. Átdolgozott és bővített kiadás. Piliscsaba – Bp., 2008. MATI. 223 p.

Interneten elérhető változata:http://magyar.tudomanytortenet.hu/

Nemes Csaba: Orvostörténelem. Az egyetemes és a magyarországi medicina kultúrtörténeti vonatkozásaival. Felsőoktatási segédkönyv. Sajtó alá rendezte: Schultheisz Emil, Szállási Árpád, Gazda István. Piliscsaba – Bp. – Debrecen, 2008. MATI – DEOEC. 344 p.


[1]Az intézeti bibliográfiákat megelőző, kötetben megjelent bibliográfiai összeállításaink:

                Gazda István: A vármegyetörténeti sorozatok. In: Bodor Antal – Gazda István: Magyarország honismereti irodalma 1527–1944. Bp., 1984. Könyvért. 431–483. has. (Tudománytár 2.)

                Gazda István: A magyarországi magyar vonatkozású családtörténeti és családi címertani irodalom 1933–1944. In: Baán Kálmán – Kóczy T. László – Gazda István: Magyar családtörténeti és címertani irodalom 1561–1944. Bp., 1984. Könyvért. pp. 169–187. (Tudománytár 3.)

                Gazda István: A magyar bibliográfiák bibliográfiája 1941–1944. In: Gulyás Pál: A bibliográfia kézikönyve. A legfontosabb bibliográfiai segédkönyvek. 2. bőv. kiad. Bp., 1984. Könyvért. pp. 403–454. (Tudománytár 4.)

                Gazda István: A magyar neveléstörténeti irodalom 1915–1944. In: Magyar neveléstörténeti irodalom 1800–1944. Márkus Gábor gyűjtését kiegészítette: Mészáros István és Gazda István. Bp., 1985. Könyvért. pp. 109–140. (Tudománytár 16.)

                Gazda István: Művelődéstörténeti források. In: Zsámbéki László: Magyar művelődéstörténeti kislexikon. Az 1937-es szegedi kiadás átdolgozott forrásjegyzékkel közreadott változata. Közrem.: Fehér Katalin. Bp., 1986. Könyvért. pp. 3–17. (Tudománytár 17.)    

[2]          Előzménye:

                Gazda István: Könyvkereskedők a régi Váci utcában a pesti könyvnyomtatás első száz évében. Bp., 1988. Akadémiai Kiadó. 116 p.

                Gazda István: Széchenyi napjai. Történelmi–művelődéstörténeti kronológia. Bp., 1991. TKME. 160 p.

[3]              Az intézeti kiadványokat megelőző tankönyveink:

                Gazda István: Fizikatörténeti ABC. Társszerző: Sain Márton. 1. kiad. Bp. 1978. Tankönyvkiadó. 249 p. További kiad.: 1980, 1989.

                Gazda István: Csillagászattörténeti ABC. Társszerző: Marik Miklós. 1. kiad. Bp., 1982. Tankönyvkiadó. 152 p. (2. kiad.: 1986)