Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Cím: Bibliai növények mai alkalmazása

Title: Plants in the Bible and papplication today
[Letöltés]
Szerző(k): Petrovicová Zuzana - Semmelweis Egyetem GYTK V. éves hallgató
Rovat: Kiváló tudományos dolgozatok
Kötet: 2014/9
DOI: 10.17107/KH.2014.9.305-365
Kulcsszavak:
bibliai növények, típusai, hatásai, gyógyító ereje
Keywords:
Biblical plants, types, effects, healing power
Abstract:

People have been using herbs for thousands of years because of their culinary and medicinal benefits. I’ve listed out some of the most popular herbs of the Bible, and what they were traditionally used for. This study deals with the botanical identity of the plant in Bible Garden or in any garden that includes plants that are mentioned in the Bible We invetstigated those plants which is wellknow today too, and we are viewed how to incorporate these Biblical herbs today.


   Én ezt a háncs-kosárkát megrakom
Mérges szerrel, gyógyfűvel gazdagon.
A föld: az anyaöl — s a kripta mélye;
Folyvást temet — és folyvást szűl a méhe.
És bármit szűl is, édes gyermeke:
Egyként táplálja éltető teje.
Tengernyi magzat — s egy se hasztalan,
Mert mindeniknek más-más haszna van.
A természet kegyelmét ontja bőven:
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó, nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!

A virtus bűn, ha jó irányt feled,
S a bűn — jó úton — virtussá lehet
.
E kis virágszál gyenge levele
Méreggel és balzsammal van tele.
Szagold: szived gyönyörtől ittasul;
Izleld: szemedre örök éj borul.

Két ellenséges király táboroz
Emberben, fűben: a Jó és a Rossz.
És hol a Rossz erősebb haddal áll,
Az élet hervad — tort ül a Halál.

Shakespeare: Rómeó és Júlia (Arany János fordítása)


 

Bevezető

„Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet.
A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött.
Ter 1, 1-2

          A Biblia a keresztény vallás alapműve. A hitbeli igazságok mellett bemutatja a bibliai kort – Izrael földjét, gazdaságát, társadalmi elrendezését és a népi hagyományokat.

Szakdolgozatom témája „ A bibliai növények mai alkalmazása”, a munka írása közben e fajok gyógyászati felhasználását tartottam szem előtt. Számos növényfaj fordul elő a Bibliában, ezek száma a különböző szerzőknél eltérő, de a növények nevei sem egységesek. A különböző írók a Bibliában szereplő egyes növényeket nem minden esetben ugyanazzal a mai növénynévvel azonosították (pl. nem tisztázott, hogy a bibliai csipkebokor milyen növénynek felel meg). Ebből kifolyólag ezekben az esetekben azt a növényt választottam, amelynek gyógyászati felhasználása jelentős.

A növények egy része számunkra is ismerős, a mi tájainkon, éghajlatunkon is őshonos. A növények egy másik csoportja csak Palesztina területére jellemző (pl. Alhagi maurorum – Perzsa tevetövis). A harmadik csoportba pedig azok a fajok tartoznak, amelyek Közép-Európában is megtalálhatóak, de a bibliai szövegkörnyezetből kiderül, mégsem pontosan ugyanarról a növényről van szó (a mustár Palesztina területén több méteres fa, nálunk pedig alig félméteres cserje).

Munkámban megpróbáltam összekötni a tudományos tényeket a mítoszokkal és legendákkal, így egy-egy növény esetében leírtam a drog jellemzőit, tartalmi anyagait, hatásmechanizmusát, mellékhatásait és gyógyászati felhasználását is, de e mellett helyet kapott a szimbolika is. A jelképek és mondák leírásánál nem kizárólag a zsidó és keresztény értelmezést, de más népek hiedelmeit is kifejtettem. Szakdolgozatom célja továbbá azon gyógyszerkészítmények összegyűjtése, amelyek összetevői szerepelnek a Bibliában.

A szakdolgozat terjedelme miatt nem állt módomban az összes növényt ismertetni, így azokat fejtettem ki bővebben, amelyeknek a mai gyógyszerészeti felhasználása jelentős, illetve a jelentése sokrétű, különleges.

1. A Biblia

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt,
és az Isten volt az Ige.”
Jn 1, 1

A Biblia a görög biblosz szóból ered, amelynek jelentése teleírt lap, könyvtekercs. Ennek kicsinyített formája a biblion és többes számú alakja a biblia. A latin nyelv változatlanul vette át ezt az alakot, majd a XIII. századtól egyes számban használta a Biblia (könyv) elnevezést.

A Biblia valójában könyvek gyűjteménye, amely a zsidók és a keresztények számára szent és Istentől származik. A zsidók és a keresztények által elfogadott könyvek száma nem azonos. A zsidók csupán azokat a könyveket ismerik el, amelyek a Krisztus születése előtti időkben keletkeztek és az isteni kinyilatkoztatásokat tartalmazzák. A kereszténység elfogadja ezeket a könyveket, de hangsúlyt fektet az ősegyházban, Kr.u. 50 és 120 között keletkezett írásokra is. Ezek a szövegek Jézus életéről és tanításáról szólnak, szerzői az apostolok ill. tanítványaik. A kereszténység a Bibliát két jól elkülöníthető részre tagolja, az Izrael népének kinyilatkoztatott könyvek gyűjtemény az Ószövetség és az Újszövetség. Ezt a tagolást a Kr.u.-i III. századtól használják.[1]

1.1.  Ószövetség

A zsidók szerint az Ószövetség 24 könyvet tartalmaz, mivel a kispróféták 12 könyvét egynek veszi, ez az ún. tizenkétprófétakönyv. A keresztények ezeket a könyveket különálló írásoknak tekintik, így ez összesen 39. A keresztény egyházon belül is eltérések vannak;   a protestánsok a héber nyelvű Bibliát használják (39 könyv), a katolikusoknál és az ortodoxoknál a deuterokanonikus könyvek is az Ószövetséghez tartoznak (46 könyv).

Zsidók az Ószövetség könyveit 3 csoportba osztják, ezt a felosztást a Kr.e. II. századtól használják:
1. Törvény (Tóra ) – Genezis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium
Ezeknek a könyveknek a szerzője Mózes és a világ teremtéséről szólnak.
2. Próféták (Nebiim)  
  (a) Józsue, Bírák, Sámuel 1, Sámuel 2, Királyok 1, Királyok 2
Az ún. korábbi próféták az izraeli népnek a történetét írják le a honfoglalástól a babiloni fogságig.
  (b) Izajás, Jeremiás, Ezekiel
A ,,későbbi próféták’’ a tényleges prófétai hagyományokat tartalmazzák, ide tartozik a 3 nagypróféta ill. a (c) pontban felsorolt 12 kispróféta által írt könyvek.
  (c) Ozeás, Joel, Ámosz, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Szofoniás, Aggeus, Zakariás, Malakiás
3. Írások (Ketubim) – azok a szövegek tartoznak ide, amelyeket az előző csoportokba nem lehet besorolni
  (a) Zsoltárok, Jób, Példabeszéd – a 3 terjedelmesebb könyv
  (b) Rút (pünkösd), Énekek éneke (húsvét), Prédikátor (sátoros ünnep), Siralmak (templom pusztulásának gyásznapja),         Eszter (purim ünnepe) – az 5 megillot azaz tekercs egy egységet képez, ezeket ünnepeken olvasták fel.
  (c) Dániel, Ezdrás, Nehemiás, Krónikák 1, Krónikák 2

  

1. kép: Holt-tengeri tekercsek

A keresztények a Szeptuagintának vagyis az ókori görög fordításnak a felosztását veszik alapul. Itt is 3 részre osztják fel az Ószövetséget:
1.Történeti könyvek – Genezis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Józsue, Bírák, Sámuel 1, Sámuel 2, Királyok 1, Királyok 2, Krónikák 1, Krónikák 2, Ezdrás, Nehemiás, Tóbiás, Judit, Eszter, Makkabeusok 1, Makkabeusok 2 – ezek az írások összefüggenek és leírást adnak a világ teremtéséről, Izrael népének történetéről egészen a makkabeusi háborúkig.
2.Tanító könyvek – Jób, Zsoltárok, Példabeszédek, Prédikátor, Énekek éneke, Bölcsesség, Sirák fia
3.Prófétai könyvek – Izajás, Jeremiás, Siralmak, Báruk, Ezekiel, Dániel, Ózeás, Joel, Ámosz, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Szofoniás, Aggeus, Zakariás, Malakiás [1]

1. 2. Újszövetség

Az Újszövetség Jézus Krisztus és apostolainak a tanítását írja le, mint az Ószövetségben leírtaknak a beteljesülése. Szövetséget jelent Jézus és minden ember között, szemben az Ószövetséggel, ahol Isten és a kiválasztott nép szövetsége áll fönn.

2. kép: Codex Vaticanus - Mt 11, 8b-10a

Jézus nem hagyott ránk írott emlékeket, tanítványaira bízta tanítását és azokat a történéseket, amelyek az emberiség üdvösségéhez vezetnek.  

1. Küriosz – azaz a 4 evangélium, ami Jézus Krisztus parancsait és igehirdetését tartalmazza.[2]
  a) Máté evangéliuma – szerzője Máté, a vámos; a 12 apostol egyike – arámi nyelven írt.
  b) Márk evangéliuma – Márk ismerte Pált és Barnabást is, Péterrel pedig együtt volt Rómában, az ő tanítása alapján írt.
  c) Lukács evangéliuma – szerzője Lukács, pogány származású orvos, aki Pál kísérőjeként az ő igehirdetését írja le görög nyelven.  
  d) János evangéliuma – szerzője János apostol, Zebedeus fia – az írásból megmutatkozik, hogy a szerző átélte és megélte a leírt eseményeket.
Az evangélium örömhírt, jó hírt jelent és a Krisztusról szóló tanítást írja le. Az első három nagyon hasonlít egymásra, ezért kapták a szinoptikus nevet (synopsis = egy tekintettel).  Az evangéliumok keletkezésére különböző elméletek vannak és még nem tisztázott, hogy melyik is volt az első. Sok jel utal arra, hogy közös szájhagyomány nyomán alakultak ki, mivel közöttük közvetlen és kölcsönös függés figyelhető meg. A másik elmélet szerint 2 forrás volt, az egyik maga Márk a másik egy ismeretlen Q - okmány (a német Quelle szóból).
A negyedik evangéliumban megnyilvánul az Egyház igehirdető szándéka. Az eseményeket a hitbeli jelentésük szerint írja le. Nem tartalmaz annyi eseményt mint ahányat a szinoptikusok említenek, de megértjük Jézus tetteit és cselekedeteit.[3]  

2. Apostolok levelei – az apostolok tanúságtételéről szól
  a) Apostolok cselekedetei
  b) Pál apostol levelei
  c) Katolikus levelek
  d) Jánosi írások [3]

2. Palesztina

„Az Úr, a ti Istenetek odaadja nektek ezt a földet örökségül.”

Mtörv 3, 18

  

3. ábra Palestina Jézus korában

Görögül a jelentése „a filiszteusok földje”, de nevezik még Kánaán földjének, Izrael földjének, Júdeának, Ígéret Földjének is.[4] A korai írásokban már Szentföldként is említik. Ezen a területen éltek a zsidók, itt élt Jézus Krisztus és itt játszódnak a bibliai történések. [5]

2.1. Palesztina földrajza

Palesztina az északon fekvő Dantól a délen található Beér-sebáig húzódik, mintegy 240 km hosszú területen. Nyugaton a Földközi-tengertől a keleten elhelyezkedő Holt-tengerig pedig kb. 80 km széles sáv alkotja.[4] Az ország domborzata és éghajlata nagy változatosságot mutat. Az eltérések abból adódnak, hogy a legmagasabb (Hermon - 2800 m) és a legalacsonyabb (Holt-tenger – 396 m a tengerszint alatt) pontja között kb. 3200 m különbség van. Palesztina területét a magas hegyrendszerek hosszanti irányba 4 területre osztják. E négy területnek az éghajlati viszonyai és ebből adódóan a növényzete is eltérő. Ez a tagolódás az elmúlt egymillió évben alig változott és a bibliai időkben is úgy nézett ki a táj, mint manapság. A sávokat 2 völgy és közöttük elhelyezkedő hegyvonulat alkotja.[6]

1.  Tengerparti sáv– ide tartozik a délen húzódó alacsony dombság a Sefala, majd észak felé a Sáron-síkság, Dór környéke, Kármel-hegy nyúlványai egészen az Akkotól északra elterülő síkságig.[4] Nyugaton a part mentén homokos területek találhatóak, amelyek a homokos-meszes dombok felé haladva piros vályog talajba megy át és még keletebbre sötét talaj található. Ez a terület az ország legjobban termő vidéke. Az éghajlat mediterrán, ezért jellegzetes növények találhatóak itt. A növénytermesztést segíti a patakok és folyók gazdag hálózata, amelyekből az északiak állandóak a déliek pedig szezonálisan találhatóak meg. A Földközi-tenger partját alkotó homokdűnék a növénytermesztésnek nem kedveznek, mivel a víz áramlása akadályozott és a talaj gyakran mocsaras.[6]  

2.  Nyugat–Jordániai hegyvidék– délen Negeb-sivatag, Júdea tartozik ide hegyvonulataival és fennsíkjaival együtt, majd észak felé haladva Hebron és Jeruzsálem városa, Szamária, Jezrael-síksága (legnagyobb megművelt terület) és Galilea. A bibliában szereplő városok többsége ebben a sávban helyezkedik el.[4] A vidék legmagasabb hegye a Meron, amely 1208 m. A bibliai korszakban a hegy lejtőin teraszos gazdálkodást folytattak, nyári és téli hozamú növényeket termesztettek. Északról dél felé, a Negeb-sivatag irányába haladva az éves csapadékmennyiség csökken, ezzel a termékenység is csökken. A hegyoldalakon, ahol az eső által táplált folyók a talajt öntözik, gazdálkodásra alkalmas területek vannak és jellemzően fás növényzet található, délebbre az eső túl kevés és képtelen ellátni a földet a folyamatos termesztéshez szükséges vízmennyiséggel.[6]    

3.  Jordán – árok, vagy Jordán völgye, délen ide tartozik a Holt-tenger, majd észak felé a Jordán és a Genezáret-tó, a legészakibb része pedig a Jordán forrásvidéke a Dan völgy. A Jordán hossza 251 km, bár az általa összekötött Kineret azaz Genezáret-tó és a Holt-tenger távolsága légvonalban csupán 105 km.[4] A Dan térség egy nagyon termékeny síkság, patakok és folyók szelik át, amelyek egyesüléséből alakul ki a Jordán folyó. Az alsó Jordán völgyében Beth Sheantól délre a csapadék kevés, a növényzet gyér. A Holt-tenger környezetében magas a talaj sótartalma, a környező erdőkben magas sótartalomtűrő fák élnek a tamariszkusz és az Eufrátesz nyárfa.[6]

4. Kelet – Jordániai felföld (Transzjordánia) – a Jordán folyó keleti oldalán fekszik. Magas hegyek és állandó vízfolyások alkotják. Három részre tagolódik: Bashan, Yarmukh folyó és Gileadand Moab, a Yarmukh és Zered között. Legmagasabb csúcsai az északon található Golan (1500 m) és délen elhelyezkedő Edom (1734 m). A folyók a Jordánba és a Holt-tengerbe ömlenek.[6]

2. 2. Mezőgazdasági termelés

„Együtt van ott kicsiny és nagy egyaránt,
s a szolga már nem függ urától.”
Jób 3, 19

I.e. 1200 körül a zsidók a negyven éves pusztai vándorlás után megérkeznek az Ígéret Földjére. A föld egy nemzetségen belül közös tulajdon volt. A bevonulás után ez a rend felbomlott és a gazdagabbakból kialakult a nagybirtokosok és
középbirtokosok rétege, de a többségből kisbirtokos lett. Előfordulhatott, hogy a szegényebbek föld nélkül  maradtak.

4. kép: Szántás ekével az ókori Palesztinában

I.e. a IX. században elkezdődött a földek kisajátítása, így a nagybirtokosok földjei tovább nőttek. Izajás próféta így ír erről: „Jaj azoknak, akik házat házhoz kapcsolnak, szántóföldet szántóföldhöz csatolnak, amerre csak terjed a határ.” (Iz, 5, 8) A föld megmunkálásához már nem volt elegendő munkaerő, ezért bérlők, napszámosok és adósrabszolgák művelték meg a földet. A rabszolgaság csak átmeneti volt, 6 évig tartott, a hetedik évben véget kellett érnie és az adósságot ledolgozottnak tekintik „s hat esztendeig szolgált téged, a hetedik esztendőben bocsásd szabadon. Amikor azonban a szabadsággal megajándékozod, ne engedd üres kézzel elmenni”. (Mtörv 15, 12-13) A parasztság harcainak következményeként, különböző juttatásokat adtak a földnélkülieknek, pl. aratás után a kalászszedés lehetősége. A földtulajdont egy másik törvény is védte, minden ötvenedik évben a föld visszaszállt eredeti tulajdonosára: „Ne adjátok el tehát örökre a földet, mert az enyém az, ti csak jövevények és zsellérek vagytok nálam.” (Lev 25, 23) [7]

2. 3. Földművelés

,,Gabona árassza el a földet a hegyek csúcsáig,
gyümölcs teremjen bőségben, mint a Libanonon,
legyen virág is annyi, mint a gyom a földön.

Zsolt. 72,16          

A Bibliában már az első oldalakon, a teremtéstörténetet követően az állattenyésztés és a növénytermesztés szerepel, mint fő megélhetési forma. Káin állattenyésztéssel foglalkozott, míg Ábel földműveléssel, Noé szőlőt termeszt, Izsák pedig szemes növényeket ültet. Az egyiptomi fogság idején új termesztési módszereket ill. új növényeket ismertek meg, amelyeket nagyon megszerettek. Ezeket magukkal vitték Kánaánba és ott is termesztették azokat. Palesztinában is új növényeket fedeztek fel, amelyeket szintén vetettek. Legfontosabb növényeik a búza, szőlő, olajfa, füge, gránátalma, lencse és a mandula.[7]

3. A Biblia növényei


„Hajtson a föld füvet, amely zöldül és magot hoz, és gyümölcstermő fát,
amely a földön faja szerint meghozza gyümölcsét a belsejében maggal.”
Ter 1, 11    

 

  

5. kép: Michelangelo - A Nap, a Hold és a növények teremtése

A teremtés kezdetén a föld puszta és üres volt, sötétség uralkodott fölötte, „még semmiféle mezei bokor nem hajtott a földön, és semmilyen fű nem sarjadt”.[8] A teremtéstörténet egyik fontos pillanata, amikor Isten megteremtette a harmadik napon a növényeket – a füvet és a gyümölcstermő fákat. Az Úr az emberiségnek adta, hogy táplálékul szolgáljon számukra ill. állataik számára. Megteremti az élet fáját, meg a jó és rossz tudásának a fáját, amelyek jelképezik az ember életre teremtését, és az Istennel való szembehelyezkedésének lehetőségét a bűn által. [3]  

A bibliában szereplő növények száma a különböző szerzőknél nagyon eltérő; oka, hogy a fordításokban különbözőképpen szerepelnek a növénynevek, és így 100 és 250 között van a növényfajok száma. Az egyes könyvekben való eloszlásuk is eltérő. Az Ószövetségben sokkal több növényfajt említenek meg, mint az Újszövetségben.[9]

Növény

Előford. száma

Növény

Előford. száma

Növény

Előford. száma

gabonaféle

201

tölgyfa

76

füge

68

szőlő, bor

157

olajfa

76

tömjén

49

len

91

cédrus

75

datolya

47

1. táblázat: Növények gyakorisága a Bibliában (Kereszty Zoltán in: Nemes 1995)

 

Bibliai könyv

Előford. száma

Bibliai könyv

Előford. száma

Bibliai könyv

Előford. száma

Teremtés

29

Zsoltárok

19

Ezekiel

25

Kivonulás

23

Énekek éneke

24

Máté

25

Számok

21

Izajás

39

Márk

18

Királyok I

20

Jeremiás

17

Lukács

14

2. táblázat Növények gyakorisága az egyes könyvekben (Kereszty Zoltán in: Nemes 1995)

 

3. 1. Meghűléses betegségekben alkalmazható növény

3. 1. 1. Mentha piperitaL.

Borsosmenta

„Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók!

Mentából, kaporból és köményből tizedet adtok,

 közben ami fontosabb a törvényben,

az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget elhanyagoljátok.”

Mt 23,23

A menta gyógynövényként való felhasználása széleskörű és a gyógyászatban különböző természetű bántalmak kezelésére alkalmazzák. A 17. században különböző fajok keresztezésével jött létre, majd kiterjedt termesztése a 18. században kezdődött meg.[10]

  

6.kép Mentha piperita

Észak-Amerikában, Európában és Ázsiában is őshonos növény. Különböző fajtáit termesztik. A menta évelő növény, gyökerei fonalasak, fehérek. Gyökértörzse 3-4 mm vastag, feketésbarna színű. Tarackokat növeszthet, amelyek akár 1 méteresek is lehetnek.  Magassága 60-80 cm, szára négyszögletes, enyhén szőrös. Virágzata szaggatott füzér, fehér színű felül kékeslila. Levelei keresztben átellenesek, 3-8 cm hosszú lándzsa alakúak. a felülete fényes zöld, a fonák világosabb zöld, enyhén szintén szőrös. A drog a szárított mentalevél, a Menthae piperitafolium, továbbá a VIII. Magyar Ha ezt összemorzsoljuk, jellemzően erős, mentolos illatot érzünk. Gyógyszerkönyvben szerepel az illóolaja a Menthae piperitae aetheroleum és s Menthae piperitae folii extractum siccum.

            A drog tartalmaz: illóolajat (1-25%), cserzőanyagot (3,5-12%), keserűanyagot, nikotinsavat, nikotinsavamidot, kávésavat, klorogénsavat.

            Az illóolaj tartalmaz: 1-mentolt (50-86%), mentont (7-25%), piperitont, cineolt, mentent, fellandrent, pinent, 1-limonent, kadinent, pulegont, terpéneket, terpénalkoholokat, terpénaldehideket, ecetsavat, izovaleriánsavat, és mentofuránt.[11]

            Gyógyászati felhasználása: simaizom görcsoldó (emésztő rendszer és epegörcsök esetén), szekretolitikus, antibakteriális, carminativ, cholagog és hűsítő hatású. A légúti megbetegedésekben inhalálva tisztítja a légutakat. Az illóolaj kockacukorra csepegtetve a hányingert csökkenti, az enyhébb gyomorfájást megszünteti. Az illóolajat hűsítőként külsőleges kenőcsökben alkalmazzák, viszketés esetén rázókeverékekben, izom- és idegfájdalmakban pedig alkoholos (etanol) oldatát bedörzsölésre használják fel. [12]

Megfázásos megbetegedésekben orrspray formában alkalmazva bizonyítottan csökkenti a tüneteket. [13]

A menta illóolaját, vagy a növényből készült forrázatot (teát) alkalmazzák. Kb. 1,5 g drogot egy csésze forró vízben áztatva, akár naponta többször is alkalmazni lehet a panaszok enyhítésére. Az illóolaj 2-4 cseppjét kockacukorra csepegtetve ajánlott bevenni. 4 éves kor alatt nem alkalmazható, mivel gégegörcsöt, asztmás légzési zavart okozhat. Kollapszus alakulhat ki és fulladásos halált okozhat.[12]

Hatásmechanizmus:Az illóolaj a bélrendszer simaizom sejtjeiben a Ca2+ beáramlását csökkentik ezáltal az izmokat elernyeszti. A neuronok excitabilitáésának csökkentésével a görcsök kialakulásának esélyét is csökkent. A hatás kifejtéséért a drogban levő mentol a felelős.

A hörgőkben a viszkózus nyák termelődését csökkenti és ezzel párhuzamosan a hígabb nyákot elválasztó mirigyek működését serkent és így köptető hatást fejt ki. A váladék viszkozitása csökken és könnyebbé válik a felköhögése. Szájon át történő alkalmazás esetén a hatóanyag a bélben felszívódik és a hörgőkben választódik ki – késleltetett hatást fejt ki. Az illóolaj lipofil tulajdonsága miatt nyálkahártyákon (bőr, gasztrointesztinális rendszer, légutak) keresztül könnyen felszívódik.

A bőrgyógyászatban kismértékű helyi érzéstelenítő hatását használják ki pl. viszkető kiütések kezelésére.

Mellékhatások: Mellékhatások nem jellemzők, az érzékenyebb betegek esetében gastrooesophagealis reflux alakulhat ki, mivel a nyelőcső szfinktereit ellazíthatja. Hosszú távú, nagy mennyiségű alkalmazása intersticiális nephritist okozhat.

Epeutak elzáródása esetén, epehólyag-gyulladásban és súlyos májkárosodásban nem alkalmazható.[10]

A görögöknél a menta a szerénység és az alázat jelképe. Hádesz Pylosz városának környékén beleszeretett a szépséges Menthébe. Perszephone féltékenységében kis bokorrá változtatta a nimfát, aki így nem találkozhatott Hádesszel, csupán illatával csalogathatta magához. Ezután a görögök mentaszedés előtt imákat mondtak isteneiknek, mivel az alvilág bosszújától féltek. Később viszont pont ellenkezően, az égő szerelem jelképe lett, mivel olyan vadmenta fajok is nőttek, amelyeknek nem hűsítő, hanem szerelemfokozó hatást tulajdonítottak. Élénkítő hatása miatt az elmésség és a gúny jelképe is lett.

A Bibliában több helyen is említik a keserű salátát. Egyes nézetek szerint e két növény ugyanaz. A zsinagógákban friss hajtásait szétszórták, nyugtató hatása miatt.

A mentára jellemző, hogy a nedves talajon gyorsan terjed és könnyen gyökereket ereszt. Illata messzire terjed és mindent betölt. A keresztényeknek is ilyeneknek kell lenniük, hogy a hit úgy terjedjen mint a menta.[14]

Készítmény neve

Gyógyszerforma

Felhasználás

Acido – git maalox

belsőleges szuszpenzió

gyomorégés, reflux kezelésére

Acido – git maalox

rágótabletta

gyomorégés, reflux kezelésére

Agiolax

granulátum

székrekedés kezelésére

Algoprofen

granulátum belsőleges oldathoz

fájdalomcsillapító

Amol Heilkräutergeist

folyadék

emésztési panaszok, megfázás, feszültség, izomláz kezelésére; friss leheletet biztosít

Készítmény neve

Gyógyszerforma

Felhasználás

 

Antagel

belsőleges szuszpenzió / tabletta

 

gyomorégés, reflux kezelésére

Aperisan

szájnyálkahártyán alkalmazott gél

nyálkahártya gyulladása esetén

Biosa flora

folyadék

az egészséges bélflóra elérése

Bioténe szájvíz

folyadék

antibakteriális hatás

Chiana olaj

folyadék

köhögés és meghűlés kezelésére

China olaj

folyadék

emésztési rendellenesség, első légutak meghűléses, reumatikus tünetek, izomfájdalom

Cholagol

cseppek

gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő és emésztést elősegítő hatása

Cholasyl

cseppek

emésztési problémák esetén

Cholavit

cseppek

emésztési problémák esetén

Dixol szájöblítő

folyadék

gyulladáscsökkentő

Doloflex

spray

fájdalomcsillapítás

Dorithricin

szopogató tabletta

száj- és garatüregi gyulladás kezelésére

Dr. Kleinschrod's Kräutertabletten Wörishofener Darmpflege

 

tabletta

hashajtó

DR. MILESZ Lándzsás-útifű szirup

 

folyadék

torok, a garat és a hangszalagok irritációja esetén nyugtató hatású

Dr. Theiss Hustensaft Lándzsás útifű szirup

 

folyadék

köhögési inger csillapítására, a letapadt nyálka feloldására, a felköhögés megkönnyítésére

Dr. Theiss Zsályás öblögető S oldat

 

folyadék

szájnyálkahártya-gyulladása

Eucarbon

tabletta

hashajtó

Green tea kapszula

kapszula

anyagcsere javítása

Halset

tabletta

antibakteriális

Hedelix S.A.

cseppek

hörghurut tüneti kezelésére

Herbária teakeverékek

teakeverék

elhízás ellen, emésztés elősegítésére, nyugtató hatású, prosztata-megnagyobbodás kezelésére,

Ketospray

spray

gyulladáscsökkentő

Lidocain-EGIS

spray

helyi érzéstelenítő

Maurers Schwedenbitter

folyadék

roborálószer

Montana Haustropfen

folyadék

emésztési panaszok ellen

Mucoangin

tabletta

garatgyulladás ellen

Mucoplant Dr. THEISS lándzsás útifű

 

szirup

 

megfázásos tünetek ellen

Készítmény neve

Gyógyszerforma

Felhasználás

Nagy Svédcsepp Naturland

folyadék

emésztési panaszok ellen

Naturland orrkenőcs

kenőcs

légúti betegségek esetén

Neo-angin

tabletta

nyálkahártya gyulladása

Nicorette freshfruit gum

rágógumi

dohányzásról való leszokás segítése

Nilacid

tabletta

gyomorsav közömbösítő

Nitrolingual

spray

angina pectorisban

Pannonhalmi tea

teakeverék

májvédő, vesetisztító

Pedimed-oldat/spray

folyadék

bőr-, körömgomba ellen

Prospan

cseppek

légzőszervi betegségek esetén

Purosan

tabletta

anyagcsere javítása

Remegel

tabletta

gyomorsav közömbösítő

Rennie

rágótabletta

gyomorsav közömbösítő

Rheuvit

gél

reumatikus panaszok ellen

Spiritus menthae cum sale FoNo VII. Naturland

folyadék

reumás izomfájdalom ellen

Suspensio zinci aquosa FoNo VII. Parma

szuszpenzió

bőrgyulladás kezelésére

Tiger Balm Red

kenőcs

reumás fájdalom, megfázásos tünetek ellen

Unguentum nasale FoNo VII. Hungaro-Gal/Naturland/Parma

kenőcs

megfázás esetén

Zymafluor

bukkális tabletta

fogszuvasodás megelőzésére

3. táblázat: Menta tartalmú készítmények

 

3. 2. Idegrendszerre ható növény

3. 2. 1. Salix acmophylla Boiss.

Keleti fűz

 

,,Az első napon vigyetek magatokkal szép gyümölcsöket,

 pálmaágakat patak menti fűzfaágakat,

és vigadjatok hét napig az Úr, a ti Istenetek színe előtt.”

Lev 23,40

            Különböző fűzfa fajok tartoznak ide, mint a S. aegyptiaca, S. babylonics, S. triandra és a nálunk is megtalálható S. alba. Ázsiától Közép-Európán keresztül, egészen Észak-Amerikáig megtalálhatóak. Kiterjedt ligeteket alkotnak főleg a folyók mentén. A gyógyászatban a fűzfa kérgét alkalmazzák, amely barnás-szürke. Felhasználása sok évszázadra tekint vissza. A 18. században egy angol lelkész Edmund Stone szóvá tette, hogy a fűzfa kérgét, amely keserű, fel lehetne használni a kínafakéreg helyett lázcsillapításra, mivel az nagyon drága volt. Majd a napóleoni háborúk alatt alkalmazták lázcsillapításra, mivel az akkortájt használt kínafakéreg, amely kitűnően csillapította a lázat nem állt rendelkezésre, ill. nem volt elég nagy a készlet.

  

 7. kép Salix acmophylla

A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben a fűzfa kérge illetve az ágdarabjai a drog, amely a fiatal ágakról származik és Salicis cortex néven szerepel a Gyógyszerkönyvben. A VI. Európai gyógyszerkönyvben a Salicis corticis extractum siccum, vagyis a fűzfakéreg száraz kivonata is szerepel.[10]

A drog színe barnásszürke esetleg barna, zöldes-barna. Vastagsága 1-2 mm és felszíne összegöngyölt, sima, de hosszában barázdált is lehet.[12]

Tartalmazfahéjsav-(benzoesav)- származékokat: szalicin, populin, szalicilalkohol, triandrin, fragilin, viminalin, 2′-O- acetilszalicint, 6′-O-acetilszalicint, 2′-O-acetilszalikortint, tremulacint, fahéjsavat és származékait, sziringint, sziringaaldehidet, sziringasavat, vanillinsavat, vanillint, p-hidroxibenzoesavat, szalicilsavat, p-kumársavat, kávésavat, ferulasavat, flavonoidokat.[12]

 

Gyógyászati felhasználása: Antibakteriális és antireumatikus hatása van, de láz- és fájdalomcsillapítóként ill. gyulladáscsökkentőként is alkalmazzák a népgyógyászatban. Reumatikus fájdalmak és ízületi gyulladások kezelésére is alkalmas. A szalicilsavval és acetilszalicilsavval szemben nagy előny, hogy nem okoz gastrointestinális tüneteket, nem károsítja a gyomrot. Hatóanyagai, mint a szalicin, szalikortin, tremulacin és a acetilszalikortin nem alakulnak át sem a szájban sem a gyomorban, csak a bélben, ahol szalicilalkohol (szaligenin) keletkezik hidrolízissel.[12]  A szaligenin a májba jutva tovább alakul oxidációval szalicilsavvá, aminek COX enzimgátló hatása van.[10]  Mivel a szalicilsav nem a gyomorban alakul ki, ezért nem okoz semmilyen gyomorpanaszt. A növény hatóanyagai lassabban alakulnak át aktív metabolitokká, így a hatása hosszabb lesz, mintha szalicilsav származékot használt volna a beteg. A fűzfakéreg hosszú távú kezelésre is alkalmas, a gyomrot nem károsítja.[12] Ugyanúgy mint az NSAID-ok a szalicin és a szaligenin is kötődik az emberi szervezetben az albuminhoz. A természetes szalicilátok hátránya az acetil-szalicilsavval szemben hogy nem gátolja a trombocyta-aggregációt.[10]

Adagja: Naponta 6-12 g-nyi drogot lehet használni, aminek a szaliciltartalma kb 60-120 mg szalicin. A maximális egyszeri dózisa 2-4 g. A fűzfakéregből a hatóanyagot különböző módokon lehet kivonni:

¾  szobahőmérsékletű vízben 8 órán keresztül áztatjuk,

¾  15-20 percig forrásban levő vízzel leöntjük és áztatjuk,

¾   szobahőmérsékletű vízzel leöntjük és ezután forraljuk, majd 15-20 percig állni hagyjuk.

Mindegyik módszernél a kivonást szűrésnek kell követnie.[12]

            Kutatók megállapították, hogy nem mindegyig fűzfafajnak azonos a szalicin tartalma, így a gyógyászati hatása is változó lehet. Különbségek lehetnek továbbá a fa életkora, a gyűjtés idejében is, ezek a paraméterek szintén befolyásolják a hatóanyagtartalmat.[15]

            Mellékhatások: A fűzfakéreggel szembeni kontraindikációk hasonlítanak a szalicilsavéhoz. A természetes vegyületek nem okoznak a szalicilsavhoz hasonló gastrointestinális tüneteket, de mivel magas a drog tannintartalma ez mégis okozhat GI tüneteket. Gyermekeknél az acetilszalicilsav kontraindikált, mivel Reye–szindróma alakulhat ki. A fűzfakéreg esetében nem bizonyított a szindróma kialakulásának veszélye, de elővigyázatosságból lázas gyermekek esetében nem alkalmazható. Szintén nem javasolt az alkalmazása asztmás, köszvényes, máj és vesebetegségben, diabetes mellitusban és fekélyben szenvedő betegek esetében sem.

            Allergia alakulhat ki, acetilszalicilsav érzékeny betegek esetében kontraindikált. terhesség és szoptatás alatt az orvos megkérdezése nélkül nem alkalmazható. Egyéb szalicilát ill. NSAID tartalmú készítményekkel történő együttes alkalmazása kerülendő.[10]

                ,,Nézzétek, hogy tör elő az oroszlán a Jordán sűrűjéből az örökzöld legelőre. Így űzöm el hirtelenül őket, és választottamat rendelem föléje. Mert ki mérhető hozzám, ki vonhatna felelősségre, és melyik pásztor állhat meg színem előtt.”

Jer 49,19

A fűzfa gyors növekedése miatt a Bibliában szimbolikus jelentéssel bír: Isten túláradó szeretetének jelképe, amellyel minden emberre tekint. Isten szeretete nem csak a választott népre, hanem azok utódaira, minden egyes emberre kiterjed.

A fűz a folyópartokat, a nedves területeket kedvelő növény, ami nagy kiterjedésű bozótokat alkot más hasonló környezetet kedvelő növényekkel, mint a babiloni nyár (Populus euphratica), arab fűz (Salix pseudo-safsaf Cam. et Gomb.), molyhos szilfa (Ulmus canescens), Jordán-völgyi tamariska (Tamarix jordanis) és a keleti platánfa (Platanus orientalis). Ezeket a bozótosokat nevezi a Biblia Jordán sűrűjének, amelyet Jordán dicsőségeként is fordítanak. Egyes területek is e fáról kapták nevüket, például Ámosz prófétánál láthatjuk [14]:  

            ,,Ezért amijük még van, amit szereztek,

megpróbálják átmenteni a Fűzfák patakján túlra.”

Készítmények

Gyógyszerforma

Felhasználása

AURECON RING Stop

kapszula

fülzúgás kezelésére

Pannonhalmi ízületi bántalmak kezelésére ajánlott teakeverék 

teakeverék

fájdalom csillapítására

4. táblázat: Fűzfa tartalmú készítmények

3. 3. Szív- és érrendszerre ható növény

3. 3. 1.Allium sativumL.

Fokhagyma

 

,,Visszagondolunk a halfélékre, amiket Egyiptomban enni kaptunk,

az uborkára és a dinnyére, a póréhagymára, a hagymára és a fokhagymára.”

  

8. kép Allium sativum

 

 

Már az ókori Egyiptomban is ismert, szent növény volt, a rabszolgák munkaképességét növelték vele. A régi arab gyógyítók is alkalmazták az orvoslásban. A középkorban vámpírok és démonok elűzésére használták, de a járványok (pl. pestis) megelőzésére is megfelelő volt. A növény Ázsiából származik, hagymás, évelő növény.

A drog a fokhagyma hagymája – Allii sativi bulbus, a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben pedig a porított hagyma szerepel – Allii sativi bulbi pulvis – fokhagyma por. A drogot liofilezéssel vagyszárítást követő porítással nyerik (a hőmérséklet nem lehet magasabb 65 ºC-nál). Ezen kívül fokhagyma olajat is elő lehet állítani[10] A hagyma gerezdekből áll, amelyet fehéres-lila színű buboréklevelek takarnak, amelyek hártyásak vagy pergamenszerűek lehetnek. Egy hagymán belül többnyire 15 gerezd van. Szaga erős, íze jellegzetes, csípős – fűszeres. [16]

Tartalmaz: alliin (1%), alliináz enzimet és allitiamint, szkordininek, fruktán, adenin, B1– és C-vitamin, flavonoidok (kempferol, kvercetin– glikozidok), cisztein és metionin.

Az ép hagymának nincs illata, de ha a sejtek megsérülnek az alliin az alliináz enzim hatására átalakul és allicin, transz-ajoen, cisz-ajoen, vinil-diiinek és szulfidok keletkeznek, amelyek a hagyma illatát adják.[12]

Gyógyászati felhasználás: Felhasználása nagyon sokrétű. Antibakteriális, antimikotikus hatása van – Candida albicans fertőzés kezelésére is alkalmas. Gátolja a véralvadást, fibrinolitikus hatása van. Alkalmas a magas vérnyomás profilaxisára, a megjelenő kórkép progressziójának csökkentésére, az agyvérzés és a szívinfarktus elkerülésének elősegítésére.[12]

Az ateroszklerózis kialakulását gátló hatása a koleszterin szintézisének gátlásán keresztül valósul meg, mivel az allicin és az S-allicisztein HMGCoA-reduktáz gátló. E mellett a zsírsejtekben aktiválja a trigliceridek lebontását is, így csökken az LDL-koleszterin szint. A HDL koleszterin szint emelésével az LDL/HDL arányt pozitívan befolyásolja. Humán vizsgálatok bizonyítják, hogy 10%-ban csökkenti a koleszterinszintet.[16] Csökkenti a vér lipidszintjét, ezáltal csökkenti az ateroszklerózis kialakulásának esélyét.[12] Gátolja a trombocita aggregációt, a plakkok kialakulásának esélyét ill. csökkenti a már kialakultak vastagságát.[17]

Adagolása: Önmagában nem alkalmas a magas koleszterinszint ill. magas vérnyomás csökkentésére, de kiegészítő terápiaként hasznos lehet. Napi adagja 600-900 mg fokhagymapor.[16]

Kontraindikáció: Műtétek előtti alkalmazását abba kell hagyni, mivel gátolja a trombociták aggregációját és ezzel a véralvadásgátlók hatását fokozhatja.

Kellemetlen leheletet és testszagot okozhatnak, kivéve a szagtalan termékek.[16]

Készítmény neve

Gyógyszerforma

Felhasználása

ALFAVIT Omega-3 Halolaj Fokhagyma olajjal

lágyzselatin kapszula

immunerősítő

Bánó-féle fokhagyma-galagonya-fagyöngy kapszula

kapszula

serkenti a szívműködést, csökkenti a koleszterinszintet

CIRKULIN Fokhagyma drazsé

drazsé

szív- és érrendszer normál működésének fenntartása

CRYSTAL Complex Immuno

kapszula

immunerősítő

Dr. Kleinschrod's Kräutertabletten Wörishofener Darmpflege 

tabletta

 

székrekedés kezelésére

DR. THEISS Cardio 300

kapszula

szív- és érrendszer normál működésének fenntartása

Fokhagyma 1000 mg kivonat

kapszula

szív- és érrendszer normál működésének fenntartása

Fokhagyma kapszula

kapszula

szív- és érrendszer normál működésének fenntartása

Fokhagyma kivonat, Q10 koenzimet, OMEGA-3 olajat és L-karnitint tartalmazó kapszula

kapszula

szív- és érrendszer normál működésének fenntartása

Fokhagyma olaj 500 mg kapszula

kapszula

szív- és érrendszer normál működésének fenntartása

GARLICARE lágyzselatin kapszula

lágyzselatin kapszula

szív- és érrendszer normál működésének fenntartása

GARLIC+PARSLEY kapszula

kapszula

szív- és érrendszer normál működésének fenntartása

HAGYMÁCSKA csepp

 

szív- és érrendszer normál működésének fenntartása

IMMUNE Support tabletta

tabletta

immunerősítő

INTERHERB napi1 Fokhagyma Extraktum 100 mg

keményzselatin kapszula

szív- és érrendszer normál működésének fenntartása

Kwai Fokhagyma drazsé

drazsé

szív- és érrendszer normál működésének fenntartása

ODORLESS Garlic szagtalan fokhagyma kapszula

kapszula

szív- és érrendszer normál működésének fenntartása

PAJZS csepp

csepp

szív- és érrendszer normál működésének fenntartása

Szagtalan fokhagyma olaj 500 mg kapszula

kapszula

szív- és érrendszer normál működésének fenntartása

5. táblázat: Fokhagyma tartalmú készítmények

A Bibliában a hagyma csupán egy helyen fordul elő, de ott több különböző faját is megtaláljuk, mint a póréhagymát és a vöröshagymát. Nagyon népszerű növény, a Közel-Keleten már az ókorban is majdnem 70, Palesztinában pedig 30 faját termesztették. Jelentőségéről tanúskodik a Kheopsz piramis falán talált felirat, amely arról szól, hogy a rabszolgák között nagy mennyiségű hagymát osztottak szét. A nincstelenek legfontosabb tápláléka volt, hiszen előfordult, hogy egész nap csak hagymával táplálkoztak. Egyiptom területén, ahol a magas hőmérséklet miatt könnyen alakultak ki a fertőzések igen közkedvelt növény volt, és a bélférgesség ellen is védett.

Különböző módon készítették el, levesként, esetleg négybe vágva sütötték meg. A Bibliában a zsidók 40 éves vándorlásuk alatt emlegették fel a hagymát, visszagondolva az egyiptomi évekre, amikor nem kellett éhezniük. A szabadságot szívesen lecserélték volna a szolgaságra, ha cserébe ismét kellő mennyiségű táplálék áll a rendelkezésükre. A hagyma a világot szimbolizálja, a hagyma burkai a világ szféráit jelképezik. A keleti népek szerint, amikor a Sátánt az Úr kiűzte az Édenkertből a lába nyomán hagyma nőtt a földből. Egy másik leírás szerint, mivel a legszegényebbek tápláléka volt a hagyma, az alázat jelképévé is vált.

Nero császárról járta az a monda, hogy nagyon szerette a hagymát, az emberek, mivel féltek tőle, életében nem, de halála után hagymazabálónak (porrophagus) csúfolták.

A balkánon fokhagymát kevernek a kutyák táplálékába, hogy azok bátrak és erősek legyenek. Hagymával álmodni azt jelenti, hogy családi veszekedés, betegség van a láthatáron, tehát mindenképpen negatív jelképpé vált. [14]

3. 4. Emésztőrendszerre ható növények

3. 4. 1. Aloe vera L.

Orvosi, valódi, lila áloé

„Mirha, áloé és kasszia árad ruháidból,
elefántcsont-palotákból hárfa gyönyörködtet.”

Zsolt 45, 9

            A Bibliában több helyen is előfordul.Jellegzetes, kellemes illata miatt használták, más fűszernövények mellett. A napjainkban ismert áloénak nincsen illata, ezért ebből arra következtethetünk, hogy az eredeti növény valami más volt és csak a fordítások során kapta ezt a nevet. Az eredeti szövegben ’achalót szerepel, és ezt két növényre is alkalmazták, a nálunk is ismert áloéra ill. az áloéfára.[14]Az áloé – fajok a szubtrópusi éghajlatot kedvelik. Hegyes, kard alakú levelei húsosak, szélükön tüskékkel. 1-1,5 m magasra is megnőhet.[11] Virágtartó szára magasra kinyúlik, tömör, fürtös virágzata fehér, sárga vagy piros színű lehet, egész évben virágzik. A lepellevelek zölden csíkozottak.[14]

  

9. kép: Aloe vera

            A drog a beszárított tejnedv, Kap-áloé néven kerül forgalomba. A drog sötétbarna színű, zöldesen csillogó, sárga porral borított, szabálytalan alakú darabokból áll. A törésfelület kagylós, tükrösen fénylő. Átható szagú, nagyon keserű.[16] A drog előállításához a leveleket levágják és a vágással lefelé, gödörbe helyezik, amelyet előzőleg bőrrel kibéleltek. Az így kicsurgott nedvet tűzön szárítják vagy besűrítik. Az így előállított drog az Aloe – lucida, az aloin nem kristályosodik ki. Manapság már a felaprított leveleket kisajtolják vagy főzik. Ha a nedvet napon szárítják – ami lassúbb, mint a tűzön való előállítás – akkor az aloin kikristályosodik és a drog fénytelen lesz ez az Aloe – hepatica. A Kap – aloé tartalmaz:aloint (barbaloin és β- barbaloin-glikozid), aloé-emodint, gyantát (barbadosi aloé 30 – 40%, szokotrai aloé 60 – 80%), illóolajat.[11]

Felhasználás: laxatív (hashajtó).  Rövid ideig tartó kezelésre alkalmas, max. 2 hétig. A hatása 5-10 óra alatt alakul ki.[10] A drog porát ill. száraz vagy folyékony kivonatait alkalmazzák. A cél a könnyű székelés, aranyér ill. rektális-analis operációs beavatkozások utáni székrekedés kezelésére. Hátránya, hogy görcsöket okozhat. Hosszan tartó alkalmazása esetén itt is, mint a szennalevélnél a colon pigmentációját figyelték meg.[16] A pseudomelanosis coli reverzibilis folyamat, barna foltok jelennek meg a vastagbélben. Vizsgálatokkal bizonyították, hogy ez nem vezet rák kialakulásához, és az sem bizonyított, hogy az ilyen típusú hashajtók fokozzák a vastagbéldaganatok kialakulásának kockázatát.[10] Albuminuria és haematuria léphet fel. Ezen kívül káliumvesztés, izomgyengeség léphet fel mellékhatásként.

2009-es metaanalízis alapján az aloe felhasználható különböző bőrgyógyászati betegségekben, mint pl. a genitális herpesz, pszoriázis, HPV fertőzés, égés, sebgyógyulás és bőrgyulladás. Néhány ígéretes tanulmány ellenére az orális és a lokális hatása még nem kielégítően feltárt.[18]  

Ellenjavallat:Mint minden hashajtót, ezt sem szabad használni bélelzáródás vagy a bél akut gyulladása esetén (pl.: colitis ulcerosa, vakbélgyulladás).[16]

  

10. kép: Aloe vera

Mellékhatásként görcsös fájdalmak alakulhatnak ki. Terhesség alatt a szedése kerülendő, mivel alhasi fájdalmat okozhatnak és a vetélés kockázata nő. Szoptatás során az anyatejbe is bekerülnek, ezért nem javasolt a használata. Szintén ellenjavallt 12 évesnél fiatalabb gyerekek esetében, akiknek bélgyulladásuk van, ill. gasztrointesztinális obstrukcióban szenvednek. Spasztikus székrekedés esetén sem használható, mivel a görcsök fokozódhatnak a belekben. Hosszú távú alkalmazásuk nem javasolt, mivel folyadék- és elektrolit-zavarokat okozhatnak, a vastagbél neuronjai károsodhatnak és a hatásuk pedig csökken – lusta bél szindróma alakulhat ki. Az elektrolit-zavar következtében hipokalémia alakul ki, ami az obstipációt ronthatja, a szívglikozidok hatása nő és szívritmuszavar is kialakulhat. Az antrakinonok bizonyos hányada felszívódik és a vizelettel választódik ki, és vöröses vagy sötét színűre festi. Az áloé gélnek nem ismertek a mellékhatásai.[10]

Hatásmechanizmusa: Az áloé hatóanyagainak az antrakinon-származékoknak közvetlen bélfal izgató hatásuk van. A bél nyálkahártyájára és simaizomzatára hatnak, meggátolják a Na+ és a víz felszívódását a Na+ - K+ - ATP-áz működésének gátlásával, ezzel együtt nő a Cl- kiáramlás az epithel sejtekből és ez is növeli a Na+ ill. a víz kiáramlását. A nyálkahártya receptorainak izgatása következtében fokozódik a vastagbél motilitása és lerövidül a tranzitidő. Az antrakinonok hatása gyorsan alakul ki, erősebb, mint a szenna laxatív hatása.[10]

Az áloé gélt égések, sebek kezelésére használják a népgyógyászatban, de alkalmas pikkelysömörre és bőrgyulladásra is.

Az aloét már a bibliai időkben ennél sokrétűbben is alkalmazták. Olaj, gél, tej formájában is használták. Sebgyógyításra ill. bőrápolószerként alkalmazták, mivel erős laxatív hatása van, ezért inkább külsőleges szereket készítettek. Az ókorban a szárított őrleményt egyéb növényekkel – mint a mirha – keverve temetési fűszerként használták, szárító és konzerváló jellege miatt.

 

„Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá,

s mirha- és áloé-keveréket hozott, körülbelül száz fontot.”

Jn 19, 39

Jézus temetésekor tehát mirha- és aloé-keverékét hozta Nikodémus. A száz font 30-40 kg-nak felel meg.  Mivel a készület napja volt, vagyis péntek, nem volt idejük a test alaposabb bekenésére, ahogy temetésekkor szokás volt. Ilyenkor az egész testet bekenték kenőcsökkel és illatszerekkel. A szövegből nem derül ki, hogy a keverék milyen formában volt – olaj, krém vagy por. Mégis feltételezhetjük, hogy szárított növények keverékével szórták be a testet vastagon, és ezután gyolcsba tekerték. Az áloé- és mirha-keverék kiszárítja  a testet és rövid időre konzerválja is. Lukács evangéliumában szerepel, hogy a temetés után az asszonyok megvették az illatszereket és krémeket az ünnepek utánra, amikor a szabályos temetést el akarták végezni.   

Kelet-Afrikában és Socotra szigetén található medveepe és a jemeni áloé leveleiből gyantát, olajat és őrleményt készítettek, ezeknek szintén konzerváló és tisztító hatásuk volt. Izrael területén előszeretettel alkalmazták. A gyanta Európában is elterjedt a 18. században, keserű íze miatt kapta a medveepe elnevezést. A spanyolok Barbadoson kezdték nagyobb mennyiségben termeszteni a 17. században, ez eltért a valódi áloétól, előbbinek gyantája sárgás és áttetszően fénylik, míg az utóbbi gyantája sötétbarna. A különböző országokban termesztett növényekből különböző színű, szagú és sűrűségű gyantákat állítottak elő. Az afrikai aloé a Kap–aloé sárgás színű, az ugandai sárgásbarna, az indiai barna, a zanzibári vörösesbarna és az abesszin fekete színű.

A mohamedánok szerint az aloé a halál és a feltámadás közti időt jelképezi. Arabul türelmet jelent. A moszlim hívők zarándoklataik során szálláshelyükön kiakasztották a növényt, hogy védje és segítse az útjukat.[14]

Készítmény neve

Gyógyszerforma

Felhasználása

Alga complex

tabletta

szervezet lúgosítása

Aloe capensis

golyócska

homeopátiás készítmény

Aloe vera

kapszula

emésztés segítése, immunrendszer erősítő

Aloe vera gél

folyadék

emésztés segítése, immunrendszer erősítő

ALOE VERA Juice Forte ázsiai gázlóval

folyadék

antioxidáns, segíti az emésztőrendszer működését

ALOE VERA Juice with Maracuja

folyadék

antioxidáns, segíti az emésztőrendszer működését

Aloe Vera kapszula

 

immunerősítő

Aloe Vera tabletta

 

immunerősítő, emésztést javító

Bioténe Oralbalance

gél

nyálpótló

Bioténe szájvíz

folyadék

antibakteriális hatású

Dr. Kleinschrod's Kräutertabletten Wörishofener Darmpflege

tabletta

székrekedés kezelésére

Herbária Filteres Hashajtó teakeverék

teakeverék

székrekedés kezelésére, bélrenyheség ellen

Herbária Hashajtó teakeverék

teakeverék

székrekedés kezelésére, bélrenyheség ellen

Red aloe folyadék

folyadék

étrend kiegészítő

Sinex Wick eukaliptusz 0,5 mg/ml oldatos orrspray 

spray

orrdugulás csökkentésére

6. táblázat: Aloe tartalmú készítmények

3. 4. 2. Cassia sennaL

Szennacserje, kartumi, alexandriai szenna

Csipkebokor

„Itt megjelent neki az Isten angyala a tűz lángjában, egy égő csipkebokorban.

Mikor odanézett, látta, hogy a bokor ég, de nem ég el.”

Kiv 3, 2

11. kép: Ingeborg zsoltároskönyve – 1210 - Mózes és az égő csipkebokor

Mózesnek megjelent az Úr,az égő csipkebokor és a lángok közül hallatszó szózat megijesztette őt. Máig nem tisztázott, hogy Mózes a Sínai-hegyen mit látott. Vajon a bokor valóban égett, vagy csak valamilyen érzékcsalódás volt? A növény sűrű, piros virágai tűntek úgy, mintha a bokor lángolna, vagy a növényben levő illóolajok a nagy melegben meggyulladtak: mindmáig nem tisztázott és a különböző szerzők más-más elméletet fogadnak el. Michael Zohary (1898-1983) elmélete szerint, az eredeti szövegben szereplő sneh szó segítségével juthatunk előbbre. A csipkebokor abban az időben nem volt őshonos Palesztinában, de a nagyon hasonló sene, ami szennát, szennacserjét jelent, megtalálható a térségben.  Egy másik elképzelés szerint a sneh tüskés bokrot jelent és az ebből származó saniah pedig szedret jelent arabul. A Sínai-hegy környékén megtalálható volt abban az időben ez a szeder, amely az akkori nedvesebb éghajlaton előfordult. Hepper szerint nem kell feltétlenül mindent a tudomány szemszögéből megvizsgálni, nem kell mindenre magyarázatot adni, hanem elfogadhatjuk az isteni csodatettet is.[14]      

A szenna világoszöld, párosan összetett levelű, élénksárga virágú cserje. A levelek lándzsa alakúak, csúcsuk hegyes, széle ép, szárnyas erezetű. A növény az 1-1,5 m magasságot is eléri. Fürtvirágzatai 2-5 virágból állnak és ebből hüvelyek fejlődnek. A gyógyászatban használt drogja a levél és a termés. A drog szaga jellemző, íze keserű.[11] A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos drogok az alexandriai szenna termése (Sennae fructus acutifoliae), a Tinnevelly szenna termése (Sennae fructus angustifoliae), szennalevél (Sennae folium) és a standardizált szennalevél száraz kivonata (Sennae folium extractum siccum). A szennalevél szennozid B tartalma minimum 2,5%; a standardizált szennalevél száraz kivonatában pedig 5,5-8% a szennozid B tartalom. Az alexandriai szenna termésben 3,4%, a Tinnevelly szenna termésben pedig 2,2% az antrakinon-glikozid tartalom.[10]

            Sennae folium – szennalevél

Tartalmaz:antracén származékokat (rein, emodin), szennozid-A és –B glikozidokat, szennidin-A és -B, kempferolt, kempferint, nyálkát (10 %), borkősavat, pinitet, illóolajokat, keserűanyagot, kismennyiségű cserzőanyagot, zsírt, viaszt, gyantát, savakat.

Felhasználása:hashajtó hatása van, görcsöket okozhat. Tea, por ill. tabletta formában is forgalomban van. Fogyást segítő teakeverékek is tartalmazzák.[11] A hashajtó hatás szennalevél esetén mindig kialakul, más hashajtókkal együtt alkalmazva fokozódik a hatásuk. Székrekedés rövid távú kezelésére alkalmas, maximum 2 hétig. Egyszeri erőteljes béltisztításra is alkalmas (diagnosztikai célú vizsgálat előtt, műtétek előtt). Hideg vizes áztatással 10-12 óra alatt teát készítünk, alkalmasabb hashajtásra mint a forró vizes kivonat, mivel a mellékhatások gyakorisága csökken. A levél napi adagja 1,5-6 g, a termésé 0,5-2 g. A legalkalmasabb izolált szennozidok adagolása, ennek adagja 20-30 mg.[10]  

            Sennae fructus – anyalevél

Megszárított hüvelytermés.

Tartalmaz:antrakinon származékokat

Felhasználása:hasonló, mint a levélnek.

Hatásmechanizmus:A bélfal izgatásán keresztül fejti ki hatását. Fő hatóanyaga a szenna glikozid, amelyet a bélbaktériumok alakítanak át emodinné, reinné és ennek van erős hashajtó hatása, vagyis a hatását csak a vastagbélben fejti ki. Az anyagnak a colonba kell jutnia, ami kb. 6 órát vesz igénybe és ott a víz és az elektrolitok felszívódását megakadályozza.[19]  A Na+ -K+ -ATP-áz enzimet gátolja és így csökkenti a nátriumion- és vízkiáramlást. A kloridion-kiáramlás történik az epithelsejtekből és ezt nátrium- és vízkiáramlás követi.[10] A nyálkahártya áteresztőképessége nő és fokozódik a bél motilitása. Hosszantartó használata nem javasolt, mert a colon barna pigmentációját okozhatja – melanosis coli.[19]

Mellékhatások:Leggyakoribb a görcsös hasfájás. Terhesség alatt a szedése kerülendő, mivel alhasi fájdalmat okozhatnak és a vetélés kockázata nő. Szoptatás során az anyatejbe is bekerül, csecsemőkben szintén laxatív hatást vált ki. Más kutatások azt mutatják, hogy nincs káros hatása terhesség és szoptatás alatt, ennek ellenére Magyarországon várandósság alatt és szoptatás alatt használata ellenjavallt. Szintén ellenjavallt 12 évesnél fiatalabb gyerekek esetében, akiknek bélgyulladásuk van, ill. gasztrointesztinális obstrukcióban szenvednek. Spasztikus székrekedés esetén sem használható, mivel a görcsök fokozódhatnak a belekben. Hosszú távú

  

12. kép: Cassia senna

 alkalmazásuk nem javasolt, mivel folyadék- és elektrolit zavarokat okozhatnak, a vastagbél neuronjai károsodhatnak és a hatásuk pedig csökken – lusta bél szindróma alakulhat ki. Az elektrolit zavar következtében hipokalémia alakul ki, ami az obstipációt ronthatja, a szívglikozidok hatása nő és szívritmuszavar is kialakulhat.[19]

 

Készítmény neve

Gyógyszerforma

Felhasználása

Agiolax

granulátum

székrekedés kezelésére

Bolus laxans

tabletta

székletlazító

Darmol

bevont tabletta / drazsé

székrekedés kezelésére

Dr. Kleinschrod's Kräutertabletten Wörishofener Darmpflege 

tabletta

bélrenyheség, székrekedés, emésztési zavar

Eucarbon

tabletta

székrekedés kezelésére

Herbária filteres hashajtó teakeverék

teakeverék

székrekedés kezelésére

Herbária hashajtó teakeverék

teakeverék

székrekedés kezelésére

Interherb napi 1 szenna extraktum

keményzselatin kapszula

székrekedés kezelésére

Regulax

gyümölcskocka

székrekedés kezelésére

Super colon cleanse

kapszula

székrekedés kezelésére

Phenolphthaleini composita FoNo VII. Parma

tabletta

székrekedés kezelésére

Tisasen

tabletta

székrekedés kezelésére

Tisasen forte

tabletta

székrekedés kezelésére

X-PREP-75

belsőleges oldat

teljes béltisztítás

7. táblázat: Szenna tartalmú készítmények

3. 4. 3. Linum usitatissimum L.

Házilen

A len és az árpa elpusztult,

 mert az árpa kihányta a kalászát, a len pedig virágzott.

Kiv 9, 31

  

13. kép: Linum usitatissimum

A len Egyiptomból származik, egyéves, lágyszárú növény. Szára 30-100 cm magas, hengeres, elágazó. Levelei szórt állásúak, ülők, 1-2,5 cm hosszúak és 3-4 mm szélesek, lándzsa alakúak. Virágzata kunkor, virágai csak rövid ideig (1 délelőtt) nyílnak. Öt csészelevele van és öt kék színű, fordított tojás alakú sziromlevél. Az öt porzója szintén kék. Magháza felső állású, amelyen öt kék színű bibeszál helyezkedik el. A termése a 7-8 mm nagyságú toktermés, amelyet a csészelevél körülvesz. A termés 10 üregű, mindegyikben egy mag található. [11]

A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben a lenmag (Lini semen) és a natív lenolaj (Linum oleum viriginale) szerepel drogként. [10]

Lini semen

A drog 4-6 mm hosszú, 2-3 mm széles és 1-1,5 mm vastag, lapos, tojás alakú, barna színű, sima, fénylő, egyik végén lekerekített,

  

14. kép: Lini semen

másik végén hegyes magvakból áll. A mag felülete egyenetlen, merev és törékeny. A drog szagtalan, enyhén olajos ízű, kissé nyálkás. A magvak vízzel elkeverve megduzzadnak (az epidermiszsejtek vizet vesznek fel), ennek oka a mag magas a nyálkatartalma, síkossá válik és felületét nyálkaréteg vonja be.

 

Tartalmaz: nyálkát (3-6%), pektint, zsírosolajat (30-40%), linamaráz enzimet, fehérjét (20-25%), lineint, cukrot, szterint, linamarint. A nyálka hidrolizálva elbomlik és glükóz, galaktóz, arabinóz és xilóz keletkezik belőle. Linamarin a mag csírázásakor nagy mennyiségben található benne.[11]

Felhasználás: hashajtóként alkalmazzák, mivel vízzel duzzad.  

Linum oleum viriginale

Az érett magból hidegen préseléssel sárga vagy barna színű, jellegzetes ízű olajat préselnek.

Tartalmaz: ß-linolsavas-(9,12-oktadekadien-1-sav) (42%), α-linolsavas-(9,12,15-oktadekatrien-1-sav) (17%), α-linolénsavas-(9,12,15-oktadekatrien-1-sav) (20%), izolénsavas-gliceridésztereket (3%), olajsavas-gliceridésztereket (4,5-17%) ill. olajsavas, sztearinsavas, palmitinsavas gliceridésztereket.

A magból préselés és kivonás után megmaradt pogácsa a Lini placentae farina vagyis a lenmag-liszt. Ez tartalmaz zsírosolajokat (8-10%) és nyálkát (25-30%). A zsírtalanított mag pektint (10%) és fitint (5,9-6,4%) tartalmaz. [11]

Hatása: hashajtó – laxatívum, puhító – emolliens és bevonó – mucilaginosum.

Alkalmazása: A lenmagot a székrekedés kezelésére alkalmazzák belsőlegesen. Naponta 2-3 alkalommal 1-2 evőkanál lenmagot kell fogyasztani, nagyobb mennyiségű vízzel.[16] Napi 20-60 g rosttal lehet elérni a megfelelő állagú és mennyiségű székletet. A rostok – amelyek a növények sejtfalai (lignint és poliszacharidokat pl. cellulózt, hemicellulózt, pektint tartalmaznak) – az emberi szervezetben nem tudnak lebomlani, változatlan formában haladnak végig a szervezeten és nem képesek a felszívódásra. A bélben nagy mennyiségű vizet vesznek fel és megduzzadnak, ezáltal növelik a széklet mennyiségét, ill. a bélfal mechanikai izgatása révén a perisztaltikát fokozzák. [19]

Bebizonyosodott, hogy savtúltengés és nyombélfekély estén is alkalmazni lehet a gyógyszeres terápia kiegészítőjeként vagy a hatásosságának fokozására. A gyógynövényeket keverékekként, tinktúrákként és önállóan is alkalmazzák.[20]

A lenmagolaj magas telítetlen zsírsavtartalma miatt érelmeszesedés profilaxisára is alkalmazzák. Segíti a megfelelő koleszterinszint és trigliceridszint megőrzését.

Az elporított lenmagot meleg vízzel elkeverve a gyulladt bőr kezelésére is alkalmazzák emolliensként kataplazmákban.[16]

Mellékhatás: bélelzáródást okozhatnak – a nem megfelelő mennyiségű víz fogyasztása esetén nem képesek megduzzadni és a nem váltanak ki hashajtó hatást, hanem ellenkezőképpen tovább ronthatják a székrekedést. Ezért fontos a betegeket figyelmeztetni, hogy lenmag alkalmazása esetén mindenképpen tartsa be a napi minimum 2 l folyadék fogyasztását.

Kontraindikáció: bélszűkület, összenövések és bélelzáródás esetén ellenjavalt. [19]

8. táblázat: Len tartalmú készítmények

A len a Bibliában 91 különböző helyen fordul elő. Palesztina legrégebbi növényei közé tartozik, amelyből textileket készítettek. Eredetileg a keskenylevelű lent termesztették Egyiptomban, a Nílus-völgyében, ahol már Mózes idejében is kiterjedt területeken ültették, majd a ma is ismert fajok őseit kezdték termeszteni. Kezdetben a préseléssel nyert olaja miatt termesztették, majd később a ruházkodás volt az elsődleges cél, így elkülönítették az olajlent (elágazó szárú, sokvirágú) és a rostlent (egyenes szárú). A len 3-4 hónap alatt fejlődik magból begyűjtésre alkalmas növénnyé és az októberben ültetett magokat áprilisban takarították be. A lent tövestől tépték ki, majd kötegelték és szárították, a megszáradt növényekről eltávolították a gyökereket. Ezután következett az áztatás, amelyhez a lent vízbe állították egy hétre és ismét kiszárították. A rostokról a fa részt tilolással távolították el. A rostokból fonásra alkalmas anyaggá alakították fésüléssel (gerebenezés – durva és finom), és ruhaneműket, háztartási anyagokat és templomi ruházatot készítettek belőle.

A len termesztéséért és feldolgozásáért a nők voltak a felelősek a bibliai időkben, így a nők tiszteletének ill. amegbecsülésnek a jelképévé vált. A Szentírásban több helyen is az ünnepi viselet lenvászonból készült, ezért az ember lelkének tisztaságát, erősségét és Isten szentségét is jelképezi.

,,A trón körül huszonnégy szék, a székeken huszonnégy vén ült,

fehér ruhába öltözve, a fejükön aranykoszorú.’’

Jel 4,4

A len hófehér színe jelképezi az ,,üdvözültek lelki boldogságát”. [14]

3. 5. Urologikumok

3. 5. 1. Urtica dioica L.

Nagy csalán

 

,,Lám, már útnak indultak a pusztulás elől.

Egyiptom gyűjti egybe, Memfisz temeti el őket.

 Ezüstkincseiket a csalán örökli, sátraikat belepi a tövis.”

Oz 9,6

A csalán a leghasznosabb gyógynövények közé tartozik. Külsőleg és belsőleg is alkalmazzák, több mint 2000 éve. Az európai és az arab orvostörténetben is szerepel, skorpiócsípés és mérgezések ellenszereként alkalmazták. A rómaiak ízületi bántalmak enyhítésére, végtagok felmelegítésére alkalmazták. Nem csak a gyógyászatban, de az ipar egyéb területein is használják.

Bronzkori sírokban talált leletek tanúskodnak arról, hogy a csalánból szöveteket készítettek. Még az I. világháború alatt is, amikor a pamut hiánycikk volt, csalánból készítettek szöveteket.

További felhasználása az élelmezés területén jelentős. Főzelékalapanyagként került felhasználásra, sőt a II.világháború idején a fogolytáborokban élők túlélését is biztosította.[10]

  

15. kép: Urtica dioica

A csalán évelő növény, ami szinte mindenhol megtalálható. Kétlaki növény, gyökértörzse hengeres, elágazó. A 20-150 cm magasságot is elérheti, szára nem ágazik el, négyélű, a levelei keresztben átellenes állásúak.

 

Drogja  a levele és a gyökere, az Urticae folium et radix, tavasztól őszig gyűjtik. A levelek tojás, vagy lándzsa alakúak, szürkészöld színűek. A virágzat a levelek hónaljában helyezkedik el. Termése az egymagvú magvacska. A drog jellemző szagú, íze sós, kicsit keserű.

A levél tartalmaz: cserzőanyagokat, C-vitamint, csalánfullánkszőr-mérget, hisztamint, hangyasavat, ecetsavat, vajsavat, fitoszterint, klorofillt, xantofillt, karotint, glükokinit és viaszt.[11] A csaláncsípést a levelek mirigyszőreiben levő biogén aminok, mint a hisztamin, szerotonin és acetilkolin ill. a leukotriének okozzák.[10]

A gyökér tartalmaz: poliszacharidokat, cserzőanyagokat és szterolokat.

Népgyógyászati felhasználása: a friss leveleket a népgyógyászatban reuma, köszvény és neuralgiák kezelésére használják. Vese- és vértisztító teakeverékek alkotóeleme, de vérzések és aranyeres panaszok esetén is sikeresen alkalmazzák. Hajvizeket is készítenek a leveléből.[11]

Hatás: a levélnek diuretikus és anyagcsere fokozó hatása van, a gyökérnek pedig adsztringens és diuretikus.

Alkalmazása: a leveleket diuretikumként használják belsőleg, de köszvény és reuma ellen is alkalmas. Forrázatát krónikus bronchitiszben használják.

Külsőleg sebek gyógyulását segíti elő, ill. fekélyek borogatására is alkalmas.

A gyökeret belsőleg diuretikumként külsőleg pedig hajvizekben adsztringensként használják. Újabban a jóindulatú prosztata-megnagyobbodásban is alkalmazzák.[16]

A diuretikus hatás kialakulásában elsősorban a flavonoidok és a káliumsók felelősek. A drog vizes kivonata bizonyítottan gyulladásgátló hatású és csökkenti a gyulladásos faktorok felszabadulását, a COX és a LOX enzimeket pedig gátolja. A vizelethajtó hatás következtében a testsúly csökkenése és szisztolés nyomáscsökkenés alakulhat ki.

A csalángyökér a jóindulatú prosztata-megnagyobbodás kialakulását csökkentette. A tüneteket csökkenti, de a prosztata méretét pozitívan nem befolyásolja.

Mellékhatások: a csalánlevél esetében nem figyeltek meg mellékhatásokat, ritkán allergia alakulhat ki. Használata kontraindikált vese- és szíveredetű ödémák esetén.

A csalángyökér esetében emésztési zavarok léphetnek fel.[10]

A csalán negatív tulajdonságok jelképe lett. Gyorsan nő és mindent beborít, ezért a megszólás és a rágalmazás szimbóluma lett. „A másikat becsületében megsebezni olyan, mint a csaláncsípés: kellemetlen és hosszantartó fájdalmat okoz”-írja Kereszty Zoltán.[14]

Készítmény neve

Gyógyszerforma

Felhasználása

CRYSTAL BABY Nursing Pleasure kapszula

kapszula

tejelválasztást fokozó

Csalán tinktúra

folyadék

reumás, ízületi panaszok, vesehomok, hólyaghurut esetén

Diabess teakeverék 

teakeverék

cukorbetegségre való hajlam esetén

FÉNY-SUGÁR cseppek

folyadék

vizelethajtó, emésztést segítő

FLORADIX Kräuterblut

folyadék

vashiány ellen

 

Floradix Kräuterblut-S szirup

 

folyadék

 

vitaminpótlás, fáradtság ellen

Herbária Herbalakt

teakeverék

vizelethajtó

Herbária Salaktalanító teakeverék

 

emésztést elősegíti

Naturland Fitolac

teakeverék

emésztést elősegítő

Naturland Májvédő és Detoxikáló filteres teakeverék

teakeverék

máj-, epe-, gyomor- és bélbántalmak kezelésére

Naturland Meghűlés tüneteit enyhítő filteres teakeverék 

teakeverék

meghűlés tüneteit enyhíti

Naturland Reumás panaszokat enyhítő filteres teakeverék

teakeverék

reumás panaszok ellen

Naturland Salaktalanító filteres teakeverék

teakeverék

emésztést elősegíti

Naturland Vesevédő filteres teakeverék

teakeverék

vesevédő, vizelethajtó

Pannonhalmi Fogyókúrát kiegészítő teakeverék

teakeverék

vizelethajtó, emésztést elősegíti

Pannonhalmi ízületi bántalmak kezelésére ajánlott teakeverék

teakeverék

ízületek védelmére

Pannonhalmi vesetisztító teakeverék

teakeverék

vizelethajtó

ROBOFITT belsőleges oldatos cseppek 

cseppek

fizikai és szellemi teljesítőképesség növelésére

Urogin

folyadék

vizelethajtó, gyulladáscsökkentő és húgyúti fertőtlenítő hatású

Zeatax rágótabletta 

rágótabletta

csökkenti az éhségérzetet, szénhidrát-zsír anyagcserét segíti

ZILIZ cseppek

cseppek

vizelethajtó és emésztést segítő

9. táblázat: Csalánlevél tartalmú készítmények

 

Készjtmény neve

Gyógyszerforma

Felhasználása

CRYSTAL Complex Prostao kapszula

kapszula

prosztata-megnagyobbodás kezelésére

Herbária Prostata

teakeverék

prosztata-megnagyobbodás kezelésére

INTERHERB NAPI1 Csalán Extraktum

keményzselatin kapszula

prosztata és a húgyutak védelmére

PROSTA GUARD tabletta

tabletta

prosztata-megnagyobbodás kezelésére

Prostazyn

filmtabletta

prosztata-megnagyobbodás kezelésére

ABAL Serrulata + Csalángyökér kapszula

kapszula

prosztata-megnagyobbás kezelésére

10. táblázat: Csalángyökér tartalmú készítmények

3. 6. Váz- és izomrendszerre ható növény

3. 6. 1. Brassica nigra Koch. Sinapis nigra L.

Fekete, francia mustár

„Az Úr ezt felelte:» Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag,

s azt mondjátok ennek a szederfának:

Szakadj ki gyökerestül és verj gyökeret a tengerben! - megteszi nektek. «„

Lk 17, 6

  

16. kép: Salvadoa persicar

A mustár 1-1,5 m magas növény, levelei szórtan helyezkednek el, az alsóak páratlanul szárnyasan szeldeltek. A felső levelei kisebbek, lándzsa vagy tojás alakúak, a legfelsők keskenyek, fogazottak vagy ép szélűek. Virágzata sátorozó fürt. A kinyílt virág a bimbóval egy szintben van, de később a tengely megnyúlik és fürtös virágzat alakul ki. Az illatos virágot 4 csészelevél és 4 sárga színű sziromlevél alkotja, belül 4 főporzó és 2 rövidebb porzó helyezkedik el, a porzószálak vastagok és a tövükben mézfejtő található. A termő felső állású. A termés 1.5-2 cm hosszú becő, üregeiben (2db) 4-6 maggal.[11]

Sinapis nigrae semen

A drog nagy mennyiségben termesztett növényről származik.[12] A növény drogja 1-1,5 mm átmérőjű, gömbölyű kívülről vörösesbarna színű, belülről sárgás, zöldessárga színű mag. Felülete gödörkés, a maghéj alatt két sziklevél található, amelyek félig körbeveszik a gyököcskét. A magok szagtalanok, vízzel eldörzsölve könnyezést váltanak ki. Ízük kesernyés, majd csípős, fűszeres.[11]

Tartalmaz: 1-5% szinigrint, szinápint, kvercetin-ramnoarabinozidot, 30-35% zsíros olajat és nyálkát kis mennyiségben.

Felhasználás: a szinigrinből vizes közegben allil-izotiocianát keletkezik, ennek antibakteriális hatása van. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Sarcina lutea ellen bakteriosztatikus hatása van. Antifungális hatása is van. Mustárpapír, pakolás formájában lumbago, ischias, reumás fájdalmak, ill. tüdőgyulladás, mellhártyagyulladás esetén bőrvörösítőként alkalmazzák. Az ebből előállított allil-izotiocianát, vagyis az illómustárolajat, etil-alkoholos oldatban vagy kenőcsben bedörzsölő szerként használják reuma kezelésére.[12]

A mi tájainkon élő mustár maximális magassága 1,5 m, de a példabeszédben szereplő mustár a Genezáreti tó partján vadon élő növény, amely Palesztina megfelelő éghajlatán elérheti a 3-4 m magasságot is. Magasságával kiemelkedik minden más, a Szentföldön élő lágyszárú növény közül. Magja a legkisebb a Jézus korában élő növények magjai közül. A mag néhány hét alatt beérik, a becő felreped és a mag kihullik. A hozam bő, az elvetett mag több ezerszeresét is hozhatja.[14]

A fekete mustármag a legerősebb aromájú, de csípős szaga csak akkor érezhető, ha vízzel eldörzsöljük, ilyenkor mustárolaj szabadul fel. A népgyógyászatban vérkeringést fokozó, gyulladásgátló, daganatokat csökkentő hatása miatt alkalmazták. Ma madáreledelként alkalmazzák, a kölessel együtt. Régebben ezen a vidéken is termesztették, de mivel aprók a magjai a gépi betakarítás veszteséges volt, így kézzel takarították be a termést a felrepedése előtt. Egy másik fajtáját a szareptai mustárt is termesztették, ennek nehezebben reped fel a termése, betakarítása könnyebb, halványbarna magjai kevésbé erős ízűek.[14]

Készítmény neve

Gyógyszerforma

Felhasználás

100 %-os hidegen sajtolt mustármagolaj

olaj

étrend-kiegészítő

Golden night club

kapszula

erektilis diszfunkció kezelésére

11. táblázat: Mustár tartalmú készítmények

A Bibliában Jézus a mustármaghoz hasonlítja a hitet. A pici mustármagból (a Szentföldön) 3-4 m magas növény lett. Ha a mi hitünk is akkora lenne, mint a mustármag, mi is, a hit által hatalmas dolgokra lennénk képesek. Péternek hit kellett ahhoz, hogy a vízen járjon. Ábrahámnak és Sárának az Úrban kellett bíznia, hinnie, hogy fiuk fog születni. Erzsébetnek az Istenbe vetett hite adta, hogy idős kora ellenére fia született. A Szentírásban sok-sok példát látunk arra, hogy Isten csodát tett azokkal, akik hittek benne, ill. mindenhatóságát megmutatta olyanoknak is, akik még nem találkoztak vele. Ilyen volt a szamáriai asszony is, akitől Jézus vizet kért. Az asszony felismerte Isten fiát és hitt. Jézus a hit erejét akarja megértetni velünk. Bennünk is a hit elvetett magjainak kell nőniük, fejlődniük, hogy igazi, erős hitünk legyen, „ami felér Istenhez”´(Eckhart).[21]

A másik mustármagról szóló példabeszédben Jézus a mustármaghoz hasonlította Isten országát, a mag kicsi, de hatalmassá nő.Az Egyház is kicsi volt, amikor Jézus megalapította, de mára a hit által hatalmas intézménnyé nőtte ki magát (3)

3. 7. Bőrgyógyászati szerek

3. 7. 1. Amygdalus communis L.

Mandulafa

 

            „Áron vesszeje kihajtott, a duzzadó bimbókból virágok fakadtak,

s azok kitárták szirmaikat és mandulává alakultak.”

Szám 17, 23

A mandulafa erős, közepes nagyságú fa, vastag törzzsel, koronája könnyen besűrűsödik. Ágai pirosas fényesek, a levelek szórtan vagy csomókban helyezkednek el, 4 – 10 cm hosszúak, lándzsásak, fűrészfogas a szélük. Virágai a csupasz ágakon, még a lombozat kialakulása előtt jelennek meg, sziromlevelei fehérek, rózsaszínek, ill. halványpirosak. A száraz vidékeken csak bokor, cserje a jellemző, de a számára kedvező éghajlaton és körülmények között a 3–8 m magasságot is eléri. Koronája szabálytalan, kérge ripacsos, csavarodott. Termése a mandulamag, csonthéjas termés, bársonyos szőrű, száraz húsú mag van benne. Éréskor a terméshéj felreped. Két fajtája ismert, az édes- és a keserűmandula. Az édesmandula olaját gyógyászatban alkalmazzák és étkezésre is megfelelő, míg a keserűmandula esetében a magot hasznosítják a gyógyászatban.

 

Amygdalae semen

A mandulamag tojás alakú, lapított, 2-2,5 cm hosszú és 1-1,5 cm széles. Az alapja lekerekített a másik vége, a felső tompa vagy hegyes lehet.  Színe barna, héja hosszában barázdált ésporosan érdes tapintású.A magállomány 2 nagy, fehér sziklevélből áll, amely könnyen szétválik. Köztük helyezkedik el a néhány mm nagyságú rügyecske, ennek folytatása a vastag gyököcske. A drog szagtalan, édes, olajos ízű. A keserűmandula íze keserű és olajos.

Tartalmaz: zsírosolajokat (40 – 50%), fehérjét (20 %), cukrot (2-3%) és gumit.  Zsírosolaj – Oleum amygdalarum – tartalmaz telített zsírsavat (5 %), olajsavat (80 %), linolsavas gliceridésztereket (15 %), fitoszterint (0,1-0,3 %).

A drog kizárólag édesmandulát tartalmazhat, keserűt nem. A keserűmandula amigdalin glikozidot tartalmaz 1,75-3,3 %, zsírosolajat – aminek összetétele megegyezik az édesmandulában találhatóval – 30-50 %-ban, fehérjét (25-30 %), cukrot (5 %) és emulzinenzimet tartalmaz.

  

17. kép: Amygdala communis

 Felhasználása: mandulaolaj formában, ill. keserűmandulaolaj lepárlása után mandulalisztet kapunk, amit a kozmetikában alkalmaznak.[11]

Amygdalae oleum viriginale – hideg sajtolással előállított sárga színű mandulaolaj

Amygdalae oleum raffinatum – finomított mandulaolaj

Telítetlen zsírsavakat tartalmaz, mint olajsavat (60-80%), linolsavat (20-30%), palmitinsavat (5-10%), sztearinsavat, linolénsavat és mirisztinsavat.

Felhasználása: Külsőleg, bőrpuhítóként, ill. bőrpanaszok kezelésére alkalmazzák. Gyógyszergyártásban oldószerként, olajos injekciók előállítására használják. A kozmetikai iparban pedig krémek, kenőcsök, olajok előállítására alkalmazzák.

A keserűmandula magja cianogén-glikozidokat tartalmaz, amelyek toxikus hatásúak lehetnek. Gyermekeknél 10 mg, felnőttek esetében 60 mg halálos mérgezést okozhat. Az édes mandula magja nagyon kis koncentrációban tartalmazza, ezért mérgezéses eset nem ismert.[10]

 A héber sáqéd szónak több jelentése is van – ékesít, fa, hajtás, termés. Az arámi nyelvben már lúz-ként szerepel és fát jelent. A zsidóknál manapság is a lúz szót használják a mandulafára, termésére pedig a sáqéd szót. Palesztinában tavasszal ez az a fa, amelyik legelőször hirtelen virágba borul. Mint a bibliai idézet is mutatja szinte egy éjszaka alatt kivirágzik. A gyors virágzás az Úrra való figyelést, a hulló szirmok az emberek gyarlóságára utal és a keserű mag a büntetésre utal. A fa tavasz és az ébredés jelképe, de jelképezi a papi hűséget és buzgóságot is. Áron botjának kivirágzása a megfelelő vezető kiválasztásának Isten általi jóváhagyását mutatja, és a keresztények számára a Messiás érkezésének, várásának jelképe, de a reményt is szimbolizálja.

„»Mit látsz Jeremiás?«

Azt feleltem:» Mandulafavesszőt látok.«

 Erre ezt mondta nekem az Úr:

»Jól láttad; mert virrasztok igém felett, hogy beteljesítsem.«”

Jer 1, 11-12

Jeremiás prófétának Isten ezt válaszolta „virrasztok igém felett”, tehát a mandulafa jelképezi az éberséget, ébrenlétet is, de egy mélyebb jelentése, Isten állandó jelenléte az emberek életében. Emellett a zsidók számára az Úr hatalmát, tekintélyét és hűségét is szimbolizálja, ezt mandulával jelképezték a frigyládán és a menóra ágain is. „Mindegyik ágon legyen három mandulavirágalakú kehely, bimbóval és szirommal... Magán a mécstartón legyen négy mandulavirág alakú kehely bimbóval és szirommal.” (Kiv 25, 33-34) [14]

Kínában a női szépség jelképe, Indiában pedig az agyműködés serkentésére alkalmazták.[10]

Készítmény neve

Gyógyszerforma

Felhasználás

Gynoxin 2%

hüvelykrém

külső nemi szervek gombás fertőzésére

Lomexin 2%

krém

bőr gombás fertőzésére

12. táblázat: Mandula tartalmú készítmények

  3. 8. Egyéb növény      

  3. 8. 1. Cedrus libani Loud.

Libanoni cédrus

Arabul azt jelenti, hogy „Libanon erős gyökerű fája”. Csak az Ószövetségben fordul elő, több különböző növényre is használták ezt az elnevezést.

A fa akár 40 m magasra is megnőhet, törzsének átmérője a 2,5 m-t is elérheti. Örökzöld fa, kérge repedezett. Koronája mozaikosan sűrűsödő, emeletesen elhelyezkedő. A fája nagyon kemény, ellenálló, hosszú ideig kellemes illatú marad. A fa gyorsan növekszik, de a koronája először kúp alakú, 30 éves korában kezd ellaposodni és kialakulnak az emeletek. Tűlevelei merevek és rövidek, sötétzöld színűek. Az építészetben előszeretettel alkalmazták. Mézgatartalma rendkívül nagy, ezért hajóépítésre alkalmazták. Ez vezetett ahhoz, hogy a fa ma már, néhány védett példány kivételével nem található meg a térségben. Eredeti termőhelye a Kedisha folyó völgyében volt.

A Bibliában magassága, hosszú élete és megjelenése miatt a méltóság, hatalom, nemesség, a boldogság, szépség és az erő megtestesítője.

„A lába márványoszlop, s színarany talpon áll.

A termete Libanon, páratlan cédrusfa.”

Én 5, 15

A menyasszony a cédrusfához hasonlítja vőlegényét, és így az Egyház számára a cédrus jelképezi az eljövendő vőlegényt vagyis Jézust. Így lett a Messiás-várás jelképe. Mivel a cédrus Jézust jelképezi az Ószövetségben, ezért már az Újszövetségben nem szerepel, hiszen az már Jézus eljöveteléről szól.

Hosszú élete miatt az örök élet szimbóluma is. A jeruzsálemi Templom építésénél nagy mennyiségben felhasználták, pont ezért a szimbolikus jelentés miatt. Az európai ábrázolásokon ritkán lehet valódi libanoni cédrust látni, mivel errefelé az Atlasz-cédrus volt elterjedt. A gyógyszerész Csontváry azonban hosszú ideig élt azon a vidéken, így a festményén szereplő fa Libanoni cédrus.[14]                   

A cédrushoz nagyon sok legenda kapcsolódik.

Ádám, halála előtt elküldte fiát Shétet az Édenbe, hogy kérjen az élet fájából készített olajat az angyaltól. Az angyaltól csupán magot és egy jövendölést kapott. A jövendölés szerint Ádám meggyógyul, amikor a fa gyümölcsöt terem. Shét, mire visszaért apjához az már halott volt, de elültette a magot Ádám sírján és egy hosszú életű fa kelt ki belőle, amelynek cédrus-, olajfa- és ciprusága is volt. A legenda szerint ebből a fából készült Jézus keresztje. A gerenda cédrusból, a keresztfa ciprusból és a tábla olajfából.

18. kép: Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklat a cédrushoz

Legenda szól arról is, hogy a fát Salamon király kivágatta, de nem használta fel építkezésre és a fa csak hánykolódott. Végül hídként szolgált egy patakon. Sába királynője ráismert a cédrusra, hogy ezer év múlva erre feszítik fel Krisztust. Salamon, amikor megtudta, hogy a zsidók e fa miatt vesztik el országukat, eltemettette a fát, de amikor szükség volt rá „a föld kivetette magából” és a zsidók felhasználták. Ádám bűn nélkül született, de az ördög kísértésének nem tudott ellenállni és bűnt hozott a földre. Jézus szintén bűn nélkül született, de ellenállt az ördög csábításának. Az Ádámból kinőtt fán – a keresztfán – Jézus a halálával lemosta Ádám bűnét és így teljesedett a jóslat, amelyet az angyal Shétnek mondott. Krisztus, mint gyümölcs meggyógyította a világot és Ádám bűnei megbocsátattak.[22]

Egy másik legenda szerint a Phoenix Arábiában élt. Minden korban csak egy ilyen madár él, mégpedig ötszáz évig. Halálát érezvén tömjénből, mirhából és egyéb illatos növényekből fészket épít és azon elég. A hamuból egy féreg születik és amikor felnő, a fészket Egyiptomba, Heliopoliszba viszi, és ott mindenki előtt az oltárra helyezi és visszatér Arábiába.[23] Más szerzőknél úgy szól a legenda, hogy a főnix Arábiából a libanoni cédrusra repül, ott illatosítja magát a cédrus ágaival, majd Heliopoliszba a „Nap városába” repül és ott a templom oltárán máglyát épít és azon elég, viszont harmadnapon feltámad a hamvaiból, hogy országába visszarepüljön. Ezért a főnixmadár a feltámadt Krisztus jelképe.[14]

4. Összegzés

A dolgozatomban 10 növényt emeltem ki a Bibliában szereplő kb. 150 növény közül. Az alábbi táblázatokban foglaltam össze az általam vizsgált bibliai gyógynövények Bibliában való előfordulásának számát és helyét, hatását valamint a forgalomba lévő termékek számát:

Növény

Hatás

Bibliában való előfordulása

Forgalomban lévő  termékek száma

Mentha piperita

idegrendszer

2

 

Salix acmophylla

idegrendszer

10

12

Allium sativum

szív- és érrendszer

1

19

Aloe vera

emésztőrendszer

5

15

Linum usitatissimum

emésztőrendszer

9

14

Cassia senna

emésztőrendszer

2

14

Urtica dioica

urologikum

5

21+6

Brassica nigra

váz- és izomrendszer

5

2

Amygdala communis

bőr

14

2

Cedrus libani

-

22

0

13. táblázat

Növény

Előfordulása Bibliában

Mentha piperita

Mt 23,23; Lk 11,42

Salix acmophylla

Lev 23,40; Jób 40,22; Zsolt 137,2; Iz 15,7; 44,4; Ám 6,14

Jordán sűrűje – Jer 12,5; 49,19; 50,44; Zak 11,3

Allium sativum

Szám 11,5

Aloe vera

Szám 24,6; Zsolt 45,9; Péld 7,17; Én 4,14; Jn 19,39

Linum usitatissimum

Kiv 9,31; Józs 2,6; Bír 15,14; Péld 31,13; Iz 19,9; Ez 40,3; 44,7;

Óz 2,7; Jel 15,6 *

Cassia senna

Kiv 3,2; ApCsel 7,30

Urtica dioica

Jób 30,7; Péld 24,31; Iz 55,13; Ez 2,6; Szof 2,9

Brassica nigra

Mt 13,31; 17,20; Mk 4,31; Lk 13,19; 17,6

Amygdala communis

Ter 28,19; 30,37; 35,6; 43, 11; 48,3; Kiv 25,33; 37,19; Szám 17,23; Józs 16,2; 18,13; Bír 1,23.26; Préd 12,5; Jer 1,11

Cedrus libani

Szám 19,6; 24,6; 2 Szám 7,7; 1 Kir 5,13; 6,9.18.20.36; 1 Krón 14,1; 22,4; 2 Krón 2,7; Zsolt 80,11; 92,13; 104,16; 148.9; Én 5,15;

Jer 22,7.23; Ez 17,22; 27,5; 31,3; Zak 11,2

14. táblázat

Befejezés

„Én vagyok az alfa és az ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.”

Jel 22, 13

 

A Biblia nem egy időben keletkezett mű, hanem több, különböző korszakból és több alkotótól származik. A különböző könyvek így más-más stílusban íródtak, de mindegyikre jellemző, hogy bemutatja a kort, amelyben keletkezett. Így fontosnak tartottam, hogy a bibliai idők viszonyait is ismertessem. Kiderül, milyenek voltak az éghajlati viszonyok az Ígéret földjén való letelepedés után. Betekintést nyerünk a gazdálkodásba és a földművelésbe. A társadalom szerveződése is jellemző sajátságokkal bír ebben a korban. Az élet minden területére törvényekkel és szabályokkal rendelkeztek, amik kimondták, hogy mit tehetnek és mit nem.

Szakdolgozatom célja a bibliai növények felhasználásának megismerése volt. Azokat a növényeket választottam ki elsősorban, amelyek valamilyen fontosabb jelentőséggel bírnak a mai gyógyászatban, illetve az ismertebb bibliai eseményeknél szerepeltek. Másodsorban a számomra érdekes növényeket választottam. Mivel munkámban a gyógyászati felhasználás felkutatása volt a cél, ezért a növényeket az alapján csoportosítottam, hogy milyen szervrendszerre hatnak. Ezen kívül még egy csoportot hoztam létre, amelybe ugyan csupán egy növény került bele (a cédrus), de a témában való elmélyedés során a körülötte kialakult mítoszok megragadták érdeklődésemet.

A növények a Bibliában szimbólumokként is jelentést kapnak. A növények jellemző tulajdonságaik alapján jelképekké válnak (pl. fűzfa gyors növekedése = Isten túláradó szeretete).

A szakdolgozat terjedelme miatt nem állt módomban behatóan tanulmányozni az antik gyógyszerészeti irodalom olyan alkotásait, mint Scribonius Largus Compositiones[24] című recept gyűjteménye, vagy Aulus Cornelius Celsus De medicina[25] című műve.

Köszönetnyilvánítás

            Köszönettel tartozom elsősorban konzulensemnek Dr. Forrai Juditnak a szakdolgozatom elkészítésében nyújtott segítségéért. Továbbá köszönöm Dr. Nagy Ágotának és Dr. Sztyahula László atyának a forráskutatásban való közreműködést.

Melléklet

A Bibliában szereplő növények jegyzéke Kereszty Zoltán: „Nézzétek a mező liliomait…”[12] című műve alapján:

 

Latin név

Magyar név

Héber név

Görög név

Arab név

1.

Abies cilicica

Kilíkiai jegenyefenyő

beróš

xülon

suh

2.

Acacia raddiana

Palesztin akácia

šittáh

püxon

sunt

3.

Acanthus syriacus

Szír akantusz

chóach

kimmosz

maravila

4.

Alhagi maurorum

Perzsa tevetövis

’ágeh mácúj

aszpalatosz

aqul

5.

Allium cepa

Vöröshagyma

bacál

krommüon

bacal

6.

Aloe vera

Orvosi áloé

’acgalót

aloé

aluvah, cobr

7.

Amygdalus communis

Mandulafa

šáqéd, lúz

amügdalai, karna

luz

8.

Anabasis articulata

Izelt karfiolcserje

šúni

-          

usnan, ajram, tartir

9.

Anastatica hierochuntica

Jerikóirózsa

galgal

trochosz

galla, kaf albah

10.

Anemone coronaria

Koronás szellőrózsa

nicán

krinon

sakaik

11.

Anethum graveolens

Kapor

ševet

anethon

sevet

12.

Anthemis palaestina

Palesztin pipitér

cic

andosz

iqavan, ribjaan

13.

Aquilaria agallocha

Sasfa

’achálót

agallochon

aluvah

14.

Artemisia herba-alba

Sivatagi üröm

la’’anáh

cholé

adeh

15.

Arthrocnemum fruticosum

Cserjés sziksófű

bórit

poa

abusak, bavval

16.

Arundo donax

Perzsa nád

qaneh

kálámosz

qanaa, buz farisi

17.

Astragalus gummifer

Tragakant

nekó’t

tragakantha

nakaah

18/.

Atriplex halimus

Labodacserje

mallúach

alimon

muleh

19.

Balanites aegyptiaca

Jerikói balzsamfa

córi

rétíné

zaqqum

20.

Boswellia sacra

Arab tömjénfa

levónáh

libánosz

lubán

21.

Brassica nigra

Fekete mustár

charedál

szinapi

khardal

22.

Bromus scoparius

Pusztai rozsnok

dese

chortosz

alefajjaf

23.

Butomus umbellatus

Virágkáka

’’achu

achey

ahah

24.

Buxus longifolia

Mandulalevelű puszpáng

te’’assúr

pükszon

saru

25.

Capparis spinosa

Szúrós kápicserje

cáláf

kapparisz

assaf

26.

Carthamus tinctorius

Sáfrányszeklice

karkóm

krókosz

kurkáná

27.

Cassia senna

Szennacserje

sneh

batosz

sana-mekki

28.

Cedrus libani

Libanoni cédrus

„erez

kedrosz

araza Lubnán

29.

Centaurea iberica

Spanyol imola

dardar

tribolosz

dardar

30.

Cephalaria syriaca

Szír ördögszem

salmón suri

zizanion

taradan salam

31.

Ceratonia siliqua

Szentjános-kenyérfa

chárúv

keraunia

kharrub

32.

Chrysantheum coronarium

Koronás margitvirág

charcit atúrá

chorton

aqovaan

33.

Cicer arietinum

Kávéborsó

chamic

erebinthosz

hummuc

34.

Cichorium pumilum

Törpe katáng

merorah

pikridész

maqd

35.

Cinnamomum aromaticum

Kínai fahéjfa

qiddah

kasszía

kaldaj

36.

Cinnamomum verum

Ceyloni fahéjfa

qinnamom

kinamonom

qinnamun

37.

Cistus incanus

Borzas szuhar

lot, lotem

lédanosz

ladan

38.

Citrullus colocynthis

Sártök, sivatagi dinnye

gefen sadeh

ampelosz agrosz

handal

39.

Citrullus lantus

görögdinnye

’avattiach

pepones

battih akdar

40.

Citrus medica var. ethrog

Júdeai citrom

ec-hádár

oraiosz

utrug

41.

Commiphora africana

Afrikai balzsamfa

bedólach

bdellion

akebobek

42.

Commiphora opobalsamum

Mekka - balzsamfa

bósem

basszamon

gafal

43.

Commyphora myrrha

Valódi mirhafa

mor

szmürna

murr

44.

Conium maculatum

Foltos bürök

ró’s

cholé

saukaran

45.

Coriandrum sativum

kerti koriander

gadh

korion

kozbarah

46.

Crocus sativus

Fűszersáfrány

karkóm

krokosz

zaaqun

47.

Cucumis melo

Uborkadinnye

qissuá’

sziküosz

qatta

 

48.

Cuminum cyminum

Borsoskömény

kammón

 

 

küminon

 

kammun

49.

Cupressus sempervirens

Örökzöld ciprus

gófer

kyparisszosz

beruta

50.

Curcuma longa

Sárga kurkuma

karkóm

krokosz

kurkum

51.

Cymbopogon schoenanthus

Arab citromcirok

qáneh hatov

kálámosz

qanú

52.

Cyperus papyrus

Papírusznád

gűme’

papürosz

bordi

53.

Diospyros ebenum

Valódi ébenfa

hovenah

ébenosz

abunush

54.

Echinops adenocaulos

Ragadós szamárkenyér

qóc

akanthosz

shauk

55.

Elaegnus angustifolia

Ezüstfa

’’ec-semen

leükén

najnafun

56.

Eruca sativa

Borsmustár

paqqua’’ot

arioth

paqqaa

57.

Ferula galbaniflua

Gyantás husáng

chelbenach

chalbaná

halbane

58.

Ficus carica

Édes fügefa

te’énáh

szükon

tin

59.

Ficus sycomorus

Szikomorfa

siqmáh

szükomorea

suqami

60.

Gossypium herbaceum

Törpe gyapot

karpas

büsszosz

-

61.

Gundelia tournefortii

Palesztin articsóka

galgal

trochos

kaab

62.

haloxylon persicum

Fehér szakszaul

’’adah

ada

ada

63.

Hammada salicornia

Szarvacskás sócserje

bórit

poa

rimth

64.

Hedera helix

Borostyán

qissós

kisszosz

qarbulah

65.

Hordeum hexastichon

Hatsoros árpa

se’’óráh

krité

sair

66.

Hyoscyamus aureus

Aranysárga beléndek

sikkárón

sakcharona

sekran

67.

Iris pseudacorus

Mocsári nőszirom

sósan

irisz

vagg

68.

juglans regia

Diófa

’egóz

kara

harza

69.

Juniperus phoenicea

Fóníciai boróka

’’ar’’ár

agriomüriké

arar

70.

Lagenaria siceraria

Lopótök

dela’’at

szíphon

qara

71.

Laurus nobilis

babérfa

’órén

daphne

ghar

72.

Lawsonia inermis

Hennacserje

Kófer

kóprosz

kupru

73.

Lens culinaris

Főzeléklencse

’’adásáh

fákósz

adas

74.

Lilium candidum

Fehér liliom

sósan

krinon

susan

75.

Linum usitatissimum

Házilen

pistah

linon

pishtu

76.

Liquidambar orientalis

keleti ámbrafa

nátáf

sztakté

natafa

77.

Lolium temulentum

Konkolyperje

zún

zizanion

zuván

78.

Lycium europaeum

Szúrós ördögcérna

sék

ramnosz

fil zaharag

79.

Malus sylvestris

vadalma

tappúah

mélon

tuffah

80.

Malva nicaeensis

Görög mályva

chalámút

-

hajjar

81.

Mandragora autumnalis

Mandragóra

dúdá’

mandragora

kuffah

82.

Manna

Manna

mán-ha

man

mannu

83.

Mentha longifolia

Lómenta

na’’anáh

minthé

naana

84.

Morus nigra

Fekete eperfa

baka’

szükaminé

tutun

85.

myrtus communis

valódi mirtusz

hadás

mürszíné

rihan

86.

Narcissus tazetta

Tazetta nárcisz

chavaccelet

narkisszosz

susan

87.

Nardostachys grandiflora

Valódi nárdus

nérd

nardosz

sunbul

88.

Nerium oleander

Leánder

hardúf

nérion

daflaj

89.

Nigella sativa

Szőrös katicavirág

qecach

melantion

kazah

90.

Notobasis syriaca

Szírtövis

bárák

barakiné

barkan

91.

Nymphaea lotus

Egyiptomi lótuszvirág

sósan

krinon

susan

92.

Olea europaea

olajfa

zájit

elaia

zeytun

93.

Origanum syriacum

Szíriai szurokfű

’ézóv

hyssopos

zaatar

94.

Ornithogalum narbonense

Törpe madártej

chirijonah

koprosz periszteron

halbajak

95.

Paliurus spina-christi

Déli tövisfa

qóc

akantha

samur

96.

Pancratium maritimum

Tengerparti-liliom

chavatcélet

krinon

susan

97.

Panicum miliaceum

Köles

pannag

keghrosz

panag

98.

Papaver syriacum

Szír pipacs

dese

chortosz

chachalun

99.

Phoenix dactylifera

Datolyapálma

támár

phoiniksz

tamr

 

100.

Phragmites australis

Fedőnád

qáneh

kalamosz

ghab

101.

Pinus brutia

Kalábriai fenyő

tidhar

bratüdar

cnaubar

102.

Pinus halepensis

Aleppói fenyő

’’ec-semen

pínüsz

arar

103.

Pinus pinea

Mandulafenyó

tirzáh

agrobalanosz

parjash

104.

Pistacia atlantica

Atlantai pisztácia

’éláh

terebinthosz

fistuq

105.

Pistacia lentiscus

Masztixfa

cori

terebinthosz

alkajjah

106.

Platanus orientalis

Keleti platán

’’aram

plátanosz

tulubu

107.

Populus euphratica

Eufrátesz nyárfa

livneh

apiszi

baka

108.

Pterocarpus santalianus

Vörös szantálfa

’algum

peszkinosz

candal abajac

109.

Punica

granatum

Gránátalmafa

rimmon

roia

rumman

110.

Quercus coccifera

Palesztin tölgy

’allón

drüsz

balut

111.

Retama raetam

Fehér kákaborsó

rótem

ratmen

retem

 

112.

Rhamnus palaestinus

 

Palesztin benge

 

mesúkáh

 

szkolopsz

 

suvvajd

113.

Ricinus communis

Ricinus

qiqájón

kolokünté

hirva

114.

Rosa phoenicea

Föníciai rózsa

vered

rhódosz

vard

115.

Rubia tinctorum

Festőfű, pirosítófű

pú’áh

erstrodanon

fuvvah

116.

Rubus sanguineus

Vérvörös szeder

sen

batosz

kubush

117.

Ruscus aculeatus

szúrós csodabogyó

sillón

akanthosz

sullaon

118.

Ruta chalepensis

Nagylevelű ruta

pégám

peganon

fegan

119.

Saccharum officinarum

Nemes cukornád

qéneh

zakar

sukhar

120.

Salix acmophylla

Keleti fűz

’’aráváh

itéa

gharab

121.

Salvia judaica

Júdeai zsálya

moriah

fákósz

alashfaqus

122.

Sarcopoterium spinosum

Tövises vérfű

chóach

akanthos

billan

123.

Schoeplectus lacustris

Tavi káka

’agmón

kalamosz

agam

124.

Scolymus hispanicus

Spanyol aranybojtorján

chóach

akanthosz

lehleh

125.

Solanum incanum

Hamvas csucsor

chedeq

akanthosz

hadak

126.

Sorgum bicolor

Közönséges cirok

dóchán

kegchrosz

durah

127.

Styrax officinalis

Sztóraxfa

livneh

sztakté

libna

128.

Tamarix aphylla

Nagy tamariszkuszfa

’esel

alszosz

athl

129.

Tetraclinis articulata

Atlaszciprus

’’ec”ávót

thüinosz

aviata

130.

Thymelaea hirsuta

Szőrös cicó

matnan

fragellion

mitnan

131.

Triticum aestivum

Közönséges búza

chittáh

szitosz

chittah

132.

Triticum spelta

Tönköly

kussemet

olüra

karsanah

133.

Tulipa sharonensis

Shároni tulipán

nicán

anthosz

nissan

134.

typha domingensis

Déli gyékény

súf

tüphé

bordi

135.

Umus canescens

Molyhos szilfa

gesem

ptelea

nesem

136.

Urtica dubia

Keleti csalán

charul

kridé

qurreis

137.

Viburnum tinus

Babérbangita

tidhár

küparisszosz

murran

138.

Vicia faba

Lóbab

pól

küámosz

ful baqjah

139.

Vitis vinifera

Bortermő szőlő

gefen

ampelosz

gufan

140.

Xanthium spinosum

Szúrós szerbtövis

qimmós

oletrosz

kamas

141.

Zilla spinosa

Szúrós zilla

sillon

akanthosz

silla

142.

Ziziphus spina-christi

Palesztin krisztustövis

’atad

zizüphon

sidr

143.

Zygophyllum dumosum

Keleti kápribab

’elim

ailim

qalam

15. táblázat

Konzulens. dr. habil Forrai Judit DSC

               Irodalomjegyzék

1.      Dr. RÓZSA Huba: Ószövetségi bevezető, Pázmány Péter Hittudományi Akadémia, Budapest, 1991

2.      Xavier LÉON-DUFON művének fordítása alapján, SZABÓ Ferenc SJ: Biblikus teológiai szótár, Róma 1976

3.      Biblia, Szent István Társulat, Budapest 1979

4.      Luciano PACOMIO, Pietro VANETTI S. J.: Kis bibliai atlasz, Kairosz Könyvkiadó, Budapest, 1991

5.      Magyar Katolikus Lexikon  http://lexikon.katolikus.hu/P/Palesztina.html(2013.09.06.)

6.      Michael ZOHARY. Plants of the Bible, Cambridge University Press  http://www.scribd.com/doc/51475771/ZOHARY-1982-Plants-of-the-Bible  (2013.09.07.)

7.      Mezőgazdasági termelés az ókori palesztinában – a Biblia tükrébenhttp://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/sur-bib.html  (2013.09.06.)

8.      Biblia, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 1997

9.      SURÁNYI Dezső: A Biblia növényei, Ponticulus Hungaricus, X.évf., 11. sz., 2006 nov.

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/suranyi_biblia.html#top(2013.09.06.)

10.  SZENDREI Kálmán, CSUPOR Dezső: Gyógynövénytár, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2009

11.  HALMAI János, NOVÁK István:Farmakognózia, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1963

12.  Dr.TÓTH László: Gyógynövények, drogok, fitoterápia, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009

13.   Eran BEN-ARYE, Nativ DUDAIAnat EINI, Moshe TOREM, E. SCHIFF, Y. RAKOVER : Treatment of Upper Respiratory Tract Infections in Primary Care: A Randomized Study Using Aromatic Herbs. Evid Based Complement Alternat Med. 2011; 2011: 690346. Published online 2010 November 1. http://dx.doi.org/10.1155/2011/690346 , https://www.pubmed.com/pmc/articles/PMC2967840/  (2014.02.25.)

14.  KERESZTY Zoltán: „Nézzétek a mező liliomait…”, Magánkiadás, Budapest, 1998

15.   KENSTAVICIENE P, NENORTIENE P, KILIUVIENE G, ZEVZIKOVAS A, LUKOSIUS A, KAZLAUSKIENE D.: Application of high-performance liquid chromatography for research of salicin in bark of different varieties of Salix,Medicina (Kaunas).2009;45(8):644-51.

https://www.pubmed.com/pubmed/19773624   (2014.02.25.)

16.  Dr. KÉRY Ágnes és mts-i: Gyógynövényekkel az egészségért, Képzőművészeti Kiadó és Nyomda Kft., Budapest,  2000

17.  KOSCIELNY J, KLÜSSENDORF D, LATZA R, SCHMITT R, RADTKE H, SIEGEL G, KIESEWETTER H The antiatherosclerotic effect of Allium sativum.

Atherosclerosis.1999 May;144(1):237-49. http://dx.doi.org/10.1016/s0021-9150(99)00060-x  

18.  FEILY A, NAMAZI  MR. Aloe vera in dermatology: a brief review

G Ital Dermatol Venereol.2009 Feb;144(1):85-91.

https://www.pubmed.com/pubmed/19218914  (2014.02.25.)

19.  GYIRES Klára, FÜRST Zsuzsanna és mts.-ik: Farmakológia, Medicina Könyvkiadó Zrt, Budapest, 2007

20.  GAWRON-GZELLA A, WITKOWSKA-BANASZCZAK E, DUDEK M

Herbs and herbal preparations applied in the treatment of gastric hyperacidity, gastric and duodenal ulcer in cigarette smokers

Przegl Lek.2005;62(10):1185-7.

https://www.pubmed.com/pubmed/16521987(2014.02.15.)

21.  BÁNYAI Ferenc: A kezdet kezdetében...

http://www.vigilia.hu/regihonlap/2010/5/banyai.html  (2013.09.28.)

22.  LOVAS Borbála: Ádám a kereszt alatt

http://magyar-irodalom.elte.hu/arianna/plaustrum/01LBoriD.html  (2013.09.20)   

23.  VANYÓ László: Apostoli atyák (Ókeresztény írók VI. ), Római Szent Kelemen levele a korintusiakhoz, Szent István Társulat, Budapest, 1988

24.  SCRIBONIUS Largus: Compositiones http://books.google.hu/books?id=7_jvtQ2HFUQC&printsec=frontcover&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

25.  AULUS Cornelius Celsus: De medicina https://archive.org/details/demedicina02celsuoft

Ábrajegyzék

1.      kép: Holt-tengeri tekercsek

http://www.english.imjnet.org.il/Popup.aspx?c0=13099(2014.02.15.)

2.      kép: Codex Vaticanus – Mt, 8b-10a

http://www.bible-researcher.com/codex-b.html(2014.02.15.)

3.      kép: Palesztina Jézus korában http://egyetemi.hu/fajlok/irodalom/Palesztina%20J%C3%A9zus%20kor%C3%A1ban.jpg

(2014.02.15.)

4.      kép: Szántás ekével az ókori Palesztinában

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/sur-bib.html

(2014.02.15.)

5.      kép: Michelangelo – A Nap, a Hold és a növények teremtése (Sixtusi kápolna) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelangelo,_Creation_of_the_Sun,_Moon,_and_Plants_01.jpg

(2014.02.15.)

6.      Mentha piperita

kép: http://eathealthylivefit.com/2012/01/health-benefits-of-herbal-teas-p/herb-peppermint-leaf-mentha-piperita/

(2014.02.15.)

7.      kép:Salix acmophylla

http://flora.huji.ac.il/browse.asp?lang=en&action=thread&t=2841

(2014.02.15.)

8.      kép: Allivum sativum

http://circleforwards.blogspot.sk/2013/01/garlic-allium-sativum-l-exterminate.html

(2014.02.15.)

9.      kép: Aloe vera http://www.merinews.com/article/himachal-tackles-monkey-menace-with-aloe-vera/15863862.shtml

(2014.02.15.)

10.  kép: Aloe vera

http://hisacne.com/acne-treatments/natural-acne-treatments/natural-acne-treatments-aloe-vera/

(2014.02.15.)

11.  kép: Ingeborg zsoltároskönyve – 1210 - Mózes és az égő csipkebokor

http://www.kateteka.hu/4339-szinrol-szinre

(2014.02.15.)

12.  kép:Cassia senna

http://tapovan.tradeindia.com/senna-cassia-senna--281475.html

(2014.02.15.)

 

13.  kép:Linum usitatissimum

http://www.botanikus.de/Heilpflanzen/Lein/Lein-gr.jpg

(2014.02.15.)

14.  kép:Lini semen http://farmacie2008.rajce.idnes.cz/FGN_11_makro?order=create&src=1#Lini_semen.JPG

(2014.02.15)

15.  kép:Urtica dioica

http://www.val-znanje.com/index.php/ljekovite-biljke/1114-velika-kopriva-urtica-dioica-l

(2014.02.15)

16.  kép: Salvadora persica

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=98&artid=35345

(2014.02.15.)

17.  kép: Mandulafa

http://jamesfauria.com/11/

(2014.09.15.)

18.  kép: Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklat a cédrushoz

http://www.codteainfo.hu/jeles/jakab_jul/jeleszentjakab_jul_ujj.htm

(2014.02.15.)